Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko

Komunikat Termin ważności

KOS-V.6220.1.62.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm., zwanej dalej: ustawą ooś), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), w toku postępowania  administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach: arkusz 5: 3/18, 4, 5/5, 6/4, 7, 10, 11/4, 32/14, 33/5, 33/6, 33/8, arkusz 6: 4/1, 4/5, 4/6, 4/10, 4/17, 4/18, 4/19, 4/24, 4/25, 4/26, 4/28, 4/31, 4/32, 5/3, 5/8, 5/17, 5/18, 5/21, 5/25, 5/26, 7/3, 7/4, 8/2, 10, 11/2, 12, 22, arkusz 8: 4/1, arkusz 9: 10/1, 12 obręb 04 Śródka (Inwestor: Murapol Real Estate S.A., ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowany przez Panią Joannę Kardę), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

 • o wydaniu postanowienia z dnia 29.11.2022 r. stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach: arkusz 5: 3/18, 4, 5/5, 6/4, 7, 10, 11/4, 32/14, 33/5, 33/6, 33/8, arkusz 6: 4/1, 4/5, 4/6, 4/10, 4/17, 4/18, 4/19, 4/24, 4/25, 4/26, 4/28, 4/31, 4/32, 5/3, 5/8, 5/17, 5/18, 5/21, 5/25, 5/26, 7/3, 7/4, 8/2, 10, 11/2, 12, 22, arkusz 8: 4/1, arkusz 9: 10/1, 12 obręb 04 Śródka
 • o określeniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który powinien zostać sporządzony zgodnie z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz uwzględniać m.in. szczegółową analizę i opis zagadnień podane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania.

Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e - PUAP. Z treścią pism jak i pozostałą dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału przy ul. Gronowej 22a, (pn-pt od 7.30-15.30) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (+48 618784939). Prosimy o ww. kontakt telefoniczny lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: paulina_bruch@um.poznan.pl lub kos@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca zapoznania się z dokumentacją.

Zawiadomienie (doręczenie) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie (wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń organu oraz jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej).

KOS-V.6220.1.62.2022   

od 2022-11-30 do 2022-12-14

KOS-V.6220.132.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2022 r., poz. 2000)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

 • o wezwaniu Pełnomocnika Inwestora pismem z dnia 29.11.2022 r. do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.: Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr 46/1, 46/2, 44/5, 45/1, 33/1, ark. 413 obręb Wilda przy ul. G. Bergera w Poznaniu wraz ze zmianą sposobu użytkowania części kondygnacji podziemnych z pomieszczeń gospodarczych na garaż (Wnioskodawca: EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Sp.k. ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra) w zakresie ochrony powietrza, ochrony przed hałasem oraz gospodarki odpadami.

Z treścią pism jak i pozostałą dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału przy ul. Gronowej 22a, (pn-pt od 7.30-15.30) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (+48 618784939). Prosimy o ww. kontakt telefoniczny lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: paulina_bruch@um.poznan.pl lub kos@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca zapoznania się z dokumentacją.

Zawiadomienie (doręczenie) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie (wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń organu oraz jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej).

KOS-V.6220.132.2020

od 2022-11-29 do 2022-12-13

KOS-V.6220.1.81.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),  zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2000 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia: RASCH ARCHITEKCI Ewelina Rasch, ul. Tęczowa 8, 60-275 Poznań, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo-handlowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Poznań, gmina Poznań, przy ulicy Strzeszyńskiej 30

zawiadamiam Strony

 • o wezwaniu Pełnomocnika Inwestora pismem z dnia 25.11.2022 r. do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia materiałów w zakresie: gospodarki odpadami, ochrony powietrza oraz ochrony przed hałasem, niezbędnych do zajęcia stanowiska w sprawie.

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z treścią pisma jak i pozostałą dokumentacją sprawy Strony mogą się zapoznać w siedzibie Wydziału przy ul. Gronowej 22a, (pn-pt od 7.30-15.30) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (+48 618784081) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: natalia_kaczmarek@um.poznan.pl lub kos@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca zapoznania się z dokumentacją.

