Wykazu miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego i spółdzielni z udziałem Miasta oraz stowarzyszeń, związków międzygminnych i fundacji, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem za 2017 r.

OBWIESZCZENIE NR 1/2018
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 29 marca 2018r.

w sprawie

wykazu miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowegoi spółdzielni z udziałem Miasta oraz stowarzyszeń, związków międzygminnych i fundacji, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem.

Na podstawie § 49 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 9/2018/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania, ogłasza się wykaz miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego i spółdzielni z udziałem Miasta oraz stowarzyszeń, związków międzygminnych i fundacji, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem - według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.


§ 1

Wykaz stanowiący załączniki do obwieszczenia obejmuje:
1) miejskie jednostki organizacyjne:
a) działające w formie:
- miejskich jednostek budżetowych - załącznik nr 1,
- samorządowych zakładów budżetowych - załącznik nr 2,
- samorządowych instytucji kultury - załącznik nr 3,
- miejskich publicznych zakładów opieki zdrowotnej - załącznik nr 4,
b) działające jako jednostki administracji zespolonej - załącznik nr 5;
2) spółki prawa handlowego z udziałem Miasta - załącznik nr 6;
3) spółdzielnie z udziałem Miasta oraz stowarzyszenia, związki międzygminne i fundacje,
których Miasto jest członkiem bądź fundatorem - załącznik nr 7.


§ 2

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji
Publicznej.


PREZYDENT MIASTA POZNANIA
(-) Jacek Jaśkowiak

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: nowy dokument (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2018-04-03 08:45