Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego i spółdzielni z udziałem Miasta oraz stowarzyszeń, związków międzygminnych i fundacji, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem za 2013 r.

OBWIESZCZENIE NR 1/2014

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 13 stycznia 2014r.

 w sprawie

wykazu miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego i spółdzielni z udziałem Miasta oraz stowarzyszeń, związków międzygminnych i fundacji, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem.

Na podstawie § 49 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 22/2013/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania, ogłasza się wykaz miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego i spółdzielni z udziałem Miasta oraz stowarzyszeń, związków międzygminnych i fundacji, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem - według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

§ 1

 Wykaz stanowiący załączniki do obwieszczenia obejmuje:

1) miejskie jednostki organizacyjne:

a) działające w formie:

  • miejskich jednostek budżetowych - załącznik nr 1,
  • samorządowych zakładów budżetowych - załącznik nr 2,
  • samorządowych instytucji kultury - załącznik nr 3,
  • miejskich publicznych zakładów opieki zdrowotnej - załącznik nr 4,

b) działające jako jednostki administracji zespolonej - załącznik nr 5;

2) spółki prawa handlowego z udziałem Miasta - załącznik nr 6;

3) spółdzielnie z udziałem Miasta oraz stowarzyszenia, związki międzygminne i fundacje, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem - załącznik nr 7.

§ 2

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania.

Prezydent Miasta Poznania

(-) Ryszard Grobelny

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: uzupełnienie (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2014-01-14 14:08