Szkoła Podstawowa nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego

Kierownik/Dyrektor

Magdalena Górecka
ul. Baranowska 1, 61-353 Poznań
61 879-31-96
godziny urzędowania: Sekretariat 7:30 - 15:30
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 000243843
szk59@wp.pl
www.sp59poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): szkpodstawPoznan/SkrytkaESP

Koordynator dostępności

Weronika Kiełczyńska - dostępność architektoniczna / Grzegorz Szałkowski - dostępność cyfrowa

Informacje o stanie zatrudnienia

W jednostce zatrudnionych na umowę o pracę jest 49 osób zgodnie ze stanem na 31.12.2022 r.

Kompetencje i zadania

Przedmiot działalności i kompetencje Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego określa art. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 1943, 1954,1985, 2169 oraz z 2017 roku poz.60) oraz Statut Szkoły.Publiczna Szkoła Podstawowa nr 59 w szczególności:Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, Realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, ramowy plan nauczania, zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, w tym z podstawy programowej, z uwzględnieniem programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły, o którym mowa w art.26 Prawa oświatowego.Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz rodziców oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, Edukacja szkolna przebiega na etapach edukacyjnych - klasy I-III , IV-VIII, Szkoła może realizować projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania, Szkoła może prowadzić innowacje pedagogiczne.2. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są:Wprowadzanie uczniów w świat wartości, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia, wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, rozwijanie kompetencji takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość, ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności, rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki, wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji, kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość, zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1 poprzez:Rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata, uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia, rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego otoczenia, umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale wartościowych celów, wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej6) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych, zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych, kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia, promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego żywienia i higieny pracy umysłowej, poznanie szkodliwości środków odurzających i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy, opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo, rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi, rozwijanie asertywności, tworzenie własnego systemu wartości, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka, integrację uczniów niepełnosprawnych4. Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia poprzez następujące działania:Oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły, prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole, prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć gimnastyki korekcyjnej, logopedycznych i innych form udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, współpracę  z organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Poznaniu jest jednostką organizacyjną Miasta Poznania, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818, 2197 z późn.zm.).

  • Organem Prowadzącym Szkołę jest Miasto Poznań
  • Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

W Szkole Podstawowej nr 59 im. gen. J.H. Dąbrowskiego w Poznaniu prowadzone są między innymi następujące rejestry:Księga uczniów, Arkusze ocen, Dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne, Ewidencja legitymacji szkolnych, Ewidencja kart rowerowych, Ewidencja pieczęci i pieczątek, Ewidencja zwolnień z wychowania fizycznego, Księga uchwał Rady Pedagogicznej, Zarządzenia i decyzje dyrektora szkoły, Ewidencja druków ścisłego zarachowania, Listy pracowników, Akta osobowe pracowników, Ewidencja urlopowa i chorobowa, Kartoteki wynagrodzeń, Dokumentacja finansowo-księgowa, Księgi inwentarzowe, Jednolity rzeczowy Wykaz Akt

Regulamin

Metryczka

Opis zmian: Automatyczne usunięcie oświadczenia majątkowowego (upłynął ustawowy termin publikacji). (Usunięcie elementu)
Opublikował(a): retencja danych
Data i godzina publikacji: 2023-09-26 00:00