Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego i spółdzielni z udziałem Miasta oraz stowarzyszeń i fundacji, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem - za 2011 r.

OBWIESZCZENIE NR 1/2012

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 20 marca 2012r.

w sprawie wykazu miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa  handlowego i spółdzielni z udziałem Miasta oraz stowarzyszeń i fundacji, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem.

Na podstawie § 50 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 10/2012/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania, ogłasza się wykaz miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego i spółdzielni z udziałem Miasta oraz stowarzyszeń i fundacji, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem - według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

§ 1

Wykaz stanowiący załączniki do obwieszczenia obejmuje:

1) miejskie jednostki organizacyjne:

a) działające w formie:

- miejskich jednostek budżetowych - załącznik nr 1,

- samorządowych zakładów budżetowych - załącznik nr 2,

- samorządowych instytucji kultury - załącznik nr 3,

- miejskich publicznych zakładów opieki zdrowotnej - załącznik nr 4,

b) działające jako jednostki administracji zespolonej - załącznik nr 5,

2) spółki prawa handlowego z udziałem Miasta - załącznik nr 6,

3) spółdzielnie z udziałem Miasta oraz stowarzyszenia i fundacje, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem - załącznik nr 7.

§ 2

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania.

Prezydent Miasta Poznania

Ryszard Grobelny

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: dostosowanie pliku (Aktualizacja)
Opublikował(a): Jarosław Jaroszewski
Data i godzina publikacji: 2012-04-16 12:00