Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko

Komunikat Termin ważności

KOS-V.6220.194.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), spełniając wymóg art. 10 przywołanej ustawy oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) w toku postępowania toczącego się na wniosek Inwestora TIP TRAILER SERVICES POLAND SP. Z.O.O., ul. Dąbrowskiego 554, 60-451 Poznań reprezentowanego przez Pana Marka Czekalskiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku magazynowo-warsztatowego o budynek lakierni naczep samochodowych na terenie położonym w Poznaniu przy ul. J.H. Dąbrowskiego 554, na działach nr: 9/8, 9/9, 9/11, 9/18, 9/20 obręb Krzyżowniki

zawiadamia Strony

 • Opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu znak: NS-52/1-110/19 z dnia 18.12.2019 r. oraz opinią znak: NS-52/1-41 (2)/20 z dnia 01.04.2020 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 • Opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu znak: PO.ZZŚ.4.435.565.1.2019.MS z dnia 23.12.2019 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, która została podtrzymana pismem oz znaku: PO.ZZŚ.4.435.183m.2.2020.JNG  z dnia 09.04.2020r,
 • Opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-IV.4220.1545.2019.WP.6 z dnia 17.04.2020r.

Jednocześnie zawiadamia się, że w celu zapobiegania ewentualnemu negatywnemu oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaną uwzględnione warunki nałożone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z treścią akt sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z  aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osoba prowadzącą sprawę (+48618784070, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: monika_mrozek@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy. Informujemy ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w holu wejścia głównego siedziby Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania znajdującej się w Poznaniu przy ul. Gronowej 22a (w godzinach urzędowania).

KOS-V.6220.194.2019

od 2020-05-25 do 2020-06-08

KOS-V.6220.52.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z zm.), zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

o wszczęciu na wniosek z dnia 10.04.2020 r. Pana Juliana Kaluby reprezentującego: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, działającą w imieniu Miasta Poznań, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa ul. Kolejowej w Poznaniu (od ul. K. Potockiej do ul. Gąsiorowskich)"

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z treścią uzupełnionego wniosku obejmuje działki nr :

-        44/8, 44/19, ark. 35, obręb: Łazarz (39);

-        207/4, 206, 207/3, 210, 203, 207/16, 202/2, 200, 198/2, 207/14, 207/13, 207/12, 207/15, 207/5, 207/11, 207/10, 207/9, 207/8, 207/7, 167/4, 167/5, ark. 32, obręb: Łazarz (39);

-        139/20, 139/19, 139/18, 139/17, 139/16, 125, 139/3, 139/15, 139/14, 139/13, 139/2, 139/12, 112/1, 112/4, 139/11, 139/10, 139/9, 99, 91/22, 139/8, 91/3, 139/7, 139/5; ark. 32, Łazarz (39);

-        39/11, 72/8, 72/7, 72/3, 39/13, 39/16, 39/14, 72/10, 39/10, 39/15, 39/9, 39/7,  39/8, 38/5, 38/12, 38/4, ark. 10, obręb: Łazarz (39).

Zgodnie z treścią złożonego wniosku, Inwestor zamierza realizować planowaną inwestycję na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.1474 ze zm.), o której mowa w art. 72 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.).

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania - przy ul. Gronowej 22a, pokój 103 (pn-pt od 7.30-15.30). Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu  telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784083).

Uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania administracyjnego zainteresowane strony mogą składać osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a w Poznaniu w godzinach urzędowania lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Wydziału.  Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

PEŁNA TREŚĆ OBWIESZCZENIA W ZAŁĄCZNIKU

KOS-V.6220.52.2020

od 2020-05-25 do 2020-06-08

KOS-V.6220.200.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), spełniając wymóg art. 10 przywołanej ustawy oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) w toku postępowania toczącego się na wniosek Inwestora  GGW Winogrady 2 Sp. z o.o., ul. Hawelańska 9/41, 61-625 Poznań, reprezentowanego przez Panią Małgorzatę Mercik-May, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zespół budynków mieszkalnych z usługami oraz podziemną halą garażową przy ulicy Hawelańskiej/Lechickiej w Poznaniu", planowanego do realizacji na działkach nr 2/27, 2/31 i 2/33, ark. 09, obręb 52

zawiadamia Strony

- o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma. Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie
z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy
ul. Gronowej 22a, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę
(+48 618784073). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: katarzyna_swiderska@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

