Podatek od nieruchomości - osoby prawne

Interpretacja nr 88

Interpretacja dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości sezonowej hali pneumatycznej przy sztucznym boisku piłkarskim

Załączniki

Interpretacja nr 87

Interpretacja dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Załączniki

Interpretacja nr 86

Interpretacja dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości lokali oddanych w najem

Załączniki

Interpretacja nr 85

Interpretacja z dnia 18.01.2021 r. dot. opdatkowania podatkiem od nieruchomości gruntu (użytki rolne klasy V), na którym znajduje się kolektor

Załączniki

Interpretacja nr 84

Interpretacja z dnia 12.01.2021 r. dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli bocznicy kolejowej

Załączniki

Interpretacja nr 83

Interpretacja z dnia 14.08.2020 r. dot. opodatkowania garaży zlokalizowanych w bryle wielorodzinnego budynku mieszkalnego

Załączniki

Interpretacja nr 82

Interpretacja z dnia 21.07.2020 r. dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem stawką określoną w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Załączniki

Interpretacja nr 81

Interpretacja z dnia 19.03.2020 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od  nieruchomości zepołu silosów

Załączniki

Interpretacja nr 80

Interpretacja z dnia 08.10.2019 r. dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości Fortu

Załączniki

Interpretacja nr 79

Interpretacja z dnia 27.09.2019 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości lokali oddanych w najem/dzierżawę

Załączniki

Interpretacja nr 78

Interpretacja z dnia 30.08.2019 r. dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli wzniesionych na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste

Załączniki

Interpretacja nr 77

Interpretacja z dnia 25.03.2019 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów i budynków wpisanych indywidualnie do rejestrów zabytków

Załączniki

Interpretacja nr 76

Interpretacja z dnia 10.01.2019r. dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości tymczasowego zadaszenia boiska sportowego

Interpretacja nr 75

Interpretacja z dnia 19.12.2018 r. dot. zwolnienia z opodatkowania podatkiem od nieruchomosci infrastruktury kolejowej

Załączniki

Interpretacja nr 74

Interpretacja z dnia 24.10.2018 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości budynków wpisanych do rejestru zabytków

Załączniki

Interpretacja nr 73

Interpretacja z dnia 04.06.2018 r. w zakresie stosowania przepisów dot. zwolnienia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości z tytułu prowadzenia działalności oświatowej przez stowarzyszenie

Załączniki

Interpretacja nr 72

Interpretacja z dnia 17.05.2018 r. dot. opodatkowania nieruchomości będącej we współwłasności dwóch podmiotów

Załączniki

Interpretacja nr 71

Interpretacja z dnia 06.04.2018 r. dot. zasadności opodatkowania podatkiem od nieruchomości bocznicy kolejowej stanowiącej infrastrukturę kolejową

Załączniki

Interpretacja nr 70

Interpretacja z dnia 03.04.2018 r. dot. obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości od sieci wodociągowych

Załączniki

Interpretacja nr 69

Interpretacja z dnia 21.03.2018 r. w sprawie wskazania właściwego podmiotu do zapłaty podatku od nieruchomości w przypadku wydzierżawienia nieruchomości komunalnej oddanej w trwały zarząd

Załączniki

Interpretacja nr 68

Interpretacja z dnia 19.12.2017 r. dot. zakresu i sposobu stosowania przepisów art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a i lit. e ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Załączniki

Interpretacja nr 67

Interpretacja z dnia 23.11.2017 r. dot. zakresu i sposobu stosowania przepisów art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a i lit. e ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Załączniki

Interpretacja nr 66

Interpretacja z dnia 19.09.2017 r. dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości części budynku oddanego w najem do niewyłącznego korzystania na potrzeby realizacji zadań szkoły wyższej

Załączniki

Interpretacja nr 65

Interpretacja z dnia 16.05.2017 r. dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości hali namiotowej używanej do celów magazynowych

Załączniki

Interpretacja nr 64

Interpretacja z dnia 16.02.2017 r. dot opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów wydzielonych pod drogi publiczne

Załączniki

Interpretacja nr 63

Interpretacja z dnia 21.02.2017 r. dot. zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości lokalu niemieszkalnego - hali garażowej

Załączniki

Interpretacja nr 62

Interpretacja z dnia 13.01.2017 r. dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości hal namiotowych

Załączniki

Interpretacja nr 61

Interpretacja z dnia 02.12.2016 r. dot. stawki podatku od nieruchomości dla hal garażowych

Załączniki

Interpretacja nr 60

Interpretacja z dnia 02.11.2016 r. dot. zastosowania właściwej stawki podatku od nieruchomości za pomieszczenia wykorzystywane dla potrzeb Spółdzielni (interpretacja ta zastępuje interpretację nr 37 i nr 48)

