Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego, w których akcje bądź udziały posiada Miasto, spółdzielni, stowarzyszeń oraz fundacji, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem - za 2010r.

OBWIESZCZENIE NR 1/2011

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 22 marca 2011r.

w sprawie wykazu miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego, w których akcje bądź udziały posiada Miasto, spółdzielni, stowarzyszeń oraz fundacji, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem.

Na podstawie § 49 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 46/2008/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania, zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania Nr 3/2009/K z dnia 13 stycznia 2009 r., Nr 17/2009/K z dnia 27 kwietnia 2009 r., Nr 27/2009/K z dnia 30 czerwca 2009 r., Nr 42/2009/K z dnia 30 września 2009 r., Nr 30/2010/K z dnia 21 czerwca 2010 r., Nr 46/2010/K z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania, ogłasza się wykaz miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek prawa handlowego, w których akcje bądź udziały posiada Miasto, spółdzielni, stowarzyszeń oraz fundacji, w których Miasto jest członkiem bądź fundatorem - według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.

§ 1

Wykaz stanowiący załączniki do obwieszczenia obejmuje:

 1) miejskie jednostki organizacyjne:

a) działające w formie:

- jednostek budżetowych - załącznik nr 1,

- zakładów budżetowych - załącznik nr 2,

- gospodarstw pomocniczych - załącznik nr 3,

- instytucji kultury - załącznik nr 4,

- publicznych zakładów opieki zdrowotnej - załącznik nr 5,

b) działające jako jednostki administracji zespolonej - załącznik nr 6,

2) spółki prawa handlowego, w których akcje bądź udziały posiada Miasto - załącznik nr 7,

3) spółdzielnie, stowarzyszenia i fundacje - załącznik nr 8.

§ 2

Zmiany form działania miejskich jednostek organizacyjnych, które nastąpiły po 1 stycznia 2011 r., objęły:

1) w załączniku nr 2 - przedszkola (pkt 2a) oraz Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej (pkt. 2b) - które zostały przekształcone w jednostki budżetowe;

2) w załączniku nr 3:

a) ATLANTIS (gospodarstwo pomocnicze przy Gimnazjum nr 12) - które przekształcono w zakład budżetowy kultury fizycznej o nazwie Pływalnia Miejska Atlantis,

b) POZSERWIS Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta Poznania - które włączono do Urzędu Miasta Poznania jako Wydział Obsługi Urzędu,

c) Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych, Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowych, Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Samochodowych, Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 - które przekształcono w pracownie szkolne jednostek budżetowych - funkcjonowały przy nich, jako gospodarstwa pomocnicze, Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Technicznych im. M. Drzymały oraz Zakład Produkcji Ogrodniczej (gospodarstwo pomocnicze przy Zarządzie Zieleni Miejskiej), które zlikwidowano,

d) Zakład Robót Drogowych (gospodarstwo pomocnicze przy Zarządzie Dróg Miejskich) oraz Zakład Usług Parkowo-Leśnych (gospodarstwo pomocnicze przy Zarządzie Zieleni Miejskiej) - które przekształcono w zakłady budżetowe gospodarki komunalnej.

§ 3

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania.

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: poprawiono tytuł wykazu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Wojciech Kasprzak
Data i godzina publikacji: 2011-03-31 13:16