Wydział Podatków i Opłat

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Iwona Maćkowiak
ul. Za Bramką 1, pokój 1/22, 61-842 Poznań; filia ul. Słowackiego 22, pokój 275, 60-823 Poznań
Poznań Kontakt 61 646 33 44, Biuro Obsługi Klienta ul. Za Bramką 1, ul. Gronowa 22a, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, sekretariat tel.: 61 878 4720
po@um.poznan.pl

Kompetencje i zadania

Wydział Podatków i Opłat prowadzi sprawy w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty eksploatacyjnej i opłaty egzekucyjnej, dla których Miasto jest właściwe do ich ustalania i pobierania oraz zadania z zakresu egzekucji administracyjnej. Współdziała z naczelnikami urzędów skarbowych w zakresie podatków stanowiących dochód budżetu Miasta, realizowanych przez urzędy skarbowe. Koordynuje zadania związane z przejmowaniem i zagospodarowaniem spadków nabytych przez Miasto.

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

1. w zakresie sprawozdawczości finansowej:

- sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych jednostek księgujących Wydziału Podatków i Opłat,

- sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie realizowanych dochodów,

- sporządzanie sprawozdań z operacji finansowych,

- sporządzanie jednostkowych sprawozdań w zakresie dochodów,

- sporządzanie sprawozdań z udzielonych ulg, pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych;

2. w zakresie podatków i opłat:

- dokonywanie wymiaru podatków i opłat,

- prowadzenie obsługi finansowo-księgowej,

- prowadzenie postępowań w sprawie wydawania decyzji i postanowień administracyjnych,

- windykacja należności podatkowych,

- zabezpieczanie należności,

- wystawianie zaświadczeń w zakresie spraw prowadzonych przez oddziały,

- prowadzenie postępowania kontrolnego opartego na przepisach ustawy Ordynacja podatkowa,

- współdziałanie z naczelnikami urzędów skarbowych w zakresie podatków stanowiących dochód budżetu Miasta realizowanych przez urzędy skarbowe,

- prowadzenie egzekucji podatków i opłat, dla których Miasto jest właściwe do ustalania lub określania i pobierania;

3. w zakresie spraw spadkowych:

- koordynowanie zadań związanych z przejmowaniem i zagospodarowaniem spadków przez Miasto Poznań,

- prowadzenie ewidencji spraw związanych z nabyciem spadku przez gminę Miasto Poznań,

- sporządzanie informacji i raportów służących monitorowaniu postępowań w sprawach nabycia spadku przez Miasto Poznań,

- współpraca z radcami prawnymi w Wydziale Prawnym w postępowaniach spadkowych i o spis inwentarza,

- nadzorowanie i uczestniczenie w postępowaniu o spisu inwentarza przeprowadzanego przez Komornika Sądowego,

- przygotowywanie projektu pisemnej informacji dotyczącej nabytych aktywów i pasywów wraz z propozycją ich zagospodarowania przez wydziały UMP oraz miejskie jednostki organizacyjne,

- przekazywanie protokołem składników majątku spadkowego do poszczególnych wydziałów UMP oraz miejskich jednostek organizacyjnych w celu ich zagospodarowania,

- spłata zobowiązań spadkowych, z zastrzeżeniem zobowiązań zabezpieczonych hipotecznie regulowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, na podstawie planu podziału,

- gromadzenie i analiza informacji dotyczącej możliwości nabycia spadku przez Miasto Poznań;

4. w zakresie zadań obronnych Wydział realizuje zadania obronne będące w jego kompetencji, w szczególności wynikające z "Planu operacyjnego funkcjonowania Miasta Poznania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" oraz współpracuje w tym zakresie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kęsy
Data wytworzenia informacji: 2022-01-03 00:00
Opis zmian: zmiana redakcyjna (Aktualizacja)
Opublikował(a): Dominika Roth-Kowalczys
Data i godzina publikacji: 2024-01-30 15:12