Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego i spółdzielni z udziałem Miasta oraz stowarzyszeń, związków międzygminnych i fundacji, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem za 2014 r.

OBWIESZCZENIE 1/2015

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie

wykazu miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego i spółdzielni z udziałem Miasta oraz stowarzyszeń, związków międzygminnych i fundacji, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem.

Na podstawie § 49 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 22/2013/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania wraz ze zmianami wynikającymi z zarządzenia Nr 31/2014/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 września 2014 r. oraz Nr 47/2014/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 grudnia 2014 r., ogłasza się wykaz miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego i spółdzielni z udziałem Miasta oraz stowarzyszeń, związków międzygminnych i fundacji, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem - według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

§ 1

Wykaz stanowiący załączniki do obwieszczenia obejmuje:

1) miejskie jednostki organizacyjne:

a) działające w formie:

  • miejskich jednostek budżetowych - załącznik nr 1,
  • samorządowych zakładów budżetowych - załącznik nr 2,
  • samorządowych instytucji kultury - załącznik nr 3,
  • miejskich publicznych zakładów opieki zdrowotnej - załącznik nr 4,

b) działające jako jednostki administracji zespolonej - załącznik nr 5;

2) spółki prawa handlowego z udziałem Miasta - załącznik nr 6;

3) spółdzielnie z udziałem Miasta oraz stowarzyszenia, związki międzygminne i fundacje, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem - załącznik nr 7.

§ 2

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania.

Prezydent Miasta Poznania

(-) Jacek Jaśkowiak

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: umieszczenie wykazu za 2014 r. (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2015-02-03 09:33