Podatek od nieruchomości - osoby prawne

Interpretacja nr 92

w zakresie kwalifikacji przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

Załączniki

Interpretacja nr 91

w zakresie kwalifikacji przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

Załączniki

Interpretacja nr 90

Interpretacja dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów i budynków na podstawie Uchwały Nr LXV/1031/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Załączniki

Interpretacja nr 89

w sprawie interpretacji art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Załączniki

Interpretacja nr 88

Interpretacja dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości sezonowej hali pneumatycznej przy sztucznym boisku piłkarskim

Załączniki

Interpretacja nr 87

Interpretacja dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Załączniki

Interpretacja nr 86

Interpretacja dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości lokali oddanych w najem

Załączniki

Interpretacja nr 85

Interpretacja z dnia 18.01.2021 r. dot. opdatkowania podatkiem od nieruchomości gruntu (użytki rolne klasy V), na którym znajduje się kolektor

Załączniki

Interpretacja nr 84

Interpretacja z dnia 12.01.2021 r. dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli bocznicy kolejowej

Załączniki

Interpretacja nr 83

Interpretacja z dnia 14.08.2020 r. dot. opodatkowania garaży zlokalizowanych w bryle wielorodzinnego budynku mieszkalnego

Załączniki

Interpretacja nr 82

Interpretacja z dnia 21.07.2020 r. dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem stawką określoną w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Załączniki

Interpretacja nr 81

Interpretacja z dnia 19.03.2020 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od  nieruchomości zepołu silosów

Załączniki

Interpretacja nr 80

Interpretacja z dnia 08.10.2019 r. dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości Fortu

Załączniki

Interpretacja nr 79

Interpretacja z dnia 27.09.2019 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości lokali oddanych w najem/dzierżawę

Załączniki

Interpretacja nr 78

Interpretacja z dnia 30.08.2019 r. dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli wzniesionych na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste

Załączniki

Interpretacja nr 77

Interpretacja z dnia 25.03.2019 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów i budynków wpisanych indywidualnie do rejestrów zabytków

Załączniki

Interpretacja nr 76

Interpretacja z dnia 10.01.2019r. dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości tymczasowego zadaszenia boiska sportowego

Interpretacja nr 75

Interpretacja z dnia 19.12.2018 r. dot. zwolnienia z opodatkowania podatkiem od nieruchomosci infrastruktury kolejowej

Załączniki

Interpretacja nr 74

Interpretacja z dnia 24.10.2018 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości budynków wpisanych do rejestru zabytków

Załączniki

Interpretacja nr 73

Interpretacja z dnia 04.06.2018 r. w zakresie stosowania przepisów dot. zwolnienia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości z tytułu prowadzenia działalności oświatowej przez stowarzyszenie

Załączniki

Interpretacja nr 72

Interpretacja z dnia 17.05.2018 r. dot. opodatkowania nieruchomości będącej we współwłasności dwóch podmiotów

Załączniki

Interpretacja nr 71

Interpretacja z dnia 06.04.2018 r. dot. zasadności opodatkowania podatkiem od nieruchomości bocznicy kolejowej stanowiącej infrastrukturę kolejową

Załączniki

Interpretacja nr 70

Interpretacja z dnia 03.04.2018 r. dot. obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości od sieci wodociągowych

Załączniki

Interpretacja nr 69

Interpretacja z dnia 21.03.2018 r. w sprawie wskazania właściwego podmiotu do zapłaty podatku od nieruchomości w przypadku wydzierżawienia nieruchomości komunalnej oddanej w trwały zarząd

Załączniki

Interpretacja nr 68

Interpretacja z dnia 19.12.2017 r. dot. zakresu i sposobu stosowania przepisów art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a i lit. e ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Załączniki

Interpretacja nr 67

Interpretacja z dnia 23.11.2017 r. dot. zakresu i sposobu stosowania przepisów art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a i lit. e ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Załączniki

Interpretacja nr 66

Interpretacja z dnia 19.09.2017 r. dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości części budynku oddanego w najem do niewyłącznego korzystania na potrzeby realizacji zadań szkoły wyższej

Załączniki

Interpretacja nr 65

Interpretacja z dnia 16.05.2017 r. dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości hali namiotowej używanej do celów magazynowych

Załączniki

Interpretacja nr 64

Interpretacja z dnia 16.02.2017 r. dot opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów wydzielonych pod drogi publiczne

Załączniki

Interpretacja nr 63

Interpretacja z dnia 21.02.2017 r. dot. zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości lokalu niemieszkalnego - hali garażowej

Załączniki

Interpretacja nr 62

Interpretacja z dnia 13.01.2017 r. dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości hal namiotowych

Załączniki

Interpretacja nr 61

Interpretacja z dnia 02.12.2016 r. dot. stawki podatku od nieruchomości dla hal garażowych