KOS-V.6220.1.81.2022

od 2022-11-28 do 2022-12-12

KOS-V.6220.75.2020

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

Prezydent Miasta Poznania, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu budynków mieszkalno-usługowych z zabudową wielofunkcyjną, z garażami podziemnymi przy ul. Fortecznej w Poznaniu na działkach ewid. o nr: 77/4, 11,/4, 10/1, 6/1, 7/1, 15/1, 16/2, 17/3, 60, 59, 58, 56/1, 57/1, 56/2, 57/2, 54/1, 55/1, 22/3, 27, 26, 28/2, 30/2, 21/4, 22/6, 20/2, 21/2, 19/4, 18/4, 17/2, obręb Starołęka, ark. 04 (Wnioskodawca:  Edica Sp. z o.o., ul. Forteczna 3, 61-362 Poznań, reprezentowany przez Pełnomocnika: Pana Piotra Bukowego) działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.; zwanej dalej ustawą ooś),  

informuje:

 • o możliwości zapoznania się z treścią uzupełnionego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedłożonego w niniejszym postępowaniu oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy (wskazaną w art. 33 ust. 2 ustawy ooś), w tym z treścią postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (organu właściwego w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia) znak: WOO-I.4221.219.2021.ES.8 z dnia 15.11.2022 r., w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania w Poznaniu przy ul. Gronowa 22a, w godzinach 7.30 - 15.30 (pn-pt) - po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty celem usprawnienia obsługi administracyjnej;
 • o ponownej możliwości składania uwag i wniosków w sprawie ­- w sekretariacie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania w godzinach urzędowania (pn: 7.30 - 17.00; wt - pt: 7.30-15.30) w formie pisemnej lub w formie elektronicznej: kos@um.poznan.pl, a także za pośrednictwem platformy e-Puap - w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj.: od 30.11.2022 r. do 29.12.2022 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Złożone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Poznania - organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - za pośrednictwem Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, a informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, wskazane w uzasadnieniu decyzji.

Prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878 49 39) lub pracownikami sekretariatu Wydziału (+48 61 878 40 53, w godzinach urzędowania), celem ustalenia aktualnych i dogodnych możliwości oraz sposobu złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia dokumentacji sprawy.

KOS-V.6220.75.2020

od 2022-11-28 do 2022-12-29

KOS-V.6220.1.81.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),  zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2000 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia: RASCH ARCHITEKCI Ewelina Rasch, ul. Tęczowa 8, 60-275 Poznań, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo-handlowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Poznań, gmina Poznań, przy ulicy Strzeszyńskiej 30

zawiadamia Strony

 • o przekazaniu pismem z dnia 24.11.2022 r. Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu, Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia z 15.11.2022 r. stanowiącego odpowiedź na wezwanie tutejszego Organu z 25.10.2022 r. 

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z treścią pisma jak i pozostałą dokumentacją sprawy Strony mogą się zapoznać w siedzibie Wydziału przy ul. Gronowej 22a, (pn-pt od 7.30-15.30) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (+48 618784081) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: natalia_kaczmarek@um.poznan.pl lub kos@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca zapoznania się z dokumentacją.

KOS-V.6220.1.81.2022

od 2022-11-25 do 2022-12-09

KOS-V.6220.44.2021

OBWIESZCZENIE

Dotyczy: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym" zlokalizowanego na dz. nr: 3/39, 3/37, 3/38, 3/11 (wcześniej: 3/19, 3/11), obręb 51, arkusz 05, Poznań, ul. Szyperska

Wnioskodawca: WECHTA INWESTYCJE Sp. z o.o., ul. Poznańska 41, 62-400 Słupca, reprezentowany przez Pana Adama Brzezińskiego

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2022 r., poz. 2000) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

 • o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia;
 • o wydaniu uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 11.10.2022 r (znak: WOO-I.4221.232.2022.BR.1) stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie zawiadamia się, że w celu zapobiegania ewentualnemu negatywnemu oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaną uwzględnione warunki nałożone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu zawarte w załączonej kopii opinii oraz następujące warunki nałożone przez Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania:

