Oferta: główny księgowy 1/2 etatu

Data publikacji: 2008-04-07
Nr ref.: XIVLO-1111/K/2/08
Jednostka: XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego
Stanowisko: główny księgowy 1/2 etatu
Informacje dodatkowe: praca od 05.05.2008

Zakres podstawowych czynności

 1. Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej w jednostce.
 2. Prowadzenie dokumentacji księgowej i jej archiwizacja.
 3. Sporządzanie planów i sprawozdań finansowych szkoły.
 4. Dokonywania kontroli zgodności operacji finansowych i gospodarczych z planem finansowym jednostki.
 5. Dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 6. Dokonywanie odpisu i księgowanie funduszu socjalnego.

Wymagania obowiązkowe

Do konkursu może przystąpić osoba, która:

 1. Ma obywatelstwo polskie;
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciw mieniu, działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe;
 4. Ukończyła jednolite ekonomiczne studia magisterskie, wyższe ekonomiczne studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3- letnią praktykę w księgowości oświatowej; lub ukończyła szkołę średnią, policealną lub pomaturalną o kierunku technik rachunkowości i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej;
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych;
 • Znajomość przepisów oświatowych i samorządowych;
 • Znajomość przepisów podatkowych;
 • Znajomość przepisów płacowych;
 • Znajomość przepisów ZUS;
 • Znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela;
 • Znajomość obsługi komputera

Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny;

- kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, ukończone kursy i szkolenia;

- oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14,poz.114 z późniejszymi zmianami);

- oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów i za przestępstwo karne skarbowe;

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

- kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia.

Inne informacje:

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego 61-164 Poznań, os. Piastowskie 106 w terminie do 2008-04-21.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r o ochronie danych osobowych - Dz. U. nr 133 poz. 883).

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Składanie ofert

Postępowanie zamknięte.

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne

lista kandydat??w w BIP.doc plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

Metryczka

Opis zmian: lista kandydatów (Aktualizacja)
Opublikował(a): Ewa Wielechowska
Data i godzina publikacji: 2008-04-24 11:14