BUDŻET 2002 r. - ZMIANY W BUDŻECIE (9 kwietnia 2002 r.)

Uchwałą Nr LXXXIV/967/III/2002 z dnia 9 kwietnia 2002 r. Rada Miasta Poznania wprowadziła zmiany do budżetu miasta Poznania na rok 2002.

Zmiany wynikają m.in. z korekty planu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej gminy, wprowadzenia dotacji i pożyczki z WFOŚiGW oraz Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, wprowadzenia darowizn, korekty planu dochodów własnych oraz korekty planu wydatków majątkowych i wydatków bieżących (w tym również wydatków związanych z obsługą majątku gminy oraz ważniejszych remontów), uruchomienia rezerw.
Zmiany wynikają również z Uchwały nr LXVIII/802/III/2001 Rady Miasta Poznania z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zasad finansowania samorządów pomocniczych - osiedli.

Załączniki