Oferta: główny księgowy

Data publikacji: 2008-02-08
Nr ref.: Nr SP88/1110-2/08
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 88 im. Poznańskich Koziołków
Stanowisko: główny księgowy
Informacje dodatkowe: 1 etat - zatrudnienie na zastęępstwo

Zakres podstawowych czynności

1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.

2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, w tym nadzór, kontrola nad całością gospodarki finansowej szkoły.

3. Dokonywanie odpisu i księgowanie funduszu socjalnego.

4. Dokonywanie wstępnej zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

5. Dokonywanie wstępnej i bieżącej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dot. operacji gospodarczych i finansowych, a także badania rzetelności i prawidłowości inwentaryzacji.

6. Sporządzanie planów i sprawozdań finansowych szkoły.

7. Dokonywanie przelewów drogą elektroniczną.

8. Wykonywanie innych poleceń dyrektora szkoły.

Wymagania obowiązkowe

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

1. Ma obywatelstwo polskie;

2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

3. Nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciw mieniu, działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe;

4. Ukończył jednolite ekonomiczne studia magisterskie, wyższe ekonomiczne studia zawodowe, uzupełniajace ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 5- letnią praktykę w księgowości oświatowej;

5. Ukończył szkołęśrednią, policealną lub pomaturalną o kierunku technik rachunkowości i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.

Wymagania dodatkowe

1. Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej;

2. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych;

3. Znajomość przepisów oświatowych i samorządowych;

4. Znajomość przepisów podatkowych;

5. Znajomość przepisów płacowych;

6. Znajomość przepisów ZUS;

7. Znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela;

8. Znajomość obsługi komputera (Office, program księgowy BFK, Multi Cash)

Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, ukończone kursy i szkolenia, oświadczenia o niekaralności:

- oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia fukcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14,poz.114 z późniejszymi zmianami);

- oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu,obrotowi gospodarczemu, przeciwko dzialalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów i za przestępstwo karne skarbowe;

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

Kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Szkoła Podstawowa Nr 88 im. Poznańskich Koziołków, ul. Swoboda 53, 60-391 Poznań w terminie do 2008-02-29.

Szkoła Podstawowa Nr 88 im. Poznańskich Koziołków zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Metryczka

Opis zmian: nabór na stanowisko Głównego Księgowego na zastępstwo (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Elżbieta Piskor
Data i godzina publikacji: 2008-02-08 12:04