Oferta: specjalista ds. płac

Data publikacji: 2018-05-25
Nr ref.: ZS5/SD/1111/05/18
Jednostka: Zespół Szkół Nr 5 (Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Bolesława Chrobrego, Przedszkole Nr 115 "Sportowa Drużyna")
Stanowisko: specjalista ds. płac
Informacje dodatkowe: Pełen etat (40 godz. tygodniowo). Praca od 01.07.2018 r.

Zakres podstawowych czynności

 1. Realizowanie polityki zatrudnienia pracowników Zespołu Szkół nr 5 w Poznaniu zgodnie z w/w przepisami prawa i wytycznymi Dyrektora szkoły,
 2. Bieżąca znajomość wszystkich przepisów, instrukcji, zarządzeń wynikająca z zajmowanego stanowiska,
 3. Obsługa pracowników szkoły, wystawianie zaświadczeń o zarobkach, RP-7, obsługa pracowników szkoły,
 4. Naliczanie list płac dla nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługowych szkoły,
 5. Naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych oraz świadczeń przysługujących pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 6. Prowadzenie rejestru godzin ponadwymiarowych i dodatkowych w podziale na pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych.,
 7. Dokonywanie przelewów wynagrodzeń pracowników na ich osobiste konta w banku,
 8. Nanoszenie danych w planie i wykonaniu,
 9. Obliczanie i przekazywanie za każdy miesiąc kalendarzowy (składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek na fundusz pracy, ubezpieczenia, PKZP),
 10. Obliczanie zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych (sporządzanie stosownej dokumentacji),
 11. Terminowe przekazywanie do ZUS deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych po upływie każdego miesiąca kalendarzowego,
 12. Kompletowanie i przekazywanie do ZUS innych dokumentów niezbędny do realizacji świadczeń,
 13. Obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych - pracowników i podatku VAT     
  - Terminowe sporządzanie deklaracji i odprowadzanie należnego podatku do Urzędu Skarbowego;
  - Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych /PIT-y/ dla wszystkich pracowników i terminowe przekazywanie pracownikom i Urzędom Skarbowym.
 14. Sporządzanie kart wynagrodzeń,
 15. Wprowadzanie danych dotyczących płac do Systemu Informacji Oświatowej (we współpracy ze specjalistą ds. kadr)
 16. Przygotowywanie umów zleceń i umów o dzieło,
 17. Sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu i wynagradzaniu do GUS,
 18. Sporządzanie wymaganych przez Urząd Miasta Poznania analiz wykorzystania funduszu płac oraz wszelkich danych potrzebnych do sprawozdawczości,
 19. Współpraca przy opracowaniu preliminarza budżetowego szkoły,
 20. Wprowadzanie przelewów bankowych,
 21. Współpraca z główną księgową oraz specjalistą ds. kadr
 22. Czynności wynikające z organizacji  pracy placówki.

Wymagania obowiązkowe

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
 6. Wykształcenie co najmniej średnie,
 7. Doświadczenie - staż w placówce oświatowej w zakresie zajmowanego stanowiska min. 5 lat.
 8. Biegła znajomość przepisów dotyczących Ustawy Karta Nauczyciela, Kodeks, Ustawy o pracownikach samorządowych i wydanych na jej postawie przepisów wykonawczych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawy budżetowej, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przepisów związanych z naliczaniem podatków od osób fizycznych i prawnych,
 9. Umiejętność obsługi komputera (pakiet Office), znajomość programu Kadry, Płace firmy Progman, Vulcan, ZUS Płatnik, PABS 

Wymagania dodatkowe

 1. Wiedza z zakresu problematyki prawa pracy.
 2. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres.
 3. samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista;
 4. umiejętność sprawnej organizacji pracy i szybkiego przyswajania wiedzy,
 5. Znajomość i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wymagane dokumenty

 1. List motywacyjny i CV z opisem przebiegu kariery zawodowej.
 2. Kwestionariusz osobowy.
 3. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.
 4. Zaświadczenie o niekaralności.
 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 145

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Zespół Szkół Nr 5 (Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Bolesława Chrobrego, Przedszkole Nr 115 "Sportowa Drużyna"), ul. Różana 1/3, 61-577 Poznań w terminie do 2018-06-15.

Zespół Szkół Nr 5 (Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Bolesława Chrobrego, Przedszkole Nr 115 "Sportowa Drużyna") zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zespole Szkół nr 5 w Poznaniu, ul. Różana 1/3 w godzinach od 9:00 do 14:00 do dnia 15 czerwca 2018 roku do godziny 14:00. Koperta musi zawierać adnotację "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. płac w Zespole Szkół nr 5 w Poznaniu". Oferty które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Złożonych dokumentów nie zwracamy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458

O terminie rozmów kwalifikacyjnych, osoby spełniające wymagania zostaną poinformowane telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.poznan.ploraz na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół nr 5.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole Szkół nr 5 w Poznaniu pod numerem telefonu 61 8330320.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Dobiesław Figuła
ostatnia zmiana w dniu 2018-05-25 12:10 - Oferta pracy na stanowisko specjalista ds. płac (Wprowadzenie informacji)