PEŁNA TREŚĆ OBWIESZCZENIA W ZAŁĄCZNIKU

KOS-V.6220.200.2019

od 2020-05-25 do 2020-06-08

KOS-V.6220.188.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), spełniając wymóg art. 10 przywołanej ustawy oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) w toku postępowania toczącego się na wniosek Inwestora WIEPOFAMA DEVELOPMENT SP. z o.o. Sp. k., ul. J. H. Dąbrowskiego 81/85, 60-529 Poznań, reprezentowanego przez Pana Michała Idziakowskiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci ciepłowniczej DN500 w rejonie ul. Dąbrowskiego/Kościelnej w Poznaniu

zawiadamia Strony

- o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma. Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie
z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy
ul. Gronowej 22a, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę
(+48 618784073). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: katarzyna_swiderska@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

PEŁNA TREŚĆ OBWIESZCZENIA W ZAŁĄCZNIKU

KOS-V.6220.188.2019

od 2020-05-25 do 2020-06-08

KOS-V.6220.41.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 256 ze zm.)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),

zawiadamia Strony

 • wszczęciu postępowania na wniosek spółki: Veolia Energia Poznań S.A. z/s przy ul. Energetycznej 3 w Poznaniu, reprezentowanej przez Pełnomocnika: Pana Przemysława Lipieckiego, dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa istniejącej sieci cieplnej 2xDN800 w obrębie ul. Pustej/Warszawskiej w Poznaniu", zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 4/24, 4/25, 4/26, 9/7, 9/6 arkusz 33 oraz 1/65, 1/10, 1/11, 1/67, 1/6, 1/5, 2/3, 2/4 arkusz 32, obręb Główna,
 • przekazaniu wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Poznaniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuje się zainteresowane Strony o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, pokój 103 w godzinach urzędowania (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym, celem sprawnej obsługi).

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: joanna_grzeskowiak@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.41.2020

od 2020-05-22 do 2020-06-06

KOS-V.6220.38.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2081 z zm.), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, w toku postępowania  administracyjnego  zainicjowanego wnioskiem planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia: Prologis Poland XLIII Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana  Krzysztofa Skolimowskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "rozbudowa zespołu hal przemysłowo-magazynowo-usługowych z infrastrukturą techniczną" przewidzianego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 21/3, 22/6, 22/7, 22/8, 22/9, 23/2, 23/3, 23/4, 23/6, 23/7, 23/8, 23/9,23/10,23/14, 23/13, 23/17, 24/20, ark. 11, obręb: Junikowo w Poznaniu przy ul. Sycowskiej"

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

o przekazaniu na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1), 2) i 4), zgodnie z  art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.; zwanej dalej: ustawą ooś) pismem z dnia 12.05.2020 r.:

-         kopii ww. wniosku z 9.03.2020 r.,o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z karta informacyjną przedsięwzięcia sporządzoną 9.03.2020 r.,

-         kopia wezwania do uzupełnienia z 31.03.2020 r.

-         kopia pisma (uzupełnienia do karty informacyjni przedsięwzięcia ) z 16.04.2020r. 

wraz z informacją o kwalifikacji inwestycji do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z: § 3 ust. 1 pkt 58 lit. b, § 3 ust.1 pkt 37, pkt. 54 lit. b, pkt 62 a także zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839).

do organów:

