Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko

Komunikat Termin ważności

KOS-V.6220.1.3.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz U. 2022 r., poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

 • o wydaniu postanowienia z dnia 21.11.2022 r. w związku ze złożonym pismem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 16.11.2022 r. (data wpływu: 17.11.2022 r.) w sprawie wydania uzgodnienia warunków realizacji inwestycji przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Zmiana w realizowanym przedsięwzięciu obejmującym hale produkcyjno-usługowo-magazynowe DC01 i DC02 wraz z realizacją zbiorników magazynowych oraz wprowadzeniem w hali DC02 instalacji do produkcji ram pomocniczych podwozia dla elektrycznych samochodów osobowych w tym linie spawalnicze, linie montażu, linie do powlekania elektroforetycznego ze zbiornikami magazynowymi oraz zakładową podczyszczalnią ścieków na działkach ewidencyjnych o nr: 16/4, arkusz 25 i nr 38/5 arkusz 26, obręb 06 Żegrze, termin wydania ww. uzgodnienia przez tamtejszy Organ ustala się do dnia 16.12.2022 r.

Z treścią pism jak i pozostałą dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału przy ul. Gronowej 22a, (pn-pt od 7.30-15.30) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (+48 618784939). Prosimy o ww. kontakt telefoniczny lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: paulina_bruch@um.poznan.pl lub kos@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca zapoznania się z dokumentacją.

Zawiadomienie (doręczenie) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie (wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń organu oraz jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej).

KOS-V.6220.1.3.2022

od 2022-11-22 do 2022-12-06

KOS-V.6220.1.94.2022

OBWIESZCZENIE

Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na: zabudowie mieszkalnej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, rejon ul. Wagrowskiej, Poznań, dz. nr 5/6; arkusz 12, obręb 6 Żegrze.

Wnioskodawca:  BPI Wagrowska Sp. z o.o., reprezentowany przez pełnomocnika Pana Janusza Adamczyka

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania,

zawiadamia Strony

 • o wszczęciu na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia: BPI Wagrowska Sp. z o.o., reprezentowanego przez Pełnomocnika Janusza Adamczyka, postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • o przekazaniu wniosku z 25.09.2022 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska uwzględniającym łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Przesłanie swoich uwag i wniosków możliwe jest za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą elektroniczną na adres kos@um.poznan.pl (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z COVID-19 ograniczona będzie możliwość osobistego zapoznania się z treścią ww. opinii, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878 4939 w godzinach: 8:00-10:00 lub 13:30-15:30) lub poprzez pocztę elektroniczną (na adres: alina_berkowska@um.poznan.pl), celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

KOS-V.6220.1.94.2022

od 2022-11-21 do 2022-12-05

KOS-V.6220.1.69.2022

OBWIESZCZENIE

Dotyczy: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową i garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego przy ulicy Fortecznej w Poznaniu, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 19/9, 19/10, 19/11, 19/13, 19/18, 19/19, 19/20, 19/21, 48/1, 48/2, 48/3, 35/11, 37/6, części działki 37/1, ark. 5, obręb Starołęka, Poznań

Wnioskodawca: Project Management Ferchmin Equity Sp. z o. o. sp. komandytowa, ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Pysznego

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r.,poz. 1029 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony:

 • o wezwaniu pismem z dnia 16.11.2022 r. Pełnomocnika Inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia zgodnie z uwagami tut. Wydziału z zakresu ochrony przyrody, ochrony zieleni, ochrony powietrza oraz ochrony przed hałasem.

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Przesłanie swoich uwag i wniosków możliwe jest za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą elektroniczną na adres kos@um.poznan.pl (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z COVID-19 ograniczona będzie możliwość osobistego zapoznania się z treścią ww. opinii, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878 4073 od pon. do pt. w godzinach 8:00-10:00 i 13:30-15:30) lub poprzez pocztę elektroniczną (na adres: aleksandra_krzemien@um.poznan.pl), celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

KOS-V.6220.1.69.2022

od 2022-11-18 do 2022-12-02

KOS-V.6220.1.93.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), w związku z art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), w toku postępowania z wniosku Inwestora: Robyg WEGA DEVELOPMENT Sp. z o.o., ul. Aleja Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Marka Benedykcińskiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz usługowo-biurowych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na dz. 5, 6, 4/1, 4/2, 10/2, 2/1, 2/2 AM-09 obręb Śródka przy ul. Marii Panny w Poznaniu", Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

 • o przekazaniu, pismem z dnia 16 listopada 2022 r., do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na terenie planowanego przedsięwzięcia.

