Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek prawa handlowego, w których akcje bądź udziały posiada Miasto - za 2008r.

OBWIESZCZENIE 1/2009

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 2 marca 2009 r.

w sprawie wykazu miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego, w których akcje bądź udziały posiada Miasto, spółdzielni, stowarzyszeń oraz fundacji, w których Miasto jest członkiem bądź fundatorem.

Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 46/2008/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania, zmienionym zarządzeniem
Nr 3/2009/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2009 r., w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania, ogłasza się wykaz miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek prawa handlowego, w których akcje bądź udziały posiada Miasto, spółdzielni, stowarzyszeń oraz fundacji, w których Miasto jest członkiem bądź fundatorem - według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r.

§1

Wykaz stanowiący załączniki do obwieszczenia, obejmuje:

1) miejskie jednostki organizacyjne:

a) działające w formie:

- jednostek budżetowych - załącznik nr 1,

- zakładów budżetowych - załącznik nr 2,

- gospodarstw pomocniczych - załącznik nr 3,

- instytucji kultury - załącznik nr 4,

publicznych zakładów opieki zdrowotnej - załącznik nr 5,

b) działające jako jednostki administracji zespolonej - załącznik nr 6;

c) spółki prawa handlowego, w których akcje bądź udziały posiada Miasto - załącznik nr 7;

d) spółdzielnie, stowarzyszenia i fundacje - załącznik nr 8.

§2

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania.

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: poprawiono formatowanie tekstu obwieszczenia (Aktualizacja)
Opublikował(a): Wojciech Kasprzak
Data i godzina publikacji: 2009-03-09 15:26