Załączniki

Interpretacja nr 59

Interpretacja z dnia 26.02.2019 r. zmieniająca interpretację z dnia 11.10.2016 r. dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości stacji transformatorowej umieszczonej na budynku

Załączniki

Interpretacja nr 58

Interpretacja dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości lokali - użytkowych garaży wolnostanowiskowych w budynku mieszkalnym wraz z gruntem

Załączniki

Interpretacja nr 57

Interpretacja dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości niemieszkalnych powierzchni użytkowych znajdujących się w wybudowanym przez wnioskodawcę budynku mieszkalnym przeznaczonych do sprzedaży

Załączniki

Interpretacja nr 56

Interpretacja z dnia 28.01.2016 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości instalacji wody chłodzącej i agregatów prądotwórczych znajdujących się wewnątrz budynku

Załączniki

Interpretacja nr 55

Interpretacja z dnia 28.01.2016 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchmości zestawu hydroforowego znajdującego się wewnątrz budynku

Załączniki

Interpretacja nr 54

Interpretacja z dnia 28.01.2016 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości kontenera i szklanej palarni znajdujących się wewnątrz budynku

Załączniki

Interpretacja nr 53

Interpretacja z dnia 28.01.2016 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości instalacji tryskaczowych znajdujących się wewnątrz  budynku

Załączniki

Interpretacja nr 52

Interpretacja z dnia 09.02.2016 r, w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości stacji uzdatniania wody zajdującej się wewnątrz budynku

Załączniki

Interpretacja nr 51

Interpretacja z dnia 19.01.2016 r. dot. zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości dźwigów towarowych, osobowych i osobowo-towarowych znajdujących się wewnątrz hal produkcyjnych

Załączniki

Interpretacja nr 50

Interpretacja nr 49

Interpretacja dot. zasad opodatkowania  nieruchomości zajętej wspólnie na działalność oświatową i działalność uczelni wyższej

Załączniki

Interpretacja nr 47

Interpretacja dot. zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości miejsc postojowych w halach garażowych, które wynajmowane są przez spółdzielnię

Załączniki

Interpretacja nr 46

Interpretacja dot. zastosowania zwolnienia w myśl art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Załączniki

Interpretacja nr 45

Interpretacja z dnia 25.01.2019 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości części budynków, które zostały oddane w dzierżawę

Załączniki

Interpretacja nr 44

Interpretacja z dnia 14.05.2015 r. dot. ustalenia podatnika podatku od nieruchomości

Załączniki

Interpretacja nr 43

Interpretacja z dnia 15.07.2019 r. dot. zakresu i sposobu stosowania przepisu art. 3 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Załączniki

Interpretacja nr 42

Interpretacja z dnia 05.05.2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości obiektów sportowych

Załączniki

Interpretacja nr 41

Interpretacja z dnia 05.02.2015 r. w sprawie stawki podatku od nieruchomości od miejsc postojowych

Załączniki

Interpretacja nr 40

Interpretacja z dnia 28.01.2015 r. dot. ustalenia podatnika podatku od nieruchomości od budynków i budowli wzniesionych na gruncie będącym z użytkowaniu wieczystym

Załączniki

Interpretacja nr 39

Interpretacja z dnia 27.10.2014 r. dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości przenośnego pawilonu kontenerowego wykorzystywanego do prowadzonej działalności gospodarczej

Załączniki

Interpretacja nr 38

Interpretacja z dnia 31.10.2014 r. dot. opodatkowania nieruchomości wspólnych

Załączniki

Interpretacja nr 36

Interpretacja z dnia 20.05.2014 r. dot. zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Załączniki

Interpretacja nr 35

Interpretacja z dnia 08.05.2014 r. dotycząca właściwych stawek podatku od nieruchomości za pomieszczenia wykorzystywane przez spółdzielnię mieszkaniową na potrzeby statutowe

Załączniki

Interpretacja nr 34

Interpretacja  z dnia 10.03.2014 r. dot. współwłasności.

Załączniki

Interpretacja nr 33

Interpretacja z dnia 07.02.2014 r. dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej.

Załączniki

Interpretacja nr 32

Interpretacja z dnia 10.01.2014 r. dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości dla zabytków.

