Sesja Rady Osiedla numer: Sesja nr XXIV, 2021-08-09 17:00

Kadencja Rady Osiedla

24.03.2019 - 24.03.2023

Miejsce i przewidywany program sesji

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 przy ul. Hangarowej 14

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Komunikaty i oświadczenia.
 4. Sprawozdanie Zarządu z prac pomiędzy sesjami.
 5. Sprawozdanie służb porządkowych dot. obszaru Osiedla.
 6. Projekt uchwały w sprawie projektu planu wydatków na 2022 r.
 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach oświatowych na 2022 r.
 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2022 r.
 9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania koncepcji budowy chodnika dla osób niepełnosprawnych i wózków łączącego ul. Dąbrowskiego z ul. Skalskiego.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Osiedla

(-) Jerzy Kuczek

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników sesji rad osiedli

Prezydent Miasta Poznania jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z uchwał Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. nr LXXVI/1113-1154/V/2010, w sprawie uchwalenia statutów osiedli - jednostek pomocniczych Miasta Poznania, którym jest sporządzanie protokołów z sesji Rad Osiedli. Przebieg sesji może być rejestrowany na nośniku informacji.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe, a w sytuacjach określonych prawem - usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Pełna informacja dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/klauzula-informacyjna,p,50431.html

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: RO Wola
Data wytworzenia informacji: 2021-08-09 00:00
Opis zmian: Informacja o zakończeniu sesji RO Wola (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Joanna Gawarecka
Data i godzina publikacji: 2021-08-13 10:14