2021

Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy

Wykazy zawierają tabele z wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy (decyzje pozytywne oraz decyzje odmowne), które umieszczane są w okresach miesięcznych do 15-go dnia każdego następnego miesiąca.

Dodatkowo informujemy, że dostępna jest również usługa internetowa na stronach ZGiKM GEOPOZ umożliwiająca wyszukanie wszystkich decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego od dnia 11.07.2003 r. a także decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej od dnia 01.01.2009 r. z jednoczesną możliwością ustawienia wyszukiwania w promieniu do 1km od wskazanej działki lub adresu konkretnej posesji

http://valerianella.man.poznan.pl/data/decyzje_wuia_public/decyzje_wuia.php

lub

http://sip.geopoz.pl/sip/decyzje_wuia/decyzje

DOSTĘPNE SĄ RÓWNIEŻ:

- Wykazy wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Wykazy wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Wykazy wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy

- Wykazy dotyczące wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę, oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych

Zasady ponownego wykorzystania

Zgodnie z zapisami "Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw" treści pobrane z BIP mogą być ponownie wykorzystane pod warunkiem każdorazowego dołączania do ponownie wykorzystanych danych oraz do opracowanych na ich podstawie zestawień informacji o:

- źródle oraz czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej (zgodnie z art. 23b ust. 2 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej) - informacja o źródle powinna zawierać pełny adres internetowy prowadzący do wykorzystywanych treści, a informacja o czasie wytworzenia powinna wskazywać dzień, w którym pobrano dane. W przypadku pobierania danych w trybie on-line informacja musi wskazywać w postaci linku źródło pobieranych danych,

- przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej (zgodnie z art. 23b ust. 2 pkt. 3 ustawy).

Załączniki

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Mirosław Rudnicki
Data wytworzenia informacji: 2022-01-14 00:00
Opis zmian: umieszczenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Mirosław Rudnicki
Data i godzina publikacji: 2022-01-14 08:52