Oferta: rekwizytorka / plastyczka; rekwizytor / plastyk

Data publikacji: 2022-11-18
Nr ref.: 3/2022
Jednostka: Teatr Polski
Stanowisko: rekwizytorka / plastyczka; rekwizytor / plastyk
Informacje dodatkowe: Miejsce pracy: Teatr Polski w Poznaniu. Wymiar czasu pracy: pełny etat

Zakres podstawowych czynności

 1. Kompletowanie i dbanie o rekwizyty teatralne.
 2. Obsługa prób i przedstawień: przygotowywanie rekwizytów przed próbą/przedstawieniem, a po zakończeniu próby i przedstawienia usuwanie rekwizytów ze sceny do magazynu rekwizytów.
 3. Utrzymywanie rekwizytów w należytym stanie czystości, konserwowanie, zabezpieczenie przed zniszczeniem, uszkodzeniem czy kradzieżą.
 4. Wykonywanie szablonów, modeli i plansz zgodnie ze scenariuszem spektaklu (prace plastyczne).
 5. Naprawa dekoracji do bieżących przedstawień pod względem plastycznym.
 6. Współpraca z kierownikiem technicznym w zakresie ilości, rodzaju i jakości rekwizytów potrzebnych do sztuk teatralnych.
 7. Sprzątanie sceny przed każdą próbą i spektaklem.
 8. Prowadzenie rejestru rekwizytów do poszczególnych spektakli.
 9. Praca w równoważnym systemie czasu pracy, często w weekendy i wieczorami.

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie średnie lub zawodowe - mile widziane plastyczne.
 2. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.
 3. Dyspozycyjność związana z pracą wieczorami i w weekendy.
 4. Dokładność, sumienność, umiejętność pracy w zespole oraz zaangażowanie w pracę.
 5. Umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagania dodatkowe

Brak

Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV do dnia 2 grudnia 2022 na adres e-mail: praca@teatr-polski.pl lub złożenie dokumentów osobiście w sekretariacie Teatru w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Rekrutacja na stanowisko rekwizytor-plastyk/rekwizytorka-plastyczka".

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Polski w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu ul. 27 Grudnia 8/10 w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy: "rekwizytor-plastyk/rekwizytorka-plastyczka".

Zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o przysługujących mi uprawnieniach, w tym, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie".

Inne informacje:

Oferujemy:

 1. Stabilną pracę w oparciu o umowę o pracę.
 2. Pakiet socjalny.
 3. Wynagrodzenie: pensja zasadnicza w przedziale 3600-3700zł brutto, dodatkowe wynagrodzenie za obsługę spektakli, zgodnie z regulaminem wynagradzania oraz dodatek stażowy zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Teatr Polski, ul. 27 Grudnia 8/10, 61-737 Poznań w terminie do 2022-12-02.

Teatr Polski zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Teatr Polski w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 8/10, wpisany do rejestru Instytucji Kultury Miasta Poznania pod pozycja RIK-XI

2.Mogą Państwo skontaktować się z powołanym przez Administratora Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu e-mail: rodo@teatr-polski.pl lub pisząc na adres Administratora.

3.Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 221 § 1 pkt. 4 - 6 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 - 3 Kodeksu pracy podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

b) inne dane osobowe w zakresie nieokreślonym przepisami prawa będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym na podstawie wyrażonej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

c) dane osobowe szczególnej kategorii, wskazane w art. 9 ust. 1 RODO, będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Państwa wyraźnej zgody, tj. art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

4. Państwa dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników Administratora. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi, w szczególności usługi związane z obsługą hostingową, informatyczną.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

6. Posiada Pan/Pani:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo sprostowania danych osobowych,

c) prawo do usunięcia danych osobowych,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) prawo do przenoszenia danych osobowych,

f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy lub innych przepisów jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO.

10. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Jeżeli przekazują Państwo dane szczególnej kategorii, wskazane w art. 9 ust. 1 RODO (dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) konieczne jest zamieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych następującej zgody: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii, wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko: "rekwizytor- plastyk/rekwizytorka-plastyczka".

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Sylwia Węcławek
Data wytworzenia informacji: 2022-11-18 00:00
Opis zmian: dodanie nowej oferty pracy na stanowisko pracy rekwizytor-plastyk/rekwizytorka-plastyczka (Aktualizacja)
Opublikował(a): Sylwia Węcławek
Data i godzina publikacji: 2022-11-18 11:27