Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Biuro Nadzoru Właścicielskiego


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Komunikat Termin ważności

Informacja o zbyciu przez Miasto Poznań udziałów w spółce Leszczyńska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sp. z o.o. na rzecz Miasta Leszno

Informacja o zbyciu przez Miasto Poznań udziałów w spółce Leszczyńska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sp. z o.o. na rzecz Miasta Leszno

Z dniem 31 grudnia 2023 r. Miasto Poznań zbyło 100% udziałów w spółce Leszczyńska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu na rzecz Miasta Leszno na podstawie zawartej dnia 18 grudnia 2023 r. pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Leszno umowy przeniesienia własności udziałów w ww. Spółce.

Zbycie udziałów miało charakter nieodpłatny i nastąpiło, z odpowiednim zastosowaniem art. 11 - 16 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym w związku z art. 12 ust. 2 i 3 ustawy o gospodarce komunalnej, na podstawie uchwały Rady Miasta Poznania nr XCII/1774/VIII/2023 z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Leszno i wyrażenia zgody na przekazanie Miastu Leszno przez Miasto Poznań udziałów spółki Leszczyńska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Łączna wartość rynkowa udziałów spółki Leszczyńska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa
sp. z o.o., stanowiących przedmiot nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Miasta Leszno została ustalona na podstawie wyceny sporządzonej przez niezależną firmę doradczą, zgodnie z którą wartość rynkowa Spółki wg stanu na dzień 31.12.2022 r. mieści się między 620.756,19 zł
a 35.746.753,37 zł, w zależności od zastosowanej metody wyceny, tj:

  • style="text-align: justify"wartość bilansowa wg aktywów netto: 1.676.405,37 zł;
  • style="text-align: justify"wartość wg wyceny metodą porównawczą (mnożników giełdowych): 620.756,19 zł,
  • style="text-align: justify"wartość wg wyceny metodą majątkową (skorygowanych aktywów netto): 35.746.753,37 zł,
  • style="text-align: justify"wartość wg wyceny metodą likwidacyjną (metoda Wilcoxa - Gamblera): 17.112.211,18 zł.

Zbycie przez Miasto Poznań własności udziałów w spółce Leszczyńska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa sp. z o.o. na rzecz Miasta Leszno, ma na celu umożliwienie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w Mieście Leszno i realizowanie przez Miasto Leszno zadania własnego - gminnego budownictwa mieszkaniowego. Miasto Poznań nie może bowiem wykonywać zadania gminy dotyczącego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej na terenie Miasta Leszna.

Podstawa prawna publikacji informacji:

art. 14 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 973 z późn. zm.).

od 2023-12-31 do 2024-12-31

Informacja o zbyciu przez Miasto Poznań udziałów spółki Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego - Hipodrom Wola Sp. z o.o. poprzez ich wniesienie, jako wkład niepieniężny, do spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

Informacja o zbyciu przez Miasto Poznań udziałów spółki Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego - Hipodrom Wola Sp. z o.o. poprzez ich wniesienie, jako wkład niepieniężny, do spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

W dniu 18 września 2023 roku Miasto Poznań zbyło 100% udziałów spółki Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego - Hipodrom Wola sp. z o.o. poprzez ich wniesienie, jako wkład niepieniężny, do spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., w zamian za objęcie nowo ustanowionych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

W dniu 14 września 2023 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 47/2023 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, następnie w dniu 18 września 2023 r. zawarta została przez Miasto Poznań i spółkę Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. Umowa rozporządzająca dotycząca przeniesienia własności udziałów w spółce Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego - Hipodrom Wola sp. z o.o.

Łączna wartość rynkowa udziałów spółki Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego - Hipodrom Wola sp. z o.o., stanowiących przedmiot wkładu niepieniężnego, wyniosła 22.966.500 zł i została ustalona przez niezależną firmę doradczą.

Wniesienie udziałów spółki Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego - Hipodrom Wola sp. z o.o. do spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. ma na celu stworzenie warunków umożliwiających dalszy rozwój spółki Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego - Hipodrom Wola sp. z o.o., a tym samym zapewnienie mieszkańcom Poznania terenów do rekreacji, uprawiania sportów, w szczególności sportu jeździeckiego, oraz turystyki pieszej i rowerowej.

Podstawa prawna publikacji informacji:

art. 14 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym

od 2023-09-18 do 2024-09-18

Informacja o zbyciu przez Miasto Poznań akcji spółki PKS w Poznaniu S.A. na rzecz Związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny"

Informacja o zbyciu przez Miasto Poznań akcji spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A. na rzecz Związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny"

Z dniem 28 lutego 2022 roku Miasto Poznań zbyło 100% akcji spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A. na rzecz Związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" na podstawie art. 4b ust. 1 pkt. 1 i ust. 4 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.

Zbycie akcji miało charakter nieodpłatny i nastąpiło w drodze darowizny, z odpowiednim zastosowaniem art. 11 - 16 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym w związku z art. 12 ust. 2 i 3 ustawy o gospodarce komunalnej.

Łączna wartość rynkowa akcji stanowiących przedmiot darowizny została ustalona na podstawie wyceny sporządzonej dwoma metodami przez renomowaną niezależną firmę doradczą, zgodnie z którą:

- wartość wg wyceny metodą skorygowanych aktywów netto wynosi: 15.866.286,16 zł,

- wartość wg wyceny metodą likwidacyjną wynosi: 9.224.292,96 zł,

Wartość zarekomendowana przez podmiot wyceniający wynosi: 15.866.286,16 zł.

Zbycie akcji stanowiło realizację opracowanego przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego z terenu województwa wielkopolskiego modelu organizacji powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich, zakładającego współfinansowanie przez gminy i powiaty uczestniczące w Związku powiatowo-gminnym "Wielkopolski Transport Regionalny" usług przewozowych świadczonych przez spółkę Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A. Celem modelu jest stworzenie warunków umożliwiających kontynuowanie i dalszy rozwój działalności przewozowej świadczonej przez Spółkę i tym samym zapewnienie mieszkańcom gmin i powiatów uczestniczących w Związku powiatowo-gminnym "Wielkopolski Transport Regionalny" sprawnej i efektywnej komunikacji autobusowej w ramach powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich.

Podstawa prawna publikacji informacji:

art. 14 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym

od 2022-02-28 do 2027-02-28