BUDŻET 2005 r. - ZMIANY W BUDŻECIE (10 maja 2005 r.)

Uchwałą Nr LXIX/721/IV/2005 z dnia 10 maja 2005 r. Rada Miasta Poznania wprowadziła zmiany do budżetu miasta Poznania na rok 2005.

Zmiany wynikają m.in. pism Wojewody Wielkopolskiego, informującego o zmianach dotacji celowych na realizację zadań własnych własnych gminy i powiatu oraz zadań zleconych gminy i powiatu; przyznanych dla miasta Poznania środków na realizację projektów współfinansowanych przez Unię Europejską; porozumień z organami administracji rządowej; zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych; korekty planu dochodów i wydatków z tytułu refundacji świadczeń pieniężnych przysługujących poborowym odbywającym służbę zastępczą; uruchomienia rezerw celowych; urealnienia wydatków bieżących i majątkowych w zakresie realizacji zadań.

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2005-05-25 13:38 - wprowadzenie uchwały zmianiającej budżet na 2005r. ()