Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Biuro Nadzoru Właścicielskiego


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Komunikat Termin ważności

Informacja o zbyciu przez Miasto Poznań akcji spółki PKS w Poznaniu S.A. na rzecz Związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny"

Informacja o zbyciu przez Miasto Poznań akcji spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A. na rzecz Związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny"

Z dniem 28 lutego 2022 roku Miasto Poznań zbyło 100% akcji spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A. na rzecz Związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" na podstawie art. 4b ust. 1 pkt. 1 i ust. 4 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.

Zbycie akcji miało charakter nieodpłatny i nastąpiło w drodze darowizny, z odpowiednim zastosowaniem art. 11 - 16 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym w związku z art. 12 ust. 2 i 3 ustawy o gospodarce komunalnej.

Łączna wartość rynkowa akcji stanowiących przedmiot darowizny została ustalona na podstawie wyceny sporządzonej dwoma metodami przez renomowaną niezależną firmę doradczą, zgodnie z którą:

- wartość wg wyceny metodą skorygowanych aktywów netto wynosi: 15.866.286,16 zł,

- wartość wg wyceny metodą likwidacyjną wynosi: 9.224.292,96 zł,

Wartość zarekomendowana przez podmiot wyceniający wynosi: 15.866.286,16 zł.

Zbycie akcji stanowiło realizację opracowanego przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego z terenu województwa wielkopolskiego modelu organizacji powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich, zakładającego współfinansowanie przez gminy i powiaty uczestniczące w Związku powiatowo-gminnym "Wielkopolski Transport Regionalny" usług przewozowych świadczonych przez spółkę Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A. Celem modelu jest stworzenie warunków umożliwiających kontynuowanie i dalszy rozwój działalności przewozowej świadczonej przez Spółkę i tym samym zapewnienie mieszkańcom gmin i powiatów uczestniczących w Związku powiatowo-gminnym "Wielkopolski Transport Regionalny" sprawnej i efektywnej komunikacji autobusowej w ramach powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich.

Podstawa prawna publikacji informacji:

art. 14 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym

od 2022-02-28 do 2027-02-28