Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Komunikat Termin ważności

OTWARTY KONKURS OFERT NR 92/2024 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA W OBSZARZE Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt 1-32a w roku 2024

OTWARTY KONKURS OFERT NR 92/2024 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA W OBSZARZE Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt 1-32a w roku 2024. 

Rodzaj zadania publicznego i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

Realizacja zadania publicznego dotyczy wsparcia Organizacji Pozarządowych poprzez dofinansowanie do wkładu własnego do projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych.

Planowane wydatki w roku 2024: 100 000 zł

Opis zadania publicznego:

Cel zadania: Wsparcie realizacji zadań skierowanych do mieszkańców Miasta Poznania, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Poznania.

Konkurs obejmuje realizację priorytetowych zadań publicznych wskazanych w rozdziale 4 "Programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 rok" przez organizacje pozarządowe.

Termin i warunki realizacji zadania publicznego:

Termin realizacji zadania publicznego: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2024 r.

Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2024 r.

Termin wydatkowania środków ponoszonych w ramach wkładu własnego: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2024 r.

Termin i sposób składania ofert oraz potwierdzenia złożenia ofert:

Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl (zwanej dalej platformą) w następujących terminach:

Pierwszy termin składania ofert upływa z dniem: 09.05.2024 r., drugi termin: 11.07.2024 r., trzeci termin: 12.09.2024 r.  Zastrzega się prawo do zmiany przewidywanych terminów dotyczących składania ofert na realizację zadania publicznego. Zastrzega się możliwość odwołania terminów nr II i/lub III w sytuacji wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na konkurs.

Wygenerowane za pomocą platformy, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą, kurierem lub osobiście) w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania, z siedzibą: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań; albo przesłać drogą e-mailową w formie skanu lub dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: kp@um.poznan.pl nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od dnia zakończeniu naboru za pomocą platformy, zgodnie z wyżej wskazanymi terminami.Za datę dostarczenia potwierdzenia złożenia oferty do Urzędu Miasta Poznania uznaje się datę wpływu skanu lub dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: kp@um.poznan.pl. W przypadku złożenia oferty pocztą, kurierem lub osobiście - decyduje data wpływu potwierdzenia do Urzędu Miasta Poznania.

Termin dokonania  wyboru ofert:

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi najpóźniej do 45 dni po upływie każdego terminu składania ofert wskazanego w punkcie V.6 ogłoszenia konkursowego.

Szczegóły konkursu w załączonym Ogłoszeniu.

od 2024-04-18 do 2024-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu nr 32/2024 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2024-2027

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 32/2024 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w latach 2024 - 2027, na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 175/2024/P z dnia 15 lutego 2024 r.

od 2024-02-16 do 2032-02-16

AKTUALIZACJA: WYBÓR OFERTY dot. Ogłoszenia o otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach Działania 06.07 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe

Działając na podstawie art. 39 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 z dnia 28 kwietnia 2022 r., Miasto Poznań ogłasza otwarty nabór na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego.

Ogłoszenie dotyczy naboru partnera na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania 06.07 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe wskazanego w Programie Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów 010 z dnia 10 stycznia 2024 r.).

Zgłoszenie z propozycją współpracy powinno zostać dostarczone w formie elektronicznej w postaci skanów podpisanych dokumentów lub dokumentów podpisanych za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres: agata_witczak@um.poznan.pl, w terminie od dnia zamieszczenia ogłoszenia tj. 19 stycznia 2024 r. do 11 lutego 2024 r. do godziny 23:59

AKTUALIZACJA: zamieszczono Protokół z otwarcia ofert - wybór oferty z dnia 12.02.2024 r.

od 2024-01-19 do 2024-06-30

Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji "Gminny program rewitalizacji podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji, dokonanej przez [...] prezydenta miasta co najmniej raz na 3 lata, zgodnie z systemem monitorowania i oceny określonym w tym programie".Według art. 22 ust. 2. ww. ustawy "Ocena sporządzona przez [...] prezydenta miasta podlega zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji oraz ogłoszeniu na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej".Po czteroletnim okresie obowiązywania dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania, Prezydent Miasta Poznania dokonał drugiej oceny aktualności i stopnia realizacji dokumentu, zgodnie z zapisami ustawy i systemu oceny i monitorowania zamieszczonym w tym programie.Podczas posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania dnia 22 listopada 2023 r. zaprezentowano wyniki dokonanej przez Prezydenta Miasta Poznania oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania. Komitet jednogłośnie pozytywnie zaopiniował ww. ocenę.