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z treścią akt sprawy Strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z  aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osoba prowadzącą sprawę (+48618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: joanna_grzeskowiak@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy. Informujemy ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w holu wejścia głównego siedziby Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania znajdującej się w Poznaniu przy ul. Gronowej 22a (w godzinach urzędowania).

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w trosce o Państwa zdrowie, jak również pracowników, sugerujemy przesłanie swoich uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap.

KOS-V.6220.1.93.2022

od 2022-11-18 do 2022-12-02

KOS-V.6220.1.86.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz spełniając wymóg art. 10 tejże ustawy, w toku postępowania toczącego się na wniosek Inwestora: ROBYG PROJECT MANAGEMENT Sp. z o.o., Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa, reprezentowanego przez: Pana Krzysztofa Pysznego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. L. Zamenhofa w Poznaniu, na działkach o nr ewid. 3/7, 4/94, 4/95, 5/3, 8/2, 8/3, 9, 10/3, 11/1, 13/1, 17/3, 17/4, 17/8, 18/2, ark. 15, obręb 05 Rataje

zawiadamia Strony

- o wydaniu postanowienia z dnia 17.11.2022 r. zawieszającego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. L. Zamenhofa w Poznaniu, na działkach o nr ewid. 3/7, 4/94, 4/95, 5/3, 8/2, 8/3, 9, 10/3, 11/1, 13/1, 17/3, 17/4, 17/8, 18/2, ark. 15, obręb 05 Rataje.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (061)-878-49-39) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: paulina_bruch@um.poznan.pl. Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

KOS-V.6220.1.86.2022   

od 2022-11-18 do 2022-12-02

KOS-V.6220.1.20.2022

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

informuje:

 • o wydaniu, na wniosek Inwestora: VMG PRINT Spółka z o.o., ul. Unii Lubelskiej 1, 61-249 Poznań reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Tomasza Sołtysiaka decyzji, z dnia 9 listopada 2022 r., znak KOS-V.6220.1.20.2022, o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu poligraficznego", planowanego do realizacji przy ul. Gołężyckiej, na działkach ewidencyjnych nr 4/8, 4/9, 4/10 i 4/11 ark. 18 obręb Żegrze,
 • o terminie udostępnienia treści powyższej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.poznan.pl, dział: Ogłoszenia, decyzje, rejestry; kategoria: Komunikaty Urzędu Miasta Poznania)  na okres 14 dni, tj. od 16.11.2022 r. do 30.11.2022 r.
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z ogólnodostępną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a w godzinach urzędowania.

W związku z powyższym informuje się Strony o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: joanna_grzeskowiak@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

Treść decyzji do wglądu w kolejnym komunikacie (wywieszona w terminie 16.11.2022 - 30.11.2022)

od 2022-11-16 do 2022-12-16

KOS-V.6220.1.88.2022

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

Prezydent Miasta Poznania, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, zlokalizowanego na części działki o nr 2/26 ark. 01, obręb Główna, miasto Poznań, toczącego się na wniosek: BATPOL Rafał Siejek, ul. Syrenia 8a, 61-017 Poznań, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.; zwanej dalej ustawą ooś),   

informuje:

