Kontrole prowadzone przez WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI

Symbol Data przeprowadzenia kontroli Jednostka kontrolowana Opis
TZ-III.1711.5.2018 2018-12-06 ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
sposob przygotowania i wykonania zamówień publicznych, udzielonych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu w latach 2016-2018 r.
TZ-III.1711.6.2018 2018-11-16 ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
sprawdzenia sposobu przygotowania i realizacji zapisów
umów sporządzanych przez ZDM w zakresie utrzymania terenów zieleni
na obszarze Miasta Poznania
TZ-III.1711.9.2018 2018-10-26 ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
zlecania przez ZDM zadań dotyczących remontów i utrzymania bieżącego w 2017 r., których wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.
TZ-III.1711.8.2018 2018-10-26 ZAKŁAD LASÓW POZNAŃSKICH
sposób prawidłowości zawierania umów dzierżawy, najmu oraz użyczenia przez Zakład Lasów Poznańskich
TZ-III.1711.2.2018 2018-10-05 ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
sprawdzenia sposobu zlecania i realizacji (w tym rozliczenia) przez ZDM usług prawnych pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa (oraz wewnętrznymi regulacjami), w kontekście zachowania transparentności i konkurencyjności prowadzonych działań.
TZ-III.1711.4.2018 2018-04-27 ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
wprowadzania zmian w projekcie zarządzenia PMP w sprawie wydawania i użytkowania "warunków" wjazdu, uprawniających do wjazdu w obszar objęty znakiem B-1 "zakaz ruchu"
TZ-III.1711.1.2018 2018-02-12 ZAKŁAD LASÓW POZNAŃSKICH
wydatkowanie dotacji przyznanej dla Zakładu Lasów Poznańskich na 2017 rok
Tz-III.1711.7.2017 2017-12-07 ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
Sprawdzenie czystości i porządku, stanu zieleni oraz infrastruktury pasażerskiej (w tym ruchome schody i windy) na węzłach przesiadkowych w Poznaniu
TZ-III.1711.9.2017 2017-12-07 ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
przygotowanie, realizacja i monitorowanie inwestycji prowadzonych przez ZZM w szczególnosci w kontekście ochrony istniejącego drzewostanu
TZ-III.1711.3.2017 2017-09-21 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
Sposób przygotowania i realizacji umów na system Poznańskiego Roweru Miejskiego
TZ-III.1711.9.2016 2017-04-01 ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH
Możliwości wykorzystania Zakładu Robót Drogowych do realizacji potrzeb komunikacyjnych miasta w zakresie utrzymania dróg i obiektów inżynierskich
TZ-III.1711.1.2017 2017-03-30 ZAKŁAD LASÓW POZNAŃSKICH
Sprawdzenie czy przyznana dotacja przedmiotowa dla Zakładu Lasów Poznańskiech na rok 2016 została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniam, określonym w uchwale XXI/278/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08.12.2015 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2016 r. do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich
TZ-III.1711.8.2016 2016-12-22 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
Sprawdzenie sposobu zlecania i realizacji (w tym rozliczenia) przez ZTM usług prawnych pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa (oraz wewnętrznymi regulacjami), w kontekście zachowania transparentności i konkurencyjności prowadzonych działań.
TZ-III.1711.18.2015 2016-10-02 ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH
Sposób wydatkowania nadwyżki środków budżetowych wytworzonych w 2014 r. przez ZRD
TZ-III.1711.3.2016 2016-05-18 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
Sprawdzenie zasad wynagradzania w jednostce, w kontekście zakresu zadań i kwalifikacji określonych dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy na bazie wybranych komórek organizacyjnych, celem sprawdzenia w szczególności, efektywnego wykonywania zadań przez ZTM, a także optymalnego wykorzystania przypisanych do mjo środków finansowych.
TZ-III.1711.9.2016 2016-05-01 ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
Sposób zlecania zadań do realizacji przez ZDM do ZRD w kontekście zlecania zadań przez ZDM do firm zewnętrznych
TZ-III.1711.16.2015 2016-03-24 ZAKŁAD LASÓW POZNAŃSKICH
Kontrola sposobu zlecania kontroli technicznych urządzeń zabawowych i sprawnościowych rozmieszczonych na terenie lasów poznańskich
TZ-III.1711.17.2015 2016-02-25 ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
sposób realizacji celu publicznego - budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 51 w Poznaniu
TZ-III.1711.11.2015 2015-10-30 ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
Kontrola wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w II półroczu 2014 r., na wybranych przykładach
TZ-III.1711.12.2015 2015-09-21 ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
sposób przygotowania zadania "remont wiaduktu w ciągu ul. Dąbrowskiego nad ul. Lutycką