Oferta: referent ds. kadr

Data publikacji: 2021-12-30
Nr ref.: SP84/03/120/2021
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 84 im. Tadeusza Kościuszki
Stanowisko: referent ds. kadr
Informacje dodatkowe: Zatrudnimy referent ds. kadr na pełen etat.

Zakres podstawowych czynności

 • obsługa programów komputerowych Progman-kadry i płace, Płatnik, SIO, PABS, GUS,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi,
 • terminowe i bieżące zgłaszanie do ZUS-u wszelkich zmian dotyczących zatrudniania pracowników,
 • przygotowanie wymaganych sprawozdań do Wydziału Oświaty i GUS,
 • nadzór i organizacja wykonywania terminowych badań lekraskich, szkoleń BHP oraz pierwszej pomocy,
 • przygotowanie dokumentów dotyczacych awansu zawodowego nauczycieli,
 • organizacja i nadzór nad planem i szkoleniami nauczycielami, prowadzenie rozliczeń i sporządzanie sprawozdań i rozliczeń,
 • współpraca z główną księgową, specjalistą ds. płac i sekretarzem szkoły w celu przygotowania poprawanych i terminowych sprawozdań.

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe lub średnie (preferowane kierunkowe) z posiadanym doświadczeniem na danym stanowisku,
 • obywatelstwo polskie, w tym z pełną zdolnością do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • znajomość przepisów obowiązujących w jednostce budżetowej Miasta Poznania,
 • znjomość prowadzenia dokumentacji kadrowej zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela, Prawa Oświatowego, Kodeksu Pracy oraz innych przepisów obowiązujacych w jednostkach budżetowych Miasta Poznania,
 • znajomośc programów komputerowych: Progman-kadry i płace, Płatnik, SIO, PABS, GUS.

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność,
 • dobra organizacja własnej pracy,
 • samodzielność na zajmowanym stanowisku.

Wymagane dokumenty

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie lub skan dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu przy ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej),
 • kserokopie lub skan dokumentów poświadczające przebieg pracy zawodowej (oryginały do wglądu przy ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej), 
 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje:

Zgłoszenia można składać w formie elektronicznej, przesyłając na adres: szkpd84@poczta.onet.pl lub w formie papierowej w Szkole Podstawowej nr 84 ul. św. Szczepana 3, Poznań.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Szkoła Podstawowa Nr 84 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Św. Szczepana 3, 61-465 Poznań w terminie do 2022-02-15.

Szkoła Podstawowa Nr 84 im. Tadeusza Kościuszki zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Kaluzula o przetwarzaniu dnaych oosbowych do celów rekrutacji: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych
z 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U z 2015 r. poz. 2135 ze zmianami)

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Stachowska
Data wytworzenia informacji: 2022-02-11 00:00
Opis zmian: zmiana specjalista ds. kadr na referent ds. kadr (Aktualizacja)
Opublikował(a): Aleksandra Stachowska
Data i godzina publikacji: 2022-02-11 15:22