 1. Warunkiem wykonania wylotu w murze oporowym jest bardzo dobry stan techniczny muru oporowego (po jego remoncie) oraz wykonanie wylotu zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym.
 2. Zabezpieczyć wewnętrzną kanalizację deszczową przed zalaniem w przypadku wystąpienia wysokich stanów wód w rzece Warcie oraz wyposażyć w przelew awaryjny.
 3. Odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji magazynować w obrębie palcu budowy.
 4. Odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji zabezpieczyć przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko - szczególnie przed pyleniem i przenikaniem substancji niebezpiecznych do gruntu.
 5. Składać sprawozdania o ilości wytworzonych mas ziemnych wytwarzanych w trakcie realizacji inwestycji i sposobie dalszego ich zagospodarowania do Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania cyklicznie, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 6. W projekcie wyznaczyć miejsca magazynowania odpadów zapewniających zabezpieczenie środowiska przed negatywnym oddziaływaniem oraz umożliwiające ustawienie wystarczającej liczby pojemników dostosowanej do masy odpadów wytworzonymi między kolejnymi odbiorami z części zamieszkałej (1 w tygodniu, dla szkła 1 na dwa tygodnie) oraz z części niezamieszkałej (dostosowaną do rodzajów i ilości wytwarzanych odpadów, dla odpadów komunalnych zgodnie z § 17 i 18 regulaminu czystości i porządku na terenie miasta Poznania.
 7. Uzgodnić częstotliwość wywozu odpadów i na tej podstawie przyjąć w projekcie wielkość miejsca magazynowania odpadów (w wyjaśnieniu przyjęto dwa wariantu dot. częstotliwości wywozu odpadów, które przewidują różną powierzchnię magazynowania odpadów).

Pełna treść obwieszczenia w załączniku!

od 2022-11-25 do 2022-12-09

KOS-V.6220.1.98.2022

OBWIESZCZENIE

Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozszerzeniu katalogu odpadów przewidzianych do zbierania oraz przetwarzania na terenie części dz. ewid. o nr 34/2 przy ul. Szarych Szeregów", ark. 18, obręb Strzeszyn.

Wnioskodawca: RAJ-TRANS Rajmund Tulecki, Adam Tulecki S. C., ul. Synów Pułku 23, 60-462 Poznań, reprezentowanego przez Pana Adama Brzezińskiego

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania,

zawiadamia Strony

 • o wszczęciu na wniosek podmiotu RAJ-TRANS Rajmund Tulecki, Adam Tulecki S. C., ul. Synów Pułku 23, 60-462 Poznań postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • o przekazaniu wniosku z 05.10.2022 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska uwzględniającym łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Przesłanie swoich uwag i wniosków możliwe jest za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą elektroniczną na adres kos@um.poznan.pl (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z COVID-19 ograniczona będzie możliwość osobistego zapoznania się z treścią ww. opinii, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878-40-73 od pon. do pt. w godzinach 8:00-10:00 i 13:30-15:30) lub poprzez pocztę elektroniczną (na adres: aleksandra_krzemien@um.poznan.pl), celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

KOS-V.6220.1.98.2022

od 2022-11-25 do 2022-12-09

KOS-V.6220.1.66.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 104 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 zm.), w związku z art. 71 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

 • o wydanej w dniu 24 listopada 2022 r., na wniosek Inwestora: LMS Developments Sp. z o.o., Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa, reprezentowanego przez Pełnomocnika: Panią Zuzannę Kucharską, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KOS-V.6220.1.66.2022, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa budynku magazynowego z częścią usługową oraz zmiana usytuowania miejsc parkingowych wraz z ich zadaszeniem, poprzez budowę boksów garażowych", planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr: 2/5 ark. 21 obręb Krzesiny oraz 16 i 20 ark. 28 obręb Spławie.

Od wydanej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuje się Strony postępowania o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784081). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

od 2022-11-25 do 2022-12-09

KOS-V.6220.1.101.2022

OBWIESZCZENIE

Dotyczy: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w Poznaniu przy ul. Nowosolskiej/Wołczyńskiej, na działkach o nr ewid.: 8/14, 8/15, 8/16, 8/17, ark. 45; działkach nr: 8/2, 6/30, 6/31, 6/8, 6/16, 6/18, 6/22, 6/23, 6/13, 6/17, 6/24, 6/25, 6/26, 6/27, 6/29, ark. 46, działkach nr: 1/22, 1/23, 1/29, ark. 47, obręb 36 Junikowo"

Wnioskodawca: Dafne 3 Sp. z o.o., ul. Ludwinowska 7, 30-331 Kraków, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Joannę Zajdowicz z Eurofins SEPO Sp. z o.o.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, spełniając wymóg art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 2022 ze zm.)

