Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego (Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 113 dla Dzieci Niesłyszących, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 3, Technikum Specjalne, Szkoła Policealna Specjalna nr 2 dla Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej, III Liceum Ogólnokształcące Specjalne) - archiwum

Kierownik/Dyrektor

Jolanta Ruła
ul. Bydgoska 4a, 61-127 Poznań
Tel: (0-61) 877-57-19 fax: (0-61) 8767100
godziny urzędowania: 7.30 do 15.30 (Sekretariat)
NIP do faktur: 7781346888
REGON: 000248527
sekretariat@oswpoznan.pl
https://oswpoznan.pl/
Adres ESP (skrytki ePUAP): OSWDNPoznan/SkrytkaESP

Kompetencje i zadania

Krzształcenie ,wychowywanie i przygotowanie zawodowe dzieci i młodzieży niesłyszącej. Ośrodek świadczy wychownkom opiekię całodobową, warunki do wychowania oraz możliwosći rewalidacji.Głównym zadaniem ośrodka jest przygotowanie wychowanków w miarę ich możliwości do samodzielnego udziału w życiu społecznym, integracji ze środowiskiem.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Ustawa o systemie oświaty z dnia 07 09 1991 z późniejszymi zmianami;Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60)Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59); Statut Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu

Budżet jednostki na bieżący rok

Budżet na 2020 rok wynosi 14 275 613,00 zł

Wartość posiadanego mienia

Wartość mienia na dzień 31.12.2019 wynośi 14 032 031 zł

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Miasta Poznania
Data wytworzenia informacji: 2021-03-30 00:00
Opis zmian: Likwidacja jednostki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Kozłowska
Data i godzina publikacji: 2022-02-04 10:37