BUDŻET 2005 r. - ZMIANY W BUDŻECIE (29 listopada 2005 r.)

Uchwałą Nr LXXXII/918/IV/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. Rada Miasta Poznania wprowadziła zmiany do budżetu miasta Poznania na rok 2005.

Zmiany wynikają m.in. z pism Wojewody Wielkopolskiego, informującego o zmianach dotacji celowych na realizację zadań własnych własnych gminy oraz zadań zleconych gminy i powiatu; z tytułu zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego; wprowadzenia środków przyznanych Miastu na realizację zadań przez Ministerstwo Sportu i PFRON; urealnienia wydatków bieżących i majątkowych w zakresie realizacji zadań.

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Malgorzata Szaroleta
ostatnia zmiana w dniu 2005-12-22 14:01 - Zmiany w budżecie ()