Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego (Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 113 dla Dzieci Niesłyszących, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 3, Technikum Specjalne, Szkoła Policealna Specjalna nr 2 dla Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej, III Liceum Ogólnokształcące Specjalne) - archiwum

Kierownik/Dyrektor

Jolanta Ruła
ul. Bydgoska 4a, 61-127 Poznań
Tel: (0-61) 877-57-19 fax: (0-61) 8767100
godziny urzędowania: 7.30 do 15.30 (Sekretariat)
NIP do faktur: 7781346888
REGON: 000248527
sekretariat@oswpoznan.pl
https://oswpoznan.pl/
Adres ESP (skrytki ePUAP): OSWDNPoznan/SkrytkaESP

Kompetencje i zadania

Krzształcenie ,wychowywanie i przygotowanie zawodowe dzieci i młodzieży niesłyszącej. Ośrodek świadczy wychownkom opiekię całodobową, warunki do wychowania oraz możliwosći rewalidacji.Głównym zadaniem ośrodka jest przygotowanie wychowanków w miarę ich możliwości do samodzielnego udziału w życiu społecznym, integracji ze środowiskiem.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Ustawa o systemie oświaty z dnia 07 09 1991 z późniejszymi zmianami;Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60)Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59); Statut Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu

Budżet jednostki na bieżący rok

Budżet na 2020 rok wynosi 14 275 613,00 zł

Wartość posiadanego mienia

Wartość mienia na dzień 31.12.2019 wynośi 14 032 031 zł

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Miasta Poznania
Data wytworzenia informacji: 2021-03-30 00:00
Opis zmian: Likwidacja jednostki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Kozłowska
Data i godzina publikacji: 2022-02-04 10:37