BUDŻET 2006 r. - ZMIANY W BUDŻECIE (7 lutego 2006 r.)

Uchwałą Nr LXXXVII/986/IV/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. Rada Miasta Poznania wprowadziła zmiany do budżetu miasta Poznania na rok 2006.

Zmiany wynikają m.in. z dostosowania do wymogów wynikających z nowych uregulowań prawnych, pism Wojewody Wielkopolskiego informującego o zmianach dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy i powiatu, z tytułu zawartych porozumień z organami administracji rządowej oraz porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych powiatowi, z tytułu uruchomienia rezerwy ogólnej oraz urealnienia wydatków bieżących i majątkowych w zakresie realizacji zadań.

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Justyna Glapa
ostatnia zmiana w dniu 2006-02-23 08:38 - wprowadzenie zmian w budżecie ()