Tryb nieogłoszeniowy: ZoC/SP59/4/2020

Sygnatura zamówienia: ZoC/SP59/4/2020
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 10 grudnia 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: zapytanie o cenę

Urząd Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
ul. Baranowska 1, 61-353 Poznań
kontakt: 61 879-31-96
email: szk59@wp.pl

Przedmiot zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:

Szkoła Podstawowa nr 59 im. gen J.H.Dąbrowkiego w Poznaniu

_____________________________________________________________________

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej "SIWZ")

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM

W TRYBIE zapytania o cenę NA USŁUGĘ

o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty 750.000 Euro

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na  podstawie  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwaną dalej ustawą Pzp z uwzględnieniem rozdziału 6 i art 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych.  W związku z powyższym Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania   procedury z uwagi na to,  że usługa będąca przedmiotem zamówienia jest usługą społeczną poniżej szacunkowej wartości przedmiotu 750.000 Euro

  (Dz. U. z 2018r. poz. 1986)

PN.:

" Przygotowanie i dostarczenie  posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu

Szczegółowy sposób wykonania oraz zakres i rodzaj poszczególnych usług obejmujących przedmiot zamówienia określony został  w opisie i  projekcie umowy  stanowiącym  Załącznik   do SIWZ.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  1. Wymagany termin realizacji:

Od 01.01.2021 -Do 31.08.2021 r.

SIWZ oraz Opis przedmiotu zamówienia są dostępne w sekretariacie szkoły                            : tel: 61 87 93 196  i mail  szk59@wp.pl

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-12-18

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: Obsługa caterigowa szkoły. (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Benedykt Rybarczyk
Data i godzina publikacji: 2020-12-10 15:14