BUDŻET 2006 R. - PROJEKT BUDŻETU MIASTA

W projekcie budżetu na 2006 rok (w stosunku do planu na 2005 r.) założono:

a)spadek dochodów o 3,6 %,
b)spadek wydatków ogółem o 2,4 % ,z czego:
-wydatki bieżące zmniejszają się o 5 %,
-wydatki majątkowe wzrastają o 6,1 % i stanowią 25,5 % wydatków ogółem.
c) utrzymanie zadłużenia Miasta na bezpiecznym poziomie (37,2 % dochodów Miasta),
d) obsługę zadłużenia Miasta na poziomie 6,7 % planowanych dochodów.


Niższe wielkości dochodów i wydatków na rok 2006 w stosunku do planu na rok bieżący są rezultatem planowanej zmiany sposobu finansowania komunikacji miejskiej oraz nieujęcia w planie na 2006 r. zadań współfinansowanych z Funduszu Spójności (d. ISPA).


W warunkach porównywalnych wielkości dochodów i wydatków na 2006 charakteryzują się dodatnią dynamiką.

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Malgorzata Szaroleta
ostatnia zmiana w dniu 2005-12-02 08:09 - Projekt budżetu Miasta na 2006 rok ()