 1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko (ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań)
 2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu (ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań)
 3. Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu (ul. Szewska 1, 61-760 Poznań) 

z prośbą o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

KOS-V.6220.38.2020 

od 2020-05-20 do 2020-06-03

KOS-V.6220.38.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z zm.), zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

o wszczęciu na wniosek z dnia 9.03.2020 r. doręczony tut. organowi dnia 10.03.2020 r., uzupełniony dnia 23.04.2020 r.  (pismem z dnia 16.04.2020 r.) oraz dnia 11.05.2020r. (pismem z 8.05.2020 r.)  przez planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia: Prologis Poland XLIII Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Krzysztofa Skolimowskiego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "rozbudowa zespołu hal przemysłowo-magazynowo-usługowych z infrastrukturą techniczną" przewidzianego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 21/3, 22/6, 22/7, 22/8, 22/9, 23/2, 23/3, 23/4, 23/6, 23/7, 23/8, 23/9,23/10,23/14, 23/13, 23/17, 24/20, ark. 11, obręb: Junikowo w Poznaniu przy ul. Sycowskiej".

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania - przy ul. Gronowej 22a, pokój 103 (pn-pt od 7.30-15.30). Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a w Poznaniu, w godzinach urzędowania. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy
e-PUAP.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID -19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48618784083 pn-pt od 7.30-15.30) poprzez pocztę elektroniczną na adres: katarzyna_waclawek@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

Biorąc po uwagę fakt, iż liczba ustalonych stron w postępowaniu przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tut. organ stosuje art. 49 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i obwieszczeniem powiadamia strony o toczącym się postępowaniu i jego kolejnych etapach oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

PEŁNA TREŚĆ OBWIESZCZENIA W ZAŁĄCZNIKU

KOS-V.6220.38.2020  

od 2020-05-20 do 2020-06-03

KOS-V.6220.46.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 256 ze zm.)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),

zawiadamia Strony

 • o wszczęciu postępowania na wniosek: Aquanet S.A. z/s przy ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań reprezentowanego przez Pełnomocnika: Panią Kalinę Żołądkowską, postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej w ulicach: Nad Przeźmierką, Bojerowa w Poznaniu, planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 15/7, 15/3, 16, 12/7, 18/2, 12/10, 26 arkusz 05, dz. nr 17, 25, 18/1 arkusz 04 obręb Wielkie, dz. nr 740/3 arkusz 06, obręb Kiekrz;
 • przekazaniu wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Poznaniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuje się zainteresowane Strony o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, pokój 103 w godzinach urzędowania (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym, celem sprawnej obsługi).

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: joanna_grzeskowiak@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.46.2020

od 2020-05-20 do 2020-06-03

KOS-V.6220.40.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania,

zawiadamia Strony

-o wszczęciu, na wniosek Inwestora: Veolia Energia Poznań S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań, reprezentowanego przez Pana Przemysława Lipieckiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej sieci cieplnej kanałowej 2xDN300 w obrębie ul. Bystrej/Fortecznej w Poznaniu,

-o przekazaniu złożonego, w dniu 23.03.2020 r., wniosku z 16.03.2020 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektorowi Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu, z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska uwzględniającym łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.).

W związku z powyższym informuje się zainteresowane Strony o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, w godzinach urzędowania (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym, celem sprawnej obsługi).

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: katarzyna_swiderska@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

KOS-V.6220.40.2020

od 2020-05-20 do 2020-06-03

KOS-V.6220.50.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 256 ze zm.)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),

zawiadamia Strony

 • o wszczęciu postępowania na wniosek: Pana Andrzeja Maszewskiego i Pani Barbary Paziak, reprezentowanych przez Pełnomocnika: Pana Krzysztofa Gajewskiego, postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą i podziemnymi halami garażowymi w Poznaniu, przy ulicy Wrońskiego na działce ewid. nr 55/3 oraz na części działek 54/5, 54/7,55/4 obręb Górczyn;
 • przekazaniu wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Poznaniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuje się zainteresowane Strony o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, pokój 103 w godzinach urzędowania (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym, celem sprawnej obsługi).