Załączniki

Interpretacja nr 31

Interpretacja z dnia 12.12.2013 r. dot. gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych

Załączniki

Interpretacja nr 30

Interpretacja z dnia 12.12.2013 r. dot. gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi

Załączniki

Interpretacja nr 29

Interpretacja z dnia 12.12.2013 r. dot. nieużytków

Załączniki

Interpretacja nr 28

Interpretacja z dnia 12.12.2013 r. dot. względów technicznych

Załączniki

Interpretacja nr 27

Interpretacja z dnia 13.12.2013 r. dotycząca opodatkowania wiat magazynowych

Załączniki

Interpretacja nr 26

Interpretacja z dnia 07.10.2013 r. dot. opodatkowania parkingu wraz z łącznikami dla pieszych

Załączniki

Interpretacja nr 25

Interpretacja z dnia 30.09.2013 r. dot. stawek podatkowych

Załączniki

Interpretacja nr 24

Interpretacja z dnia 31.07.2013 r. dot. opodatkowania gruntów pod budynkami mieszkalnymi częściowo zajętymi na działalność  gospodarczą

Załączniki

Interpretacja nr 23

Interpretacja z dnia 19.06.2013 r. dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości zabytków

Załączniki

Interpretacja nr 22

Interpretacja z dnia 28.05.2013 r. dotycząca opodatkowania budowli samodzielnego publicznego zoz-u

Załączniki

Interpretacja nr 21

Interpretacja z dnia 28.05.2013 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości hal namiotowych

Załączniki

Interpretacja nr 20

Interpretacja z dnia 30.11.2012 r. dotycząca zwolnienia z podatku od nieruchomości placówek oświatowych

Załączniki

Interpretacja nr 19

Interpretacja z dnia 29.06.2012 r. w sprawie opodatkowania szkół wyższych

Załączniki

Interpretacja nr 18

Interpretacja z dnia 26.06.2012 r. dotycząca opodatkowania podatkiem od nieruchomosci budowli

Załączniki

Interpretacja nr 17

Interpretacja z dnia 16.04.2012 r. dot. stosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości dla zabytków

Załączniki

Interpretacja nr 16

Interpretacja z dnia 18.11.2011 r. dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej

Załączniki

Interpretacja nr 15

Interpretacja z dnia 30.09.2011 r. dot. stawki podatkowej dla garaży

Załączniki

Interpretacja nr 14

Interpretacja z dnia 18.07.2011 r. dot. ustalenia podatnika podatku od nieruchomości w zakresie nieruchomości wydzierżawionej od samorządowego zakładu budżetowego mającego przedmiotową nieruchomość w trwałym zarządzie

Załączniki

Interpretacja nr 13

Interpretacja z dnia 30.05.2011 r. dot. zakresu podmiotowego opodatkowania podatkiem od nieruchomości, z uwzględnieniem unormowań art. 2 ust. 3 pkt 4 oraz przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Załączniki

Interpretacja nr 12

Interpretacja z dnia 18.04.2011 r. dot. opodatkowania części budowli

Załączniki

Interpretacja nr 11

Interpretacja  z dnia 14.10.2010 r. dot. momentu powstania obowiązku podatkowego

Załączniki

Interpretacja nr 10

Interpretacja z dnia 06.09.2010 r. dotycząca opodatkowania podatkiem od nieruchomości powierzchni użytkowej hali garażowej

Załączniki

Interpretacja nr 9

Interpretacja z dnia 07.04.2010 r. w zakresie opodatkowania hal garażowych

Załączniki

Interpretacja nr 8

Interpretacja z dnia 29.07.2009 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości zadaszenia

Załączniki

Interpretacja nr 7

Interpretacja z dnia 09.06.2009 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości silosów

Załączniki

Interpretacja nr 6

Interpretacja z dnia 27.01.2009 r. w sprawie opodatkowania "modułów handlowych" wykorzystywanych przez spółkę jako miejsce sprzedaży gier i loterii w centrach handlowych.

Załączniki

Interpretacja nr 5

Interpretacja z dnia 27.10.2008 r. w sprawie opodatkowania powierzchni nie wynajętej osobom trzecim przez podmiot nie prowadzący działalności gospodarczej.

Załączniki

Interpretacja nr 4

Interpretacja z dnia 16.06.2008 r. w sprawie zastosowania odpowiedniej stawki przy wynajęciu części powierzchni budynków Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy, Szkole Wyższej i Firmie

Załączniki

Interpretacja nr 3

Interpretacja z dnia 27.02.2008 r. w sprawie zastosowania stawki dla budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Załączniki

Interpretacja nr 2

Interpretacja z dnia 27.12.2007 r. w sprawie opodatkowania nieruchomości zajętych przez organizację pożytku publicznego.

Załączniki

Interpretacja nr 1

Interpretacja z dnia 25.10.2007 r. w sprawie zakwalifikowania obiektu do budowli

Załączniki

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Walkowiak
Data wytworzenia informacji: 2021-08-06 00:00
Opis zmian: zamieszczenie treści nowej interpretacji (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Wioletta Hryniewicz
Data i godzina publikacji: 2021-08-06 13:45