zawiadamia Strony

I. o wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu opinii sanitarnej (znak: NS.9011.1.262.2022.AC z dnia 09.11.2022r.), w której to tamtejszy organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
II. o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu opinii (znak: PO.ZZŚ.4.435.579.2022.JD.1 z dnia 10.11.2022 r.), w której to tamtejszy organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych w ww. opinii warunków i wymagań.
III. o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowienia (znak: WOO-IV.4220.1501.2022.AK.1 z dnia 18.11.2022r.), w którym to tamtejszy organ uzgodnił konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Jednocześnie tamtejszy organ określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który powinien spełniać wymagania określone w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a ponadto zawierać analizę podanych niżej zagadnień:

 1. Z zakresu ochrony przed hałasem.
 2. Z zakresu ochrony przyrody.
 3. Z zakresu ochrony klimatu wyjaśnienie, w jaki sposób przedsięwzięcie może wpłynąć na zmiany klimatu i czy przewidziano rozwiązania łagodzące te zmiany oraz dokonanie oceny odporności przedsięwzięcia na przewidywane zmiany klimatu, tj. wyjaśnienie czy przedsięwzięcie będzie przystosowane do postępujących zmian klimatu uwzględniając elementy związane z klęskami żywiołowymi np. silne wiatry, susza, pożary, fale upałów i mrozów, powodzie, nawalne deszcze i burze, intensywne opady śniegu i  opisanie działania minimalizujące.

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku!

od 2022-11-25 do 2022-12-09

KOS-V.6220.159.2021

OBWIESZCZENIE

Dotyczy: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Remont mostu Mieszka I oraz mostu Chrobrego. Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy mostu Chrobrego w Poznaniu"

Wnioskodawca: Miasto Poznań reprezentowane przez Prezydenta Miasta Poznania w imieniu, którego działa: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań reprezentowane przez Pana Łukasza Szubę, SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k., ul. Głuchowska 1, 60-101 Poznań

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 2000) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1029 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

 • o wystąpieniu, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...), do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z prośbą o wydanie uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • o wystąpieniu, zgodnie z art. 77 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...), do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z prośbą  o wydanie opinii w sprawie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

KOS-V.6220.159.2021

od 2022-11-25 do 2022-12-08

KOS-V.6220.1.75.2022

OBWIESZCZENIE

Dotyczy: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budynków na os. Bolesława Chrobrego w Poznaniu", zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 555/10, 552/6, 552/4, 552/3, 553/5, ark. 06, obręb Piątkowo; dz. ew. nr 438/10, 527/11, 527/12, 527/9, 527/14, 409/8, 406/36, 406/37, 406/35, 406/27, 406/32, 285/17, ark. 07, obręb Piątkowo; dz. ew. nr 285/68, 285/30, 285/66, ark. 10, obręb Piątkowo; dz. ew. nr 36/1, 36/2, 38/77, 38/82, ark. 02, obręb Winiary

Wnioskodawca: Veolia Energia Poznań S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Jacka Szypiłko

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

 • o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia;
 • o wydaniu opinii przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 05.09.2022 r. (znak: PO.ZZŚ.4.435.461.2022.JD.1) stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
 • o wydaniu opinii przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z dnia 06.09.2022r r. (znak: NS.9011.1.220.2022.DK) stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko;
 • o wydaniu opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 14.11.2022 r. (znak: WOO-II.4220.218.2022.MZ.3) stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie zawiadamia się, że w celu zapobiegania ewentualnemu negatywnemu oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaną uwzględnione warunki nałożone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu zawarte w załączonej kopii opinii. Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Przesłanie swoich uwag i wniosków możliwe jest za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą elektroniczną na adres kos@um.poznan.pl (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

Pełna treść obwieszczenia w załączniku!

od 2022-11-23 do 2022-12-07

KOS-V.6220.1.112.2022

OBWIESZCZENIE

Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  budowie "Budynku mieszkalnego wielorodzinnego "D" z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu na terenie działki nr ew. 29/6, ark. 09 z obrębu Jeżyce przy ul. J. H. Dąbrowskiego 81/85".

