Wydział Podatków i Opłat

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Iwona Maćkowiak
ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań
II p., pok 271, tel.: 61 878 4720
po@um.poznan.pl

Kompetencje i zadania

  1. �Wydzia? Podatk�w i Op?at prowadzi sprawy w zakresie podatku od nieruchomo?ci, rolnego, le?nego, od ?rodk�w transportowych oraz op?aty za gospodarowanie odpadami, op?aty eksploatacyjnej i op?aty egzekucyjnej, dla kt�rych Miasto jest w?a?ciwe do ich ustalania
    i pobierania oraz zadania z zakresu egzekucji administracyjnej. Wsp�?dzia?a z naczelnikami urz?d�w skarbowych w zakresie podatk�w stanowi?cych doch�d bud?etu Miasta, realizowanych przez urz?dy skarbowe. Koordynuje zadania zwi?zane z przejmowaniem
    i zagospodarowaniem spadk�w nabytych przez Miasto.
  2. Do zakresu dzia?ania Wydzia?u nale?y w szczeg�lno?ci:

1)����� w zakresie sprawozdawczo?ci finansowej:a)����� sporz?dzanie sprawozda? finansowych jednostkowych jednostek ksi?guj?cych Wydzia?u Podatk�w i Op?at,b)����� sporz?dzanie sprawozda? bud?etowych w zakresie realizowanych dochod�w,c)����� sporz?dzanie sprawozda? z operacji finansowych,d)����� sporz?dzanie jednostkowych sprawozda? w zakresie dochod�w,e)����� sporz?dzanie sprawozda? z udzielonych ulg, pomocy publicznej dla przedsi?biorc�w oraz o zaleg?o?ciach przedsi?biorc�w we wp?atach ?rodk�w publicznych;2)����� w zakresie podatk�w i op?at:a)����� dokonywanie wymiaru podatk�w i op?at,b)����� prowadzenie obs?ugi finansowo-ksi?gowej,c)����� prowadzenie post?powa? w sprawie wydawania decyzji i postanowie? administracyjnych,d)����� windykacja nale?no?ci podatkowych,e)����� zabezpieczanie nale?no?ci,f)������ wystawianie za?wiadcze? w zakresie spraw prowadzonych przez oddzia?y,g)����� prowadzenie post?powania kontrolnego opartego na przepisach ustawy Ordynacja podatkowa,h)����� wsp�?dzia?anie z naczelnikami urz?d�w skarbowych w zakresie podatk�w stanowi?cych doch�d bud?etu Miasta realizowanych przez urz?dy skarbowe,i)������ prowadzenie egzekucji podatk�w i op?at, dla kt�rych Miasto jest w?a?ciwe do ustalania lub okre?lania i pobierania;3)����� w zakresie spraw spadkowych:a)����� �koordynowanie zada? zwi?zanych z przejmowaniem i zagospodarowaniem spadk�w przez Miasto Pozna?,b)����� prowadzenie ewidencji spraw zwi?zanych z nabyciem spadku przez gmin? Miasto Pozna?,c)����� sporz?dzanie informacji i raport�w s?u??cych monitorowaniu post?powa? w sprawach nabycia spadku przez Miasto Pozna?,d)����� wsp�?praca z radcami prawnymi w Wydziale Prawnym w post?powaniach spadkowych i o spis inwentarza,e)����� nadzorowanie i uczestniczenie w post?powaniu o spisu inwentarza przeprowadzanego przez Komornika S?dowego,f)������ przygotowywanie projektu pisemnej informacji dotycz?cej nabytych aktyw�w i pasyw�w wraz z propozycj? ich zagospodarowania przez wydzia?y UMP oraz miejskie jednostki organizacyjne,g)����� przekazywanie protoko?em sk?adnik�w maj?tku spadkowego do poszczeg�lnych wydzia?�w UMP oraz miejskich jednostek organizacyjnych w celu ich zagospodarowania,h)����� sp?ata zobowi?za? spadkowych, z zastrze?eniem zobowi?za? zabezpieczonych hipotecznie regulowanych przez Wydzia? Gospodarki Nieruchomo?ciami,� na podstawie planu podzia?u,i)������ gromadzenie i analiza informacji dotycz?cej mo?liwo?ci nabycia spadku przez Miasto Pozna?;4)����� w zakresie zada? obronnych Wydzia? realizuje zadania obronne b?d?ce w jego kompetencji, w szczeg�lno?ci wynikaj?ce z "Planu operacyjnego funkcjonowania Miasta Poznania w warunkach zewn?trznego zagro?enia bezpiecze?stwa pa?stwa i w czasie wojny" oraz wsp�?pracuje w tym zakresie z Wydzia?em Zarz?dzania Kryzysowego i Bezpiecze?stwa.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Pola Insiak
Data wytworzenia informacji: 2021-11-18
Opis zmian: Dodanie interpretacji (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Magda Niedziela
Data i godzina publikacji: 2021-11-18 14:09