BUDŻET 2002 r. - ZMIANY W BUDŻECIE (17 grudnia 2002 r.)

Uchwałą Nr VI/36/IV/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r. Rada Miasta Poznania wprowadziła zmiany do budżetu miasta Poznania na rok 2002.

Zmiany wynikają m.in. z korekty planu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz z zakresu administracji rządowej gminy i powiatu, korekty subwencji, wprowadzenia darowizn oraz korekty planu wydatków majątkowych i wydatków bieżących (w tym również wydatków związanych z obsługą majątku gminy oraz ważniejszych remontów), uruchomienia rezerw, wprowadzenia środków z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego.

Załączniki