Wnioskodawca: Fama Development Sp. z o.o. Sp. J., ul. J. H. Dąbrowskiego 81/85, 60-529 Poznań reprezentowany przez pełnomocnika Panią Katarzynę Wrzesińską

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania,

zawiadamia Strony

 • o wszczęciu na wniosek podmiotu Fama Development Sp. z o.o. Sp. J., ul. J. H. Dąbrowskiego 81/85, 60-529 Poznań postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • o przekazaniu wniosku z 08.11.2022 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska uwzględniającym łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Przesłanie swoich uwag i wniosków możliwe jest za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą elektroniczną na adres kos@um.poznan.pl (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z COVID-19 ograniczona będzie możliwość osobistego zapoznania się z treścią ww. opinii, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878-40-73 od pon. do pt. w godzinach 8:00-10:00 i 13:30-15:30) lub poprzez pocztę elektroniczną (na adres: aleksandra_krzemien@um.poznan.pl), celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

KOS-V.6220.1.112.2022

od 2022-11-23 do 2022-12-07

KOS-V.6220.1.68.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) oraz spełniając wymóg art. 10 tejże ustawy, w toku postępowania toczącego się na wniosek Inwestora: KW Technology Sp. z o.o., ul. Bóżnicza 15/6, 61-751 Poznań reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Krzysztofa Pysznego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych dwulokalowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 4/12, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16, 4/17, 4/18, 4/19, 4/31, obręb Spławie, arkusz 01, Poznań

zawiadamia Strony

 • o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.
 • o wydaniu w dniu 17.08.2022 r., opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, znak PO.ZZŚ.4.435.375.2022.HG.2 podtrzymanej opinią z dnia 14.10.2022 r., znak: PO.ZZŚ.4.435.375.2022.HG.3, w których to tamtejszy organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań: 

1)   prace budowlane, w tym wykopy, należy prowadzić do głębokości 1 m p.p.t.,

2)   na etapie realizacji przedsięwzięcia, zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów należy zorganizować na terenie utwardzonym, a miejsca postoju i serwisowania maszyn budowlanych i sprzętu transportowego dodatkowo uszczelnionym, tak aby zabezpieczyć miejsca przed ewentualnym przedostawaniem się substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu,

3)   we wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych,

4)   w przypadku ewentualnego pojawienia się wycieków zanieczyszczeń do gruntu należy podjąć natychmiastowe działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii,

5)   powstające w trakcie prowadzenia prac budowlanych oraz eksploatacji planowego przedsięwzięcia odpady, należy gromadzić selektywnie w wyznaczonych miejscach, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach na utwardzonym podłożu, a następnie przekazywać zewnętrznym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia,

6)   zaopatrzenie budynków w wodę odbywać się ma z nowoprojektowanej miejskiej sieci wodociągowej, zgodnie z umową zawartą z gestorem sieci,

7)   ścieki bytowe należy odprowadzać do miejskiej sieci kanalizacyjnej, zgodnie ze stosowną umową z gestorem sieci,

8)   wody deszczowe i roztopowe należy odprowadzać na tereny biologicznie czynne w granicach działek,

9)   wodę z ewentualnych odwodnień należy odprowadzać w sposób rozproszony na tereny biologicznie czynne w granicach działek.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku!

od 2022-11-23 do 2022-12-07

KOS-V.6220.1.19.2022

OBWIESZCZENIE

Dotyczy: wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa nowych jednostek kogeneracji gazowej w układzie SCGT w Poznaniu (inwestycja będzie realizowana na działkach ewidencyjnych o numerach: 5/19, 5/55, 5/60, 5/61, 5/64, 5/65, 5/66, 5/67, 5/68, ark. 01, obręb Główna, 24, 28, 29/1, 29/2, ark. 04, obręb Karolin, Miasto Poznań oraz działce ewidencyjnej o numerze 314/9, obręb Koziegłowy, Gmina Czerwonak)

Wnioskodawca: Veolia Energia Poznań S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań reprezentowana przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Pietraszewskiego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1029 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania,

zawiadamia Strony

o wydaniu w dniu 21.11.2022 r. postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w treści decyzji Prezydenta Miasta Poznania znak: KOS-V.6220.1.19.2022 z dnia 2.11.2022 r., zmieniającej ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Poznania znak: KOS-V.6220.77.2020 z dnia 25 lutego 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania w terminie 7 dni od daty otrzymania.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.1.19.2022

od 2022-11-23 do 2022-12-06

KOS-V.6220.1.85.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), w związku z art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), w toku postępowania z wniosku Inwestora: Spravia Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Arkadiusza Sugiero, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z jednokondygnacyjnym garażem podziemnym, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną (drogi, parkingi, uzbrojenie terenu), miejscami rekreacji i wypoczynku oraz układami zieleni", planowanego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 19/1, 19/2, 20/1, 20/2 i 21/6 ark. 13 obręb Żegrze, Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

