Przedszkole Nr 64 im. Bolka i Lolka - archiwum

Kierownik/Dyrektor

Beata Olszewska
ul. Winogrady 24, 61-663 Poznań
tel. 61 820-11-00
godziny urzędowania: 6,00-17,00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 301622527
p64@poznan.interklasa.pl
www.przedszkole64poznan.pl

Kompetencje i zadania

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa  oświatowego, w tym ustawy o systemie oświaty. koncentrując się na :
a)  wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno pedagogicznej,
b)  sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, c) umożliwianie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, d)    współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki szkolnej.
2. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest  wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym.
3. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
4. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest  w programie rozwoju  placówki i w rocznych planach pracy.
5. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb  i możliwości rozwojowych dzieci.
6. Przedszkole realizując zadania uwzględnia przede wszystkim :a) zapewnienie opieki i wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
b)    współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowanie do  nauki w szkole,
c)     uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
d)    stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie   i najbliższe otoczenie,
e)     rozwijanie wrażliwości moralnej,
f)      kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
g)     rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
h)     rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwijania wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
i)       zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.
7. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości 
    narodowej, etnicznej, religijnej i językowej : 
·        prowadząc zajęcia w języku polskim
·        wprowadzając w zajęcia treści związane z historią, geografią i kulturą naszego kraju
·        pielęgnując tradycje związane z nazwą przedszkola
·        prowadząc nauczanie religii w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice lub opiekunowie wyrażają takie życzenie  w najprostszej formie oświadczenia, które powinno być ponawiane  w kolejnym roku szkolnym

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Przedszkole działa na podstawie:1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela3. Uchwały w sprawie zasad ustalania odpłatności za korzystanie z przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań4. Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z dnia 26 lutego 2002r.5. Konwencji Praw Dziecka6. Aktu założycielskiego.8. Statutu przedszkola.

Budżet jednostki na bieżący rok

Budżet na rok 2009 : 395879,00

Wartość posiadanego mienia

Aktywa trwałe netto :  89528,00Aktywa obrotowe : 33524,00Suma aktywów : 123052,00

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

W miesiący lipcu 2009r. w Przedszkolu nr 64 zostało zrealizowane zadanie "Renowacja terenu ogrodu przedszkolnego" - wykonanie nasadzeń krzewów liściastych, iglastych oraz bylin, ściółkowanie korą - dzięki wsparciu finansowemu ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Regulamin

Metryczka

Opis zmian: Przekształcenie jednostki (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Kozłowska
Data i godzina publikacji: 2019-09-19 09:57