BUDŻET 2002 r. - ZMIANY W BUDŻECIE (27 czerwca 2002 r.)

Uchwałą Nr XCI/1035/III/2002 z dnia 27 czerwca 2002 r. Rada Miasta Poznania wprowadziła zmiany do budżetu miasta Poznania na rok 2002.

Zmiany wynikają m.in. z korekty planu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz z zakresu administracji rządowej gminy i powiatu, zwiększenia subwencji, wprowadzenia dotacji i pożyczki z WFOŚiGW, wprowadzenia darowizn, korekty przychodów z tytułu pożyczek i kredytów, korekty planu dochodów własnych oraz korekty planu wydatków majątkowych i wydatków bieżących (w tym również wydatków związanych z obsługą majątku gminy oraz ważniejszych remontów), uruchomienia rezerw, rozdysponowania środków niewykorzystanych w roku ubiegłym przez samorządy pomocnicze.

Załączniki