Oferta: kierownik gospodarczy

Data publikacji: 2021-12-27
Nr ref.: SP84/01/120/2021
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 84 im. Tadeusza Kościuszki
Stanowisko: kierownik gospodarczy
Informacje dodatkowe: Szkoła Podstawowa nr 84 im. Tadeusza Kościuszki w Poznaniu zatrudni na 0,5 etatu na stanowisku kierownika gospodarczego

Zakres podstawowych czynności

 1. Kierowanie zespołem pracowników obsługi: opracowywanie harmonogramów pracy, określanie zadań, nadzór.
 2. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją zamówień publicznych.
 3. Organizacja zaopatrzenia w środki czystości, materiały biurowe, odzież ochronną, meble, urządzenia techniczne, pomoce naukowe i dydaktyczne oraz inne artykuły stanowiące wyposażenie szkoły.
 4. Prowadzenie ewidencji wartościowej i ilościowej wyposażenia szkoły.
 5. Dokonywanie okresowej inwentaryzacji majątku szkoły.
 6. Sporządzanie umów najmu.
 7. Przygotowywanie danych do projektu budżetu szkoły odnośnie wydatków rzeczowych.
 8. Realizowanie zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.
 9. Prowadzenie pełnej dokumentacji technicznej obiektu oraz dokumentacji dotyczącej kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz BHP budynku szkoły.
 10. Organizacja okresowych przeglądów placówki.
 11. Organizacja kasacji zniszczonego sprzętu, sporządzanie protokołów zużycia, zniszczenia lub przekazania.
 12. Nadzór nad stanem bezpieczeństwa technicznego i pełnosprawnością użytkową obiektów szkolnych, terenów zielonych, urządzeń technicznych.
 13. Organizacja i nadzór nad prowadzonymi w placówce pracami remontowymi.
 14. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie obowiązków kierownika gospodarczego

Wymagania obowiązkowe

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych.
 3. Niekaralność za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych, samorządowych, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe oraz przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.
 4. Wykształcenie średnie o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na powierzonym stanowisku i co najmniej 6 letni staż pracy, lub wyższe i co najmniej 2 letni staż pracy.
 5. Znajomość regulacji prawnych w zakresie Kodeksu Pracy, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, 
 6. Znajomość obsługi Pakietu MS Office.
 7. Umiejętność dobrej organizacji pracy.
 8. Terminowość w realizacji zadań.

Wymagania dodatkowe

Doświadczenie na podobnym stanowisku w jednostkach oświatowych.

Wymagane dokumenty

1. Życiorys (CV) własnoręcznie podpisany.
2. List motywacyjny własnoręcznie podpisany.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, ukończone kursy i szkolenia.
4. Kserokopie świadectw pracy.
5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 84 im. Tadeusza Kościuszki  61-465 Poznań w terminie do 2020-02-15 lub w wersji elektronicznej skan dokumentów na adres szkoły: szkpd84@poczta.onet.pl

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Możliwość zatrudnienia na cały etat (0,5 etatu kierownika gospodarczego + 0,5 etatu referenta ds. administracji).

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Szkoła Podstawowa Nr 84 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Św. Szczepana 3, 61-465 Poznań w terminie do 2022-02-07.

Szkoła Podstawowa Nr 84 im. Tadeusza Kościuszki zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Prosimy o dopisanie i własnoręczne podpisanie klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))."

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Stachowska
Data wytworzenia informacji: 2022-01-26 00:00
Opis zmian: Skrócenie terminu składania ofert (Aktualizacja)
Opublikował(a): Aleksandra Stachowska
Data i godzina publikacji: 2022-01-26 17:37