Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego i spółdzielni z udziałem Miasta oraz stowarzyszeń, związków międzygminnych i fundacji, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem za 2012 r.

OBWIESZCZENIE NR 1/2013

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie wykazu miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego i spółdzielni z udziałem Miasta oraz stowarzyszeń, związków międzygminnych i fundacji, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem.

Na podstawie § 50 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 10/2012/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania, zmienionym zarządzeniami 18/2012/K z 2 maja 2012 r., 40/2012/K z 30 listopada 2012 r., 44/2012/K z 10 grudnia 2012 r., 5/2013/K z 31 stycznia 2013 r., ogłasza się wykaz miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego i spółdzielni z udziałem Miasta oraz stowarzyszeń, związków międzygminnych i fundacji, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem - według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

§ 1

Wykaz stanowiący załączniki do obwieszczenia obejmuje:

1) miejskie jednostki organizacyjne:

a) działające w formie:

- miejskich jednostek budżetowych - załącznik nr 1,

- samorządowych zakładów budżetowych - załącznik nr 2,

- samorządowych instytucji kultury - załącznik nr 3,

- miejskich publicznych zakładów opieki zdrowotnej - załącznik nr 4,

b) działające jako jednostki administracji zespolonej - załącznik nr 5,

2) spółki prawa handlowego z udziałem Miasta - załącznik nr 6,

3) spółdzielnie z udziałem Miasta oraz stowarzyszenia, związki międzygminne i fundacje, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem - załącznik nr 7.

§ 2

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania.

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

(-) Ryszard Grobelny

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: zamieszczenie treści obwieszczenia (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2013-03-01 11:46