Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego (XXXII Liceum Ogólnokształcące, Technikum Komunikacji, Szkoła Policealna nr 32, Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 32, internat) (ZSK)

Kierownik/Dyrektor

Ryszard Pyssa
ul. Fredry 13, 61-701 Poznań
61 852-06-42
godziny urzędowania: 7:30-15:30
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 639801521
biuro@zsk.poznan.pl
www.zsk.poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /ZSK_Poznan/domyslna

Kompetencje i zadania

1. Kształcenie w szkole ma na celu wszechstronny rozwój osobowości uczniów uwzględniający

indywidualne zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje psychofizyczne oraz wychowanie

na świadomych, twórczych i odpowiedzialnych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Do celów realizowanych przez szkołę należy:

- wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania świadectwa

ukończenia szkoły bądź świadectwa dojrzałości,

- umożliwienie rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów, aby mogli oni kierować

własnym rozwojem i dokonywać wyboru dalszej drogi kształcenia,

- rozwijanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania

dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur

Europy i świata,

- przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu

o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,

- wyrabianie nawyków dbania o własny rozwój fizyczny, zdrowie, higienę psychiczną,

racjonalny wypoczynek i wartościową organizację czasu wolnego,

- umożliwianie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej

i religijnej,

- stwarzanie warunków sprzyjających procesowi uspołecznienia szkoły i demokracji

w systemie jej kierowania,

- sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,

- zapewnienie, w granicach swoich możliwości, opieki zdrowotnej,

- podtrzymanie kultury i tradycji regionalnej oraz zwyczajów i tradycji szkoły.

§8.

Szkoła realizuje zadania zgodnie z ustawą i wydanymi na jej podstawie zarządzeniami,

dotyczącymi w szczególności:

- umożliwienia uczniom nauki religii bądź etyki,

- udzielenia uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

- organizowania w szczególnych przypadkach nauczania indywidualnego dla uczniów szkoły,

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Akt założycielski szkoły publicznej;uchwała Rady Miasta Poznania nr LXIV/681/IV/2005/2005 z dnia 1 marca 2005

Akt założycielski szkoły publicznej;uchwała Rady Miasta Poznania nr LXXIX/915/III/2002 z dnia 12 lutego 2002

Akt założycielski szkoły publicznej;uchwała Rady Miasta Poznania nr LXXIX/916/III/2002 z dnia 12 lutego 2002

Akt założycielski szkoły publicznej;uchwała Rady Miasta Poznania nr LXXIX/917/III/2002 z dnia 12 lutego 2002

Budżet jednostki na bieżący rok

na dzień 31. 08. 2005 - 2974776 PLN

Wartość posiadanego mienia

6183039 PLN

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Ryszard Pyssa
Data wytworzenia informacji: 2023-09-14 00:00
Opis zmian: zmiana mienia ruchomego (Aktualizacja)
Opublikował(a): Katarzyna Nowak
Data i godzina publikacji: 2023-09-14 14:40