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: joanna_grzeskowiak@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.50.2020

od 2020-05-20 do 2020-06-03

KOS-V.6220.12.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) w związku z art. 49, art. 50 § 1 mając na uwadze art. 77 i 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku Inwestora: TETOS S.A., al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, reprezentowanego przez Pana Krzysztofa Janusa, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku biurowego stanowiącego siedzibę Holdingu TETOS, wraz z parkingiem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku na terenie działki nr ewid. 23, ark. 01, ob. 39-Łazarz

zawiadamia Strony

- o wezwaniu Inwestora do złożenia wyjaśnień w zakresie gospodarki odpadami oraz powierzchnią ziemi.

Z treścią akt sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z  aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osoba prowadzącą sprawę (+48618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: katarzyna_swiderska@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy. Informujemy ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w holu wejścia głównego siedziby Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania znajdującej się w Poznaniu przy ul. Gronowej 22a (w godzinach urzędowania).

Wydział informuje, że do 15 maja 2020 r. włącznie, na podstawie art. 15zzr oraz art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa terminów, o których mowa w art. 15zzr oraz art. 15zzs ww. ustawy, w tym terminów do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki oraz terminów procesowych w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Zgodnie z art. 15zzr ust. 5 ww. ustawy czynności dokonane w celu wykonania uprawnienia lub obowiązku w  okresie wstrzymania rozpoczęcia albo zawieszenia biegu terminów, o których mowa w ust. 1, są skuteczne. Zgodnie z art. 15zzs ust. 7 ww. ustawy czynności dokonane w okresie, o którym mowa w ust. 1, w postępowaniach, o których mowa w ust.1, są skuteczne.

Jednocześnie Wydział informuje, że na podstawie art. 46 pkt 20 ustawy z 15 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875), tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0, art. 15zzr i art. 15zzs został uchylony.

PEŁNA TREŚĆ OBWIESZCZENIA W ZAŁĄCZNIKU

KOS-V.6220.12.2020

od 2020-05-19 do 2020-06-02

KOS-V.6220.23.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

zawiadamia Strony

 • przekazaniu uzupełnienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w trosce o Państwa zdrowie, jak również pracowników, sugerujemy przesłanie swoich uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą elektroniczną na adres kos@um.poznan.pl  (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

Jeżeli w okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID -19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878 4070 w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną (na adres: monika_mrozek@um.poznan.pl), celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

KOS-V.6220.23.2020

od 2020-05-19 do 2020-06-02

KOS-V.6220.8.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku Inwestora: AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, reprezentowanego przez Pana Aleksandra Jesse, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie magistrali wodociągowej w rejonie ulicy Krańcowa, Gdyńska, Gnieźnieńska w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ekspertyza techniczna oraz koncepcja rozwiązań zabezpieczających tereny przyległe przed skutkami ewentualnej awarii magistrali wodociągowej wschodniej na odcinku Czapury- ul. Piątkowska w Poznaniu w wytypowanych 7 miejscach w ramach zadania inwestycyjnego: 3-05-16-056-0 Poznań i gminy - magistrala wschodnia Czapury - ul. Piątkowska w Poznaniu,

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

-     o przekazaniu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektorowi Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, celem ujednolicenia akt sprawy.

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w trosce o Państwa zdrowie, jak również pracowników, sugerujemy przesłanie swoich uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap.

Jeżeli w okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID -19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48618784073 w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną (na adres: katarzyna_swiderska@um.poznan.pl), celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

KOS-V.6220.8.2020

od 2020-05-13 do 2020-05-27

KOS-V.6220.214.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, spełniając wymóg art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 256)

zawiadamia Strony


- o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko (znak: WOO-IV.4220.35.2020.AK.2 z dnia 20.03.2020r.) - organ postanowił wyrazić opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wyszczególnionych w opinii warunków i wymagań,

- o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu opinii (znak: PO.ZZŚ.4.435.20.1.2020.MDB z dnia 23.01.2020r.) - organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wyszczególnionych w opinii warunków i wymagań,

- o wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, opinii sanitarnej (znak: NS-52/1-8 (2)/20 z dnia 5.03.2020r.), - organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