Załączniki

Interpretacja nr 60

Interpretacja z dnia 02.11.2016 r. dot. zastosowania właściwej stawki podatku od nieruchomości za pomieszczenia wykorzystywane dla potrzeb Spółdzielni (interpretacja ta zastępuje interpretację nr 37 i nr 48)

Załączniki

Interpretacja nr 59

Interpretacja z dnia 26.02.2019 r. zmieniająca interpretację z dnia 11.10.2016 r. dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości stacji transformatorowej umieszczonej na budynku

Załączniki

Interpretacja nr 58

Interpretacja dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości lokali - użytkowych garaży wolnostanowiskowych w budynku mieszkalnym wraz z gruntem

Załączniki

Interpretacja nr 57

Interpretacja dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości niemieszkalnych powierzchni użytkowych znajdujących się w wybudowanym przez wnioskodawcę budynku mieszkalnym przeznaczonych do sprzedaży

Załączniki

Interpretacja nr 56

Interpretacja z dnia 28.01.2016 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości instalacji wody chłodzącej i agregatów prądotwórczych znajdujących się wewnątrz budynku

Załączniki

Interpretacja nr 55

Interpretacja z dnia 28.01.2016 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchmości zestawu hydroforowego znajdującego się wewnątrz budynku

Załączniki

Interpretacja nr 54

Interpretacja z dnia 28.01.2016 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości kontenera i szklanej palarni znajdujących się wewnątrz budynku

Załączniki

Interpretacja nr 53

Interpretacja z dnia 28.01.2016 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości instalacji tryskaczowych znajdujących się wewnątrz  budynku

Załączniki

Interpretacja nr 52

Interpretacja z dnia 09.02.2016 r, w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości stacji uzdatniania wody zajdującej się wewnątrz budynku

Załączniki

Interpretacja nr 51

Interpretacja z dnia 19.01.2016 r. dot. zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości dźwigów towarowych, osobowych i osobowo-towarowych znajdujących się wewnątrz hal produkcyjnych

Załączniki

Interpretacja nr 50

Interpretacja nr 49

Interpretacja dot. zasad opodatkowania  nieruchomości zajętej wspólnie na działalność oświatową i działalność uczelni wyższej

Załączniki

Interpretacja nr 47

Interpretacja dot. zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości miejsc postojowych w halach garażowych, które wynajmowane są przez spółdzielnię

Załączniki

Interpretacja nr 46

Interpretacja dot. zastosowania zwolnienia w myśl art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Załączniki

Interpretacja nr 45

Interpretacja z dnia 25.01.2019 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości części budynków, które zostały oddane w dzierżawę

Załączniki

Interpretacja nr 44

Interpretacja z dnia 14.05.2015 r. dot. ustalenia podatnika podatku od nieruchomości

Załączniki

Interpretacja nr 43

Interpretacja z dnia 15.07.2019 r. dot. zakresu i sposobu stosowania przepisu art. 3 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Załączniki

Interpretacja nr 42

Interpretacja z dnia 05.05.2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości obiektów sportowych

Załączniki

Interpretacja nr 41

Interpretacja z dnia 05.02.2015 r. w sprawie stawki podatku od nieruchomości od miejsc postojowych

Załączniki

Interpretacja nr 40

Interpretacja z dnia 28.01.2015 r. dot. ustalenia podatnika podatku od nieruchomości od budynków i budowli wzniesionych na gruncie będącym z użytkowaniu wieczystym

Załączniki

Interpretacja nr 39

Interpretacja z dnia 27.10.2014 r. dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości przenośnego pawilonu kontenerowego wykorzystywanego do prowadzonej działalności gospodarczej

Załączniki

Interpretacja nr 38

Interpretacja z dnia 31.10.2014 r. dot. opodatkowania nieruchomości wspólnych

Załączniki

Interpretacja nr 36

Interpretacja z dnia 20.05.2014 r. dot. zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Załączniki

Interpretacja nr 35

Interpretacja z dnia 08.05.2014 r. dotycząca właściwych stawek podatku od nieruchomości za pomieszczenia wykorzystywane przez spółdzielnię mieszkaniową na potrzeby statutowe

Załączniki

Interpretacja nr 34

Interpretacja  z dnia 10.03.2014 r. dot. współwłasności.

Załączniki

Interpretacja nr 33

Interpretacja z dnia 07.02.2014 r. dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej.

Załączniki

Interpretacja nr 32

Interpretacja z dnia 10.01.2014 r. dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości dla zabytków.

