BUDŻET 2004 r. - ZMIANY W BUDŻECIE (30 marca 2004 r.)

Uchwałą Nr XLI/432/IV/2004 z dnia 30 marca 2004 r. Rada Miasta Poznania wprowadziła zmiany do budżetu miasta Poznania na rok 2004.

Pilność korekty budżetu wynika z obowiązku realizacji świadczeń rodzinnych wg nowego systemu od 1 maja 2004 r. oraz uruchomienia rezerw na realizację przedsięwzięć z udziałem innych inwestorów.

Dodatkowo zmiany wynikają m.in. z korekty planu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz z zakresu administracji rządowej gminy i powiatu, korekty subwencji, wprowadzenia dotacji z WFOŚiGW, wprowadzenia darowizn, korekty planu dochodów własnych oraz korekty planu wydatków majątkowych i wydatków bieżących (w tym również ważniejszych remontów), uruchomienia rezerw.

Załączniki