- o wydaniu przez Wójta Gminy Czerwonak postanowienia znak: WKŚ.6220.1.2020 z dnia 3.02.2020r., w którym zaopiniował pozytywnie możliwość realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia,- o dodatkowych warunkach jakie zostaną określone w treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • inwestor przedstawi, przed rozpoczęciem prac budowlanych informację o posiadaczu odpadów przyjmującym wytwarzane odpady oraz o procesach ich przetwarzania,
 • wytworzone odpady będą kierowane do odzysku,
 • sposób magazynowania odpadów zabezpieczy środowisko gruntowo-wodne oraz przed pyleniem,

- o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów  przed wydaniem decyzji.

Na podstawie art. 15zzr, art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U. z 2020r., poz. 374 ze zmianami) oraz w związku z §13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 8 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r., poz. 697) zarządzam bieg terminu i wyznaczam stronom termin na zapoznanie się z aktami sprawy i wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

W związku z wprowadzonym stanem epidemicznym, w trosce o Państwa zdrowie, jak również pracowników, sugerujemy przesłanie swoich uwag i wniosków pocztą tradycyjną lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

PEŁNA TREŚĆ OBWIESZCZENIA W ZAŁĄCZNIKU

KOS-V.6220.214.2019

od 2020-05-13 do 2020-05-27

KOS-V.6220.42.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, spełniając wymóg art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 256) mając na uwadze art. 77 i 7 tejże ustawy

zawiadamia Strony

iż wezwał pełnomocnika Inwestora: Pana Jacka Maślińskiego (Inwestor - Pani Dorota Olejnik, Pan Paweł Staniewicz, Pan Tadeusz Dębicki oraz Pani Renata Elżbieta Poznańska) do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia materiałów niezbędnych do zajęcia stanowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu budynków mieszkalnych jedno lub dwulokalowych wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 39/3, 41/1, 41/2, 42, arkusz 03, obręb 55 Radojewo położonych w Poznaniu przy ul. Radojewo.

KOS-V.6220.42.2020

od 2020-05-14 do 2020-05-28

KOS-V.6220.43.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 256) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.

zawiadamiam strony

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem postanowienia w sprawie wniosku Szpitala Klinicznego im. Heliora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. St. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, o wydanie postanowienia dotyczącego aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia określonego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OS-V.6220.1.2014 z dnia 29 lipca 2014r. wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Inwestycja ma zostać zlokalizowana na działkach o nr ewidencyjnych: 3/8, 4/5, 5/4, 7, 8/4, 8/3, 3/1, 3/5, 4/1, 4/2, 4/4, 5/1, 5/3, 6, ark. 14, obręb Łazarz.

Na podstawie art. 15zzr, art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U. z 2020r., poz. 374 ze zmianami) oraz w związku z §13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 8 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r., poz. 792) zarządzam bieg terminu i wyznaczam stronom termin na zapoznanie się z aktami sprawy i wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

W związku z wprowadzonym stanem epidemicznym, w trosce o Państwa zdrowie, jak również pracowników, sugerujemy przesłanie swoich uwag i wniosków pocztą tradycyjną lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą elektroniczną - mailową na adres: kos@um.poznan.pl  (w przypadku złożenia ich drogą mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

Z uwagi na stan epidemii osoby, które wyrażą chęć zapoznania się z dokumentacją proszone są o wcześniejszy kontakt (w godzinach urzędowania). Wizytę można umówić dzwoniąc pod nr tel. 61-878-40-53, 61-878-40-73, 61-878-40-81, 61-878-40-83 lub mailowo: kos@um.poznan.pl  lub zgodnie z informacją podaną w niniejszym piśmie - bezpośrednio u osoby prowadzącej sprawę.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.43.2020