od 2024-01-17 do 2030-12-31

Informacja o zawarciu umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu nr FEWP.06.15-IZ.00-0002/23 pn."Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079) Miasto Poznań, występujące w projekcie nr FEWP.06.15-IZ.00-0002/23 pt. "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim" w charakterze Partnera, informuje o rozpoczęciu z dniem 01.10.2023 r. realizacji niniejszego projektu. Realizatorami projektu po stronie Miasta Poznania są: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda", Wydział zdrowia i Spraw Społecznych oraz Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.Projekt, w którym Partnerem wiodącym jestWojewództwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu z siedzibą przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, jest realizowany w ramach Działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej, Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.Uzasadnieniem przystąpienia do realizacji projektu jest potrzeba zwiększenia dostępności i poszerzenia zakresu usług wspierających dzieci i młodzież przebywającą w pieczy zastępczej oraz pogłębienie/poszerzenie współpracy w ramach powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Projekt realizowany będzie w mieście Poznaniu i w powiatach: obornickim, poznańskim, szamotulskim, średzkim i śremskim.

od 2023-10-01 do 2029-06-30

Informacja o zawarciu umowy o partnerstwie na rzecz realizacji przedsięwzięcia pn."Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa"

Na podstawie art. 28a ust. 4 pkt 3. ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1057.) Miasto Poznań informuję o zawarciu w dniu  22.06.2023 roku umowy o partnerstwie na rzecz realizacji przedsięwzięcia pn. "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa" pomiędzy:

-Miastem Poznań (Lider),

-Stowarzyszeniem Rzemieślników Piekarstwa Rzeczpospolitej Polskiej (Partner branżowy),

-Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu (Partner dodatkowy (branżowy) nr 1),

-Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu (Partner dodatkowy nr 2).

Partnerstwo ustanawia się na rzecz wspólnej realizacji przedsięwzięcia "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa", realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w Komponencie A "Odporność i konkurencyjność gospodarki", jako inwestycja A3.1.1 "Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie".

Całkowita wartość przedsięwzięcia : 14 581 821,20 zł

Kwota objęcia wsparciem: 11 984 724,55 zł

Okres realizacji: 01.04.2023-30.06.2026

Przedmiotowe przedsięwzięcie składa się z 2 etapów:

1) Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności (dalej BCU), na które składają się:

a) działania inwestycyjne - rozbudowa infrastruktury przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Poznaniu wraz z niezbędną do eksploatacji infrastrukturą wewnętrzną i instalacjami wraz z zagospodarowaniem otoczenia,

b) zakup wyposażenia rozumianego w szczególności jako: maszyny, sprzęt, urządzenia techniczne i materiały eksploatacyjne w zakresie związanym z funkcjonowaniem BCU,

c) utworzenie struktury instytucjonalnej rozumianej jako wpisanie BCU do przepisów prawa oświatowego (włączenie BCU do systemu placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań po wprowadzeniu przez ustawodawcę do porządku prawnego regulacji prawnych pozwalających na takie działanie), powołania Rady BCU,

d) zatrudnienie pracowników BCU, w tym trenerów i szkoleniowców, przygotowanie dokumentacji programowej dla szkoleń i kursów realizowanych w BCU.

2) Wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności, rozumiane jako realizację działań w czterech obszarach:

a) działalność edukacyjno-szkoleniowa,

b) działalność integrująco-wspierająca,

c) działalność innowacyjno-rozwojowa,

d) działalność doradczo-promocyjna.

Podział zadań między Partnerami przedsięwzięcia oraz logotypy przedsięwzięcia znajdują się w załącznikach do niniejszej informacji.

od 2023-06-22 do 2026-06-30

Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji "Gminny program rewitalizacji podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji, dokonanej przez [...] prezydenta miasta co najmniej raz na 3 lata, zgodnie z systemem monitorowania i oceny określonym w tym programie".

Według art. 22 ust. 2. ww. ustawy "Ocena sporządzona przez [...] prezydenta miasta podlega zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji oraz ogłoszeniu na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej".

Po dwuletnim okresie obowiązywania dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania, Prezydent Miasta Poznania dokonał oceny aktualności i stopnia realizacji dokumentu, zgodnie z zapisami ustawy i systemu oceny i monitorowania zamieszczonym w tym programie.

Podczas zdalnego posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania dnia 16 września 2020 r. zaprezentowano wyniki dokonanej przez Prezydenta Miasta Poznania oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania. Komitet jednogłośnie pozytywnie zaopiniował ww. ocenę.

od 2020-10-05 do 2030-12-31

Publikacja Uzasadnienia i podsumowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania.

Prezydent Miasta Poznania, jako organ sporządzający dokument Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania, przyjęty uchwałą Nr LVIII/1091/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/lviii-1091-vii-2017-z-dnia-2017-12-05,72537/, na podstawie art. 42 pkt 2, art. 43 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), publikuje niniejsze Uzasadnienie i podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania.

od 2018-03-09 do 2030-12-31