 • o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko;
 • o możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko złożonego przez Inwestora w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania (zwanego dalej: Wydziałem) oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy (wskazaną w art. 33 ust. 2 ustawy ooś) w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań;
 • o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22a, pok. 202 - sekretariat, w godzinach urzędowania (pn: 7.30 - 17.00; wt - pt: 7.30 - 15.30) w formie pisemnej lub elektronicznej: kos@um.poznan.pl, a także za pośrednictwem platformy e-Puap w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj.: od 09.11.2022 r. do 08.12.2022 r.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu "COVID-19" zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego, pocztą elektroniczną lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w ww. skrzynce podawczej. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap. W okresie, wktórym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona byłaby możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z dokumentacją sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784081) lub pracownikami sekretariatu Wydziału (+48 618784053, w godzinach urzędowania), celem ustalenia aktualnych i dogodnych możliwości oraz sposobu złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia dokumentacji sprawy. Poza ww. okresem również zachęcamy do wcześniejszego kontaktu  telefonicznego, co umożliwi ustalenie dogodnego terminu wizyty w urzędzie jak i usprawni udostępnienie Państwu niezbędnej informacji i dokumentów.

 Złożone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Poznania - organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - za pośrednictwem Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, a informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, wskazane w uzasadnieniu decyzji.

KOS-V.6220.1.88.2022

od 2022-11-08 do 2022-12-09

KOS-V.6220.23.2021

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)

informuje:

 • o wydaniu, na wniosek Inwestora: ROBYG WEGA DEVELOPMENT Sp. z o.o. z/s przy Al. Rzeczypospolitej 1 w Warszawie, 02-972 reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Andrzeja Dziurę, decyzji z dnia 4 listopada 2022 r., znak KOS-V.6220.23.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa ul. św. Wincentego od terenów dawnej EC1 "Garbary" do ul. Hlonda wraz z budową mostów nad Kanałem Ulgi i nad Cybiną wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 4, 5/3, 5/4, 5/5 arkusz 05, 5/3, 5/25, 5/26, 6/4, 7/3, 8/2, 10, 11/2, 12, 22 arkusz 06 oraz 6, 9, 10/1, 10/2, arkusz 09, obręb Śródka, w Poznaniu",
 • terminie udostępnienia treści powyższej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni, tj. od 08.11.2022 r. do 22.11.2022 r.
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a w godzinach urzędowania.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: joanna_grzeskowiak@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

Treść decyzji do wglądu w kolejnym komunikacie (wywieszona w terminie 08.11.2022 - 22.11.2022)

od 2022-11-08 do 2022-12-08

KOS-V.6220.90.2021

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

Prezydent Miasta Poznania, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczami socjalno-biurowymi przy ul. Nowosolskiej w Poznaniu" zlokalizowanego na działkach geodezyjnych nr: 8/2, 8/9, 8/10, 8/12, 8/14, 8/15, 8/16, 8/17, ark. 45 i 46, obręb 36 Junikowo, miasto Poznań toczącego sięna wniosek: MODOarchitektura Sp. z o.o., ul. Winogrady 137, 61-626 Poznań reprezentowanego przez Pana Piotra Chojarę, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.; zwanej dalej ustawą ooś),  

informuje:

 • o możliwości zapoznania się z treścią uzupełnionego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedłożonego w niniejszym postępowaniu oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy (wskazaną w art. 33 ust. 2 ustawy ooś), w tym z treścią postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (organu właściwego w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia) znak: WOO-I.4221.13.2022.IJ.7 z dnia 27.10.2022 r., w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania w Poznaniu przy ul. Gronowa 22a, w godzinach 7.30 - 15.30 (pn-pt) - po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty celem usprawnienia obsługi administracyjnej;
 • o ponownej możliwości składania uwag i wniosków w sprawie ­- w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania w godzinach urzędowania (pn: 7.30 - 17.00; wt - pt: 7.30-15.30), w formie pisemnej w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska lub w formie elektronicznej: kos@um.poznan.pl, a także za pośrednictwem platformy e-Puap - w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj.: od 09.11.2022 r. do 08.12.2022 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Złożone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Poznania - organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - za pośrednictwem Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, a informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, wskazane w uzasadnieniu decyzji.

Prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878 49 39) lub pracownikami sekretariatu Wydziału (+48 61 878 40 53, w godzinach urzędowania), celem ustalenia aktualnych i dogodnych możliwości oraz sposobu złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia dokumentacji sprawy.

