Sesja Rady Osiedla numer: Sesja nr LIV, 2024-02-29 17:30

Kadencja Rady Osiedla

24.03.2019 - 21.04.2024

Miejsce i przewidywany program sesji

Sala 319, Urząd Miasta Poznania ul. Libelta 16/20

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Komunikaty,
 4. Oświadczenia,
 5. Projekt uchwały w sprawie wniosku do wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian w planach finansowych na 2024 rok,
 6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wniosku do Miejskiego Inżyniera Ruchu i Zarządu Dróg Miejskich o udział w programie "Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy" na 2024 rok,
 7. Projekt uchwały w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Szyperskiej" w Poznaniu",
 8. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Wydziału Klimatu i Środowiska o nadanie nazw pomnikom przyrody na terenie Osiedla,
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Zarządu Osiedla za rok 2023,
 10. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
 11. Wolne głosy i wnioski,
 12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Osiedla

  (-) Andrzej Rataj


Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników sesji rad osiedli

Prezydent Miasta Poznania jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z uchwał Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. nr LXXVI/1113-1154/V/2010, w sprawie uchwalenia statutów osiedli - jednostek pomocniczych Miasta Poznania, którym jest sporządzanie protokołów sesji Rad Osiedli. Przebieg sesji może być rejestrowany na nośniku informacji.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe, a w sytuacjach określonych prawem - usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Pełna informacja dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/klauzula-informacyjna,p,50431.html

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Andrzej Rataj
Data wytworzenia informacji: 2024-02-22 00:00
Opis zmian: Informacja o zwołaniu sesji Stare Miasto (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Joanna Gawarecka
Data i godzina publikacji: 2024-02-23 07:21