BUDŻET 2004 r. - ZMIANY W BUDŻECIE (8 czerwca 2004 r.)

Uchwałą Nr XLVI/486/IV/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. Rada Miasta Poznania wprowadziła zmiany do budżetu miasta Poznania na rok 2004.

Zmiany wynikają m.in. z korekty dochodów własnych, zmian planu płatności funduszu ISPA, rozliczenia dotacji dla zakładów budżetowych za rok 2003, urealnienia wpłat nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, wprowadzenia darowizn, korekty planu wydatków majątkowych i wydatków bieżących (w tym również ważniejszych remontów), korekty planu zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wprowadzenia środków z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ponadto zmiany wynikają z wprowadzenia środków pozostałych z rozliczenia zadań inwestycyjnych, które zostały ujęte w uchwale Nr XXXV/288/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wykazu wydatków, ktore nie wygasają z upływem 2003 roku, a nie zostały wydatkowane w przewidzianym w uchwale terminie.

Załączniki