Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego, w których akcje bądź udziały posiada Miasto, spółdzielni, stowarzyszeń oraz fundacji, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem - za 2009r.

OBWIESZCZENIE Nr 1/2010

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 18 lutego 2010 r.

w sprawie wykazu miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego, w których akcje bądź udziały posiada Miasto, spółdzielni, stowarzyszeń oraz fundacji, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem.

Na podstawie § 49 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 46/2008/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania, zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania Nr 3/2009/K z dnia 13 stycznia 2009 r., Nr 17/2009/K z dnia 27 kwietnia 2009 r., Nr 27/2009/K z dnia 30 czerwca 2009 r., Nr 42/2009/K z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania, ogłasza się wykaz miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek prawa handlowego, w których akcje bądź udziały posiada Miasto, spółdzielni, stowarzyszeń oraz fundacji, w których Miasto jest członkiem bądź fundatorem - według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.

§1

Wykaz stanowiący załączniki do obwieszczenia, obejmuje:

1) miejskie jednostki organizacyjne:

a) działające w formie:

- jednostek budżetowych - załącznik nr 1,

- zakładów budżetowych - załącznik nr 2,

- gospodarstw pomocniczych - załącznik nr 3,

- instytucji kultury - załącznik nr 4,

- publicznych zakładów opieki zdrowotnej - załącznik nr 5,

b) działające jako jednostki administracji zespolonej - załącznik nr 6;

2) spółki prawa handlowego, w których akcje bądź udziały posiada Miasto - załącznik nr 7;

3) spółdzielnie, stowarzyszenia i fundacje - załącznik nr 8.

§2

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania.

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: dodano treść obwieszczenia (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Wojciech Kasprzak
Data i godzina publikacji: 2010-02-19 11:53