Wydział Finansowy (Fn)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Hanna Koszczyńska-Karaś
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
pok. 247, sekretariat (II piętro), tel. 61 646 3344
fn@um.poznan.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

1. Wydział Finansowy realizuje dochody i wydatki budżetu Miasta, prowadzi rachunkowość Urzędu z wyłączeniem obsługi księgowej zadań realizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Sporządza zbiorczą sprawozdawczość budżetową i sprawozdawczość z operacji finansowych Miasta, w tym jednostek budżetowych Miasta, samorządowych zakładów budżetowych oraz instytucji kultury. Sporządza: sprawozdanie finansowe Urzędu (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informację dodatkową) , łączne sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego (łączny bilans, łączny rachunek zysków i strat, łączne zestawienie funduszu, łączną informację dodatkową) oraz skonsolidowany bilans Miasta. Dokonuje zbiorczych dla Miasta rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządza zbiorczy JPK_V7M Miasta. Na bieżąco monitoruje płynność finansową Miasta, lokuje wolne okresowo środki finansowe, obsługuje zaciągnięte zobowiązania finansowe, przekazuje dotacje oraz realizuje zadania związane z emisją obligacji. Wykonuje zadania związane z realizacją umowy obsługi bankowej Miasta Poznania. Prowadzi sprawy podatków i opłat lokalnych, dla których Miasto jest właściwe do ich ustalania i pobierania, oraz zadania z zakresu egzekucji administracyjnej. Współdziała z naczelnikami urzędów skarbowych w zakresie podatków stanowiących dochód budżetu Miasta, realizowanych przez urzędy skarbowe. Wydział Finansowy koordynuje zadania związane z przejmowaniem i zagospodarowaniem spadków nabytych przez Miasto Poznań. Wydział Finansowy realizuje zadania Administratora FN w systemie finansowo-księgowym jednostek oświatowych Miasta Poznania.

2. Do zakresu działania Wydziału należy m.in.:

1) w zakresie rachunkowości:

 • prowadzenie obsługi finansowo - księgowej w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Miasta, wydziałów Urzędu, jednostek pomocniczych oraz w zakresie projektów i programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, dla których wymagana jest odrębna ewidencja;
 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Urzędu na zlecenie organów Kasy;

2) w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług:

 • dokonywanie wspólnych rozliczeń podatku VAT Urzędu i miejskich jednostek budżetowych;
 • ustalanie procentowego wskaźnika od odliczanego VAT-u naliczonego strukturą oraz dokonywanie rocznej korekty podatku naliczonego odliczonego strukturą;

3) w zakresie sprawozdawczości finansowej:

 • sporządzanie sprawozdań finansowych i bilansu skonsolidowanego Miasta;
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych;
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie realizowanych wydatków i dochodów;
 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej;
 • sporządzanie sprawozdań z udzielonych ulg, pomocy publicznej oraz o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych;

4) w zakresie zarządzania finansami:

 • analizowanie sytuacji budżetu Miasta;
 • pełnienie obowiązków informacyjnych emitenta papierów wartościowych;
 • pozyskiwanie dodatkowych dochodów poprzez lokowanie czasowo wolnych środków pieniężnych;
 • obsługa długu Miasta i płatności Urzędu;

5) w zakresie podatków i opłat lokalnych:

 • dokonywanie wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz obsługa finansowo-księgowa;
 • prowadzenie postępowań w sprawie wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz postępowań kontrolnych zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa;
 • windykacja należności podatkowych i ich zabezpieczanie;
 • wystawianie zaświadczeń w zakresie spraw prowadzonych przez oddziały;
 • współdziałanie z Naczelnikami Urzędów Skarbowych w zakresie podatków stanowiących dochód budżetu Miasta realizowanych przez urzędy skarbowe;
 • prowadzenie egzekucji podatków i opłat;

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Tamara Paterska
Data wytworzenia informacji: 2015-04-29
Opis zmian: Upłynął ustawowy termin publikacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Kozłowska
Data i godzina publikacji: 2021-06-18 13:04