od 2020-05-13 do 2020-05-27

KOS-V.6220.9.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zgodnie z art. 49 mając na uwadze art. 77 i 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 256 ze zm.), Prezydenta Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku Inwestora: AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Aleksandra Jesse w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie magistrali wodociągowej w rejonie ulicy Naramowickiej oraz alei Pod Lipami w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Ekspertyza techniczna oraz koncepcja rozwiązań zabezpieczających tereny przyległe przed skutkami ewentualnej awarii magistrali wodociągowej wschodniej na odcinku Czapury - ul. Piątkowska w Poznaniu w wytypowanych 7 miejscach
w ramach zadania inwestycyjnego: 3 - 05 -16 056 - 0 Poznań i gminy - magistrala wschodnia Czapury - ul. Piątkowska Poznań Poznaniu"

zawiadamiam Strony

-        o przekazaniu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu oraz Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Poznaniu, celem ujednolicenia akt sprawy, wyjaśnienia złożonego przez Pełnomocnika Inwestora z dnia 06.05.2020 r.

Na podstawie art. 15zzr oraz art. 15zzs ustawy  z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn.zm.) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa terminów, o których mowa w art. 15zzr oraz art. 15zzs ww. ustawy, w tym terminów do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki  oraz terminów procesowych w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Zgodnie z art. 15 zzr ust. 5 ww. ustawy czynności dokonane w celu wykonania uprawnienia lub obowiązku w okresie wstrzymania rozpoczęcia albo zawieszenia biegu terminów, o których mowa w ust. 1, są skuteczne.

Zgodnie z art. 15 zzs ust. 7 ww. ustawy czynności dokonane w okresie, o którym mowa w ust. 1, w postępowaniach, o których mowa w ust.1, są skuteczne.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w trosce o Państwa zdrowie, jak również pracowników, sugerujemy przesłanie swoich uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap.

Jeżeli w okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID -19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878 40 81, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną (na adres: natalia_kaczmarek@um.poznan.pl), celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

KOS-V.6220.9.2020

od 2020-05-12 do 2020-05-26

KOS-V.6220.32.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 283 ze zm.), zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku Inwestora: HM INWEST Spółka Akcyjna, ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, reprezentowanego przez Pana Piotra Anteckiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, obiektami budowlanymi, niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą", planowanego do realizacji na terenie przy ul. Czesława Niemena 6, na działkach nr 25/7, arkusz 02, nr 9/6 arkusz 07, obręb Rataje, jednostka ewidencyjna: Miasto Poznań,

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

-     o przekazaniu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektorowi Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 15zzr oraz art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374 ze zm.) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19 bieg przewidzianych przepisami prawa terminów, o których mowa w art. 15zzr oraz art. 15zzs ww. ustawy, w tym terminów do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki oraz terminów procesowych w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Zgodnie z art. 15 zzr ust. 5 ww. ustawy czynności dokonane w celu wykonania uprawnienia lub obowiązku w okresie wstrzymania rozpoczęcia albo zawieszenia biegu terminów, o których mowa w ust. 1, są skuteczne.

Zgodnie z art. 15 zzs ust. 7 ww. ustawy czynności dokonane w okresie, o którym mowa w ust. 1, w postępowaniach, o których mowa w ust.1, są skuteczne.

PEŁNA TREŚĆ OBWIESZCZENIA W ZAŁĄCZNIKU

KOS-V.6220.32.2020

od 2020-05-12 do 2020-05-26

KOS-V.6220.199.2019

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

informuje:

 • o wydanej w dniu 28 kwietnia 2020 r., na wniosek Inwestora: Veolia Energia Poznań S.A. w Poznaniu ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Jacka Sikorę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KOS-V.6220.199.2019, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci cieplnej o średnicy DN200, DN100, DN65 w rejonie ulicy Czarnucha w Poznaniu" zlokalizowanego na działkach nr ewid. 513/2, 29/60, 513/90 ark. 11, obręb Naramowice.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie WKiOŚ przy ul. Gronowa 22a.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z  aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osoba prowadzącą sprawę (61 878-40-81, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: natalia_kaczmarek@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia akt sprawy.

KOS-V.6220.199.2019

od 2020-04-29 do 2020-05-29