KOS-V.6220.90.2021

od 2022-11-08 do 2022-12-08

KOS-V.6220.1.17.2022

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

informuje o:

 • o wydanej w dniu 07.11.2022 r., na wniosek Inwestora FERRYMAN DEVELOPMENT Sp. z o.o., ul. Progi 1/16, 00-634 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Barbarę Rychlik, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KOS-V.6220.1.17.2022, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Zagajnikowej z przyległymi wydzielonymi ulicami (obecnie bez nazwy) w Poznaniu, na działkach nr ewid. 28/28, 28/10, 249/62, 28/100 (ark. 15, obręb: 0056 - Umultowo), 233/3, 233/4 (ark. 14, obręb: 0056 - Umultowo), 233/5 oraz 233/4 (ark. 22, obręb: 0056 - Umultowo)"
 • terminie udostępnienia treści powyższej w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni, tj. od 8 listopada 2022 r. do 22 listopada 2022 r.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowa 22a.

Przesłanie swoich uwag i wniosków możliwe jest za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą elektroniczną na adres kos@um.poznan.pl (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

W celu osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878 4073 od pon. do pt. w godzinach 8:00-10:00 i 13:30-15:30) lub poprzez pocztę elektroniczną (na adres: aleksandra_krzemien@um.poznan.pl), celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

Treść decyzji do wglądu w kolejnym komunikacie (wywieszona w terminie 08.11.2022 - 22.11.2022)

od 2022-11-08 do 2022-12-07

KOS-V.6220.1.19.2022

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

informuję o:

 • wydanej w dniu 2.11.2022 r. na wniosek Inwestora: Veolia Energia Poznań S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań reprezentowana przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Pietraszewskiego, decyzji znak: KOS-V.6220.1.19.2022 zmieniającej ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Poznania znak: OS-V.6220.77.2020 z dnia 25 lutego 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa nowych jednostek kogeneracji gazowej w układzie SCGT w Poznaniu (inwestycja będzie realizowana na działkach ewidencyjnych o numerach: 5/19, 5/55, 5/60, 5/61, 5/64, 5/65, 5/66, 5/67, 5/68, ark. 01, obręb Główna, 24, 28, 29/1, 29/2, ark. 04, obręb Karolin, Miasto Poznań oraz działce ewidencyjnej o numerze 314/9, obręb Koziegłowy, Gmina Czerwonak)
 • terminie udostępnienia treści powyższej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni, tj. od 3.11.2022r. do 17.11.2022r.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowa 22a w Poznaniu.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19", ograniczona byłaby możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 (61)878-40-83, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: kamila_bogucka@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia dokumentacji sprawy.

Treść decyzji do wglądu w kolejnym komunikacie (wywieszona w terminie 03.10.2022 - 17.11.2022)

od 2022-11-03 do 2022-12-05

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

03.10.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/76/2022

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

GO4Robot sp. z o.o.

ul. Winogrady 89

61-659 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Realizacja przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej w postaci kompleksowej organizacji warsztatów legorobotyki dla dzieci w wieku 8-12 lat w Centrum Szyfrów Enigma.   

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku     poz. 1983).

od 2022-10-03 do 2032-10-03

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

13.05.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/32/2022

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

HERMANN HISTORICA

Bretonischer Ring 3

85630 Grasbrunn / München

DEUTSCHLAND

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakup eksponatu wystawowego na użytek ekspozycji Centrum Szyfrów Enigma -  Maszyny Szyfrującej Enigmy (Chiffriermaschine "Enigma I" mit drei Walzen, Nummer "A 14066", komplett mit Holzkasten) wraz z pozostałymi kosztami sprowadzenia jej Centrum Szyfrów Enigma. 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-05-13 do 2032-05-13

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

10-09-2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/34/2020

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. 1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. 2.      Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Jacek Biesiadka

 1. 3.      Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

zadanie z zakresu edukacji kulturowej polegające na przeprowadzeniu prelekcji będącej częścią imprezy pt. "XV Weekend z Historią na Trakcie Królewsko-Cesarskim",

Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991
o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 t.j. z późn. zm.)

Podstawa prawna realizacji zamówienia: art. 4d. ust 1.pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz.1843)

od 2020-09-10 do 2025-09-10