Sesja Rady Osiedla numer: Sesja nr XIV, 2020-09-07 17:00

Kadencja Rady Osiedla

24.03.2019 - 24.03.2023

Miejsce i przewidywany program sesji

Zespół Szkół nr 2 przy ul. Hangarowej 14

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Komunikaty.
 4. Spotkanie z przedstawicielem Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4.
 5. Sprawozdanie Zarządu z prac pomiędzy sesjami.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Osiedla Wola.
 7. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Osiedla do wydawania opinii i rozpatrywania spraw należących do kompetencji Rady oraz zgłaszania propozycji i uwag do projektu dokumentacji technicznej.
 8. Projekt uchwały w sprawie wniosku do wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian w planach finansowych na 2020 r.
 9. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej o uwzględnienie zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta w części dotyczącej obszaru Osiedla Wola.
 10. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Transportu Miejskiego o zmianę przebiegu trasy linii autobusowej nr 191.
 11. Omówienie propozycji zmiany organizacji ruchu w rejonie przystanku autobusowego "Pilotów" na ul. Dąbrowskiego.
 12. Sprawozdania z działalności komisji Rady.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.

Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla

(-) Natalia Rogowska

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników sesji rad osiedli

Prezydent Miasta Poznania jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z uchwał Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. nr LXXVI/1113-1154/V/2010, w sprawie uchwalenia statutów osiedli - jednostek pomocniczych Miasta Poznania, którym jest sporządzanie protokołów z sesji Rad Osiedli. Przebieg sesji może być rejestrowany na nośniku informacji.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe, a w sytuacjach określonych prawem - usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Pełna informacja dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/klauzula-informacyjna,p,50431.html

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: RO Wola.
Data wytworzenia informacji: 2020-09-07 00:00
Opis zmian: Inf. o zakończeniu sesji RO Wola. (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Mateusz Giera
Data i godzina publikacji: 2021-01-13 09:03