Wydział Podatków i Opłat

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Iwona Maćkowiak
ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, filia ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań
pok. 1/22 - sekretariat (klatka B, I piętro), tel.: 61 878 4720, Biuro Obsługi Klienta - ul. Za Bramką 1, ul. Gronowa 22a, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404
po@um.poznan.pl

Kompetencje i zadania

Wydział Podatków i Opłat prowadzi sprawy w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty eksploatacyjnej i opłaty egzekucyjnej, dla których Miasto jest właściwe do ich ustalania i pobierania oraz zadania z zakresu egzekucji administracyjnej. Współdziała z naczelnikami urzędów skarbowych w zakresie podatków stanowiących dochód budżetu Miasta, realizowanych przez urzędy skarbowe. Koordynuje zadania związane z przejmowaniem i zagospodarowaniem spadków nabytych przez Miasto.

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

1)    w zakresie sprawozdawczości finansowej:

a)    sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych jednostek księgujących Wydziału Podatków i Opłat,

b)    sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie realizowanych dochodów,

c)    sporządzanie sprawozdań z operacji finansowych,

d)    sporządzanie jednostkowych sprawozdań w zakresie dochodów,

e)    sporządzanie sprawozdań z udzielonych ulg, pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych;

2)    w zakresie podatków i opłat:

a)    dokonywanie wymiaru podatków i opłat,

b)    prowadzenie obsługi finansowo-księgowej,

c)    prowadzenie postępowań w sprawie wydawania decyzji i postanowień administracyjnych,

d)    windykacja należności podatkowych,

e)    zabezpieczanie należności,

f)     wystawianie zaświadczeń w zakresie spraw prowadzonych przez oddziały,

g)    prowadzenie postępowania kontrolnego opartego na przepisach ustawy Ordynacja podatkowa,

h)    współdziałanie z naczelnikami urzędów skarbowych w zakresie podatków stanowiących dochód budżetu Miasta realizowanych przez urzędy skarbowe,

i)     prowadzenie egzekucji podatków i opłat, dla których Miasto jest właściwe do ustalania lub określania i pobierania;

3)    w zakresie spraw spadkowych:

a)     koordynowanie zadań związanych z przejmowaniem i zagospodarowaniem spadków przez Miasto Poznań,

b)    prowadzenie ewidencji spraw związanych z nabyciem spadku przez gminę Miasto Poznań,

c)    sporządzanie informacji i raportów służących monitorowaniu postępowań w sprawach nabycia spadku przez Miasto Poznań,

d)    współpraca z radcami prawnymi w Wydziale Prawnym w postępowaniach spadkowych i o spis inwentarza,

e)    nadzorowanie i uczestniczenie w postępowaniu o spisu inwentarza przeprowadzanego przez Komornika Sądowego,

f)     przygotowywanie projektu pisemnej informacji dotyczącej nabytych aktywów i pasywów wraz z propozycją ich zagospodarowania przez wydziały UMP oraz miejskie jednostki organizacyjne,

g)    przekazywanie protokołem składników majątku spadkowego do poszczególnych wydziałów UMP oraz miejskich jednostek organizacyjnych w celu ich zagospodarowania,

h)    spłata zobowiązań spadkowych, z zastrzeżeniem zobowiązań zabezpieczonych hipotecznie regulowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami,  na podstawie planu podziału,

i)     gromadzenie i analiza informacji dotyczącej możliwości nabycia spadku przez Miasto Poznań;

4)    w zakresie zadań obronnych Wydział realizuje zadania obronne będące w jego kompetencji, w szczególności wynikające z "Planu operacyjnego funkcjonowania Miasta Poznania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" oraz współpracuje w tym zakresie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Dominika Roth-Kowalczys
Data wytworzenia informacji: 2022-11-18 00:00
Opis zmian: zmiana regulaminu organizacyjnego Wydziału (Aktualizacja)
Opublikował(a): Dominika Roth-Kowalczys
Data i godzina publikacji: 2022-11-18 15:40