Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka (Technikum Elektryczno-Elektroniczne, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 27,XXVII LO dla Dorosłych) (ZSE Nr2)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Paweł Untermann
ul. Świt 25, 60-375 Poznań
61 861-67-00, 61 867-62-62
godziny urzędowania: 7.00 - 15.00
zse2@interia.pl
www.zse2.poznan.pl

Kompetencje i zadania

Podstawowym zadaniem szkoły jest realizacja celów wynikających z funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz z zakresu organizacji i zarządzania. Realizowane cele określone są w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie , a w szczególności:

 • zapewnia bezpłatne kształcenie i wychowanie młodzieży w duchu tolerancji, sprawiedliwości i wolności przy pełnym przestrzeganiu zasad demokracji
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, zdania egzaminu dojrzałości oraz zdobycia określonego zawodu
 • przygotowuje do świadomego dokonania wyboru dalszej drogi kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu
 • umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej , etnicznej, językowej i religijnej.Nauka religii jest dobrowolna, oparta na zasadach określonych przez MEN
 • wspiera rozwój zainteresowań uczniów umożliwiając realizację indywidualnych programów nauczania
 • prowadzi zajęcia pozalekcyjne (koła zainteresowań )w miarę posiadanych środków
 • przestrzega i uwzglednia obowiązujące w placówkach oświatowych ogółne przepisy bezpieczeństwa i higieny
 • kształtuje prawidłowe postwy moralne i kulturę osobistą uczniów
 • sprzyja przygotowaniu się ucznia do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego oraz rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości
 • zapewnia opiekę i umożliwia bezpieczny rozwój w atmosferze wzmacniającej poczucie własnej wartości i sprzyjającej osiąganiu sukcesów z uwzględnieniem potrzeb fizycznych i psychicznych ucznia
 • uwzględnia w procesie dydaktycznym problemy ochrony środowiska i rozpowszechnia wiedzę ekologiczną
 • udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez: indywidualizację form i metod pracy z uczniami , w tym obniżenie wymagań w odniesieniu do uczniów, wobec których poradnai psychologiczno -pedagogiczna orzekła taką konieczność
 • udzielanie uczniom i rodzicom porad w zakresie rozwiązywania spraw i problemów z nauczaniem i wychowaniem
 • organizowanie i prowadzenie zajęć dodatkowych (w tym zajęć rewalidacyjnych ) dla uczniów , którym braki w wiadomościach i umiejętnościach , nieprawidłowości rozwojowe bądź zaburzenia zachowania utrudniają dalsze zdobywanie wiedzy oraz zagrażają niepowodzeniami szkolnymi
 • organizowanie pomocy socjalnej dla najbardziej potrzebujących oraz opieki profilaktyczno-resocjalizacyjnej
 • przeciwdziałanie i ochronę przed skutkami demoralizacji

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

STATUT SZKOŁY

ZARZĄDZENIA DYREKTORA

REGULAMINY

Budżet jednostki na bieżący rok

2 749 303,00

Wartość posiadanego mienia

4 232 778,00

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Dyrektor szkoły
Data wytworzenia informacji: 2022-05-04 00:00
Opis zmian: oświadczenie majątkowe za 2021 (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Monika Nowicka
Data i godzina publikacji: 2022-05-04 09:13