Wydział Finansowy (Fn)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Ewa Błażejewska
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
pok. 247, sekretariat (II piętro), tel. 61 646 3344
fn@um.poznan.pl

Kompetencje i zadania

Wydział realizuje dochody i wydatki budżetu Miasta, prowadzi rachunkowość Urzędu z wyłączeniem obsługi księgowej zadań realizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Sporządza zbiorczą sprawozdawczość budżetu Miasta, w tym jednostek budżetowych Miasta, samorządowych zakładów budżetowych oraz instytucji kultury. Sporządza bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu Urzędu oraz informację dodatkową, łączne sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego oraz skonsolidowany bilans Miasta. Na bieżąco monitoruje płynność finansową Miasta, lokuje wolne okresowo środki finansowe, obsługuje zaciągnięte zobowiązania finansowe, przekazuje dotacje oraz realizuje zadania związane z emisją obligacji. Wykonuje zadania związane z realizacją umowy obsługi bankowej Miasta. Prowadzi sprawy w zakresie należności budżetowych, dla których Miasto jest właściwe do ich ustalania i pobierania, z wyłączeniem spraw, których prowadzenie należy do kompetencji Wydziału Podatków i Opłat. Dokonuje zbiorczych dla Miasta rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządza zbiorczą deklarację VAT.

Do zakresu działania Wydziału Finansowego należy w szczególności:

1) w zakresie rachunkowości:

 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Miasta, wydziałów Urzędu Miasta, jednostek pomocniczych Miasta oraz w zakresie projektów i programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, dla których wymagana jest odrębna ewidencja,
 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Urzędu na zlecenie organów Kasy;

2) w zakresie rozliczeń podatku:

 • prowadzenie skonsolidowanego rozliczenia podatku VAT Miasta obejmującego czynności dokonywane przez jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe oraz jednostki księgujące Urzędu Miasta,
 • sporządzanie wspólnego dla Miasta pliku JPK_V7M,
 • ustalanie prewspółczynnika i wskaźnika proporcji dla Urzędu Miasta Poznania,
 • sprawdzanie pod względem rachunkowym kalkulacji dotyczących wysokości wskaźników proporcji oraz prewspółczynników jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
 • prowadzenie korespondencji z organami podatkowymi w zakresie podatku od towarów i usług w ramach Miasta,
 • dokonywanie rozliczeń z miejskimi jednostkami budżetowymi oraz samorządowymi zakładami budżetowymi,
 • realizacja zadań z zakresu schematów podatkowych,
 • wykonywanie zadań z zakresu opodatkowania podatkiem akcyzowym;

3) w zakresie sprawozdawczości finansowej:

 • sporządzanie sprawozdań finansowych: jednostkowych jednostek księgujących Wydziału Finansowego, Urzędu Miasta, łącznego Miasta oraz bilansu skonsolidowanego Miasta,
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie realizowanych wydatków i dochodów oraz sprawozdań z operacji finansowych,
 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań w zakresie dochodów, wydatków i środków gospodarki pozabudżetowej,
 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
 • sporządzanie sprawozdań z udzielonych ulg, pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych,
 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań do NBP - podmiotów innych niż banki na potrzeby bilansu płatniczego;

4) w zakresie zarządzania finansami:

 • analizowanie sytuacji budżetu Miasta w zakresie zadłużenia, obsługa długu Miasta i analizowanie płynności finansowej,
 • pełnienie obowiązków informacyjnych emitenta papierów wartościowych,
 • pozyskiwanie dodatkowych dochodów poprzez lokowanie czasowo wolnych środków pieniężnych,
 • wykonywanie zadań z zakresu obsługi bankowej,
 • współpraca z bankami w zakresie pozyskiwanego finansowania,
 • obsługa udzielnych poręczeń i pożyczek

5) w zakresie opłat:

 • dokonywanie poboru opłat,
 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej,
 • prowadzenie postępowań w sprawie wydawania decyzji i postanowień administracyjnych,
 • windykacja i zabezpieczanie zobowiązań,
 • wystawianie zaświadczeń w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział,
 • współdziałanie z naczelnikami urzędów skarbowych w zakresie opłat i grzywien.

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Teresa Dmochowska-Weber
Data wytworzenia informacji: 2023-11-17 00:00
Opis zmian: Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Teresa Dmochowska-Weber
Data i godzina publikacji: 2023-11-17 08:38