Załączniki

Interpretacja nr 31

Interpretacja z dnia 12.12.2013 r. dot. gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych

Załączniki

Interpretacja nr 30

Interpretacja z dnia 12.12.2013 r. dot. gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi

Załączniki

Interpretacja nr 29

Interpretacja z dnia 12.12.2013 r. dot. nieużytków

Załączniki

Interpretacja nr 28

Interpretacja z dnia 12.12.2013 r. dot. względów technicznych

Załączniki

Interpretacja nr 27

Interpretacja z dnia 13.12.2013 r. dotycząca opodatkowania wiat magazynowych

Załączniki

Interpretacja nr 26

Interpretacja z dnia 07.10.2013 r. dot. opodatkowania parkingu wraz z łącznikami dla pieszych

Załączniki

Interpretacja nr 25

Interpretacja z dnia 30.09.2013 r. dot. stawek podatkowych

Załączniki

Interpretacja nr 24

Interpretacja z dnia 31.07.2013 r. dot. opodatkowania gruntów pod budynkami mieszkalnymi częściowo zajętymi na działalność  gospodarczą

Załączniki

Interpretacja nr 23

Interpretacja z dnia 19.06.2013 r. dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości zabytków

Załączniki

Interpretacja nr 22

Interpretacja z dnia 28.05.2013 r. dotycząca opodatkowania budowli samodzielnego publicznego zoz-u

Załączniki

Interpretacja nr 21

Interpretacja z dnia 28.05.2013 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości hal namiotowych

Załączniki

Interpretacja nr 20

Interpretacja z dnia 30.11.2012 r. dotycząca zwolnienia z podatku od nieruchomości placówek oświatowych

Załączniki

Interpretacja nr 19

Interpretacja z dnia 29.06.2012 r. w sprawie opodatkowania szkół wyższych

Załączniki

Interpretacja nr 18

Interpretacja z dnia 26.06.2012 r. dotycząca opodatkowania podatkiem od nieruchomosci budowli

Załączniki

Interpretacja nr 17

Interpretacja z dnia 16.04.2012 r. dot. stosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości dla zabytków

Załączniki

Interpretacja nr 16

Interpretacja z dnia 18.11.2011 r. dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej

Załączniki

Interpretacja nr 15

Interpretacja z dnia 30.09.2011 r. dot. stawki podatkowej dla garaży

Załączniki

Interpretacja nr 14

Interpretacja z dnia 18.07.2011 r. dot. ustalenia podatnika podatku od nieruchomości w zakresie nieruchomości wydzierżawionej od samorządowego zakładu budżetowego mającego przedmiotową nieruchomość w trwałym zarządzie

Załączniki

Interpretacja nr 13

Interpretacja z dnia 30.05.2011 r. dot. zakresu podmiotowego opodatkowania podatkiem od nieruchomości, z uwzględnieniem unormowań art. 2 ust. 3 pkt 4 oraz przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Załączniki

Interpretacja nr 12

Interpretacja z dnia 18.04.2011 r. dot. opodatkowania części budowli

Załączniki

Interpretacja nr 11

Interpretacja  z dnia 14.10.2010 r. dot. momentu powstania obowiązku podatkowego

Załączniki

Interpretacja nr 10

Interpretacja z dnia 06.09.2010 r. dotycząca opodatkowania podatkiem od nieruchomości powierzchni użytkowej hali garażowej

Załączniki

Interpretacja nr 9

Interpretacja z dnia 07.04.2010 r. w zakresie opodatkowania hal garażowych

Załączniki

Interpretacja nr 8

Interpretacja z dnia 29.07.2009 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości zadaszenia

Załączniki

Interpretacja nr 7

Interpretacja z dnia 09.06.2009 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości silosów

Załączniki

Interpretacja nr 6

Interpretacja z dnia 27.01.2009 r. w sprawie opodatkowania "modułów handlowych" wykorzystywanych przez spółkę jako miejsce sprzedaży gier i loterii w centrach handlowych.

Załączniki

Interpretacja nr 5

Interpretacja z dnia 27.10.2008 r. w sprawie opodatkowania powierzchni nie wynajętej osobom trzecim przez podmiot nie prowadzący działalności gospodarczej.

Załączniki

Interpretacja nr 4

Interpretacja z dnia 16.06.2008 r. w sprawie zastosowania odpowiedniej stawki przy wynajęciu części powierzchni budynków Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy, Szkole Wyższej i Firmie

Załączniki

Interpretacja nr 3

Interpretacja z dnia 27.02.2008 r. w sprawie zastosowania stawki dla budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Załączniki

Interpretacja nr 2

Interpretacja z dnia 27.12.2007 r. w sprawie opodatkowania nieruchomości zajętych przez organizację pożytku publicznego.

Załączniki

Interpretacja nr 1

Interpretacja z dnia 25.10.2007 r. w sprawie zakwalifikowania obiektu do budowli

Załączniki

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Maciej Wojciechowski
Data wytworzenia informacji: 2024-04-22 00:00
Opis zmian: dodano interpretację (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Dominika Roth-Kowalczys
Data i godzina publikacji: 2024-05-15 13:44