 • o wezwaniu Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18 listopada 2022 r. do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia w zakresie wskazanym, w piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, z dnia 27 października 2022 r. znak: WOO-IV.4220.1181.2022.AK, oraz w zakresie wskazanym przez Prezydenta Miasta Poznania dotyczącym gospodarki odpadami, ochrony przed hałasem, ochrony zieleni, gospodarki wodno-ściekowej i geologii.

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z treścią akt sprawy Strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z  aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osoba prowadzącą sprawę (+48618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: joanna_grzeskowiak@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy. Informujemy ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w holu wejścia głównego siedziby Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania znajdującej się w Poznaniu przy ul. Gronowej 22a (w godzinach urzędowania).

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w trosce o Państwa zdrowie, jak również pracowników, sugerujemy przesłanie swoich uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap.

KOS-V.6220.1.85.2022

od 2022-11-22 do 2022-12-06

KOS-V.6220.1.62.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.
 z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) oraz spełniając wymóg art. 10 tejże ustawy, w toku postępowania toczącego się na wniosek Inwestora: Murapol Real Estate S.A., ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko-Biała reprezentowanego przez: Panią Joannę Kardę, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach: arkusz 5: 3/18, 4, 5/5, 6/4, 7, 10, 11/4, 32/14, 33/5, 33/6, 33/8, arkusz 6: 4/1, 4/5, 4/6, 4/10, 4/17, 4/18, 4/19, 4/24, 4/25, 4/26, 4/28, 4/31, 4/32, 5/3, 5/8, 5/17, 5/18, 5/21, 5/25, 5/26, 7/3, 7/4, 8/2, 10, 11/2, 12, 22, arkusz 8: 4/1, arkusz 9: 10/1, 12 obręb 04 Śródka

zawiadamia Strony

I. o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu opinii znak: PO.ZZŚ.4.435.365.2022.AR.1 z dnia 12.07.2022, podtrzymanej opiniami z dnia 13.09.2022 r., znak: PO.ZZŚ.4.435.365.2022.AR.2 oraz z dnia 25.10.2022 r., znak: PO.ZZŚ.4.435.365.2022.AR.3, w których to tamtejszy organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1) zaplecze budowy należy zorganizować poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią,

2) w czasie realizacji inwestycji należy monitorować stan wód w rzece i prognozy jej przepływów, oraz tak planować organizację prac budowlanych, by w sytuacji zagrożenia powodzią istniała możliwość sprawnej ewakuacji materiałów, infrastruktury i sprzętu budowlanego,

3) w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych,

4) prace związane z realizacją infrastruktury technicznej przekraczającej ciek Cybina należy wykonać zgodnie
z warunkami wydanymi przez administratora cieku,

5) w przypadku kolizji istniejących ujęć wód podziemnych z zamierzeniem inwestycyjnym należy wykonać ich likwidację zgodnie z przepisami odrębnymi (Prawo geologiczne i górnicze).

II. o wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu opinii sanitarnej znak: NS.9011.1.170.2022 z dnia 16.09.2022 r., podtrzymanej opinią z dnia 19.10.2022 r., znak: NS.9011.1.170.2022, w których to tamtejszy organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
III. o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowienia znak:  WOO-IV.4220.810.2022.GL.4 z dnia 16.11.2022 r., w którym to tamtejszy organ stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, który powinien spełniać wymagania określone w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022, poz. 1029 z późn. zm.), a w szczególności zawierać analizę podanych niżej zagadnień:

Pełna treść obwieszczenia w załączniku!

od 2022-11-22 do 2022-12-06

KOS-V.6220.1.90.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz U. 2022 r., poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

 • o wydaniu postanowienia z dnia 21.11.2022 r. w związku ze złożonym pismem pełnomocnika Inwestora: AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań z dnia 17.11.2022 r. (data wpływu: 17.11.2022 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu zbiornika naziemnego na olej napędowy o pojemności do 5 m3 przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu, na działce ewid. 1/10, akr. 04, obręb 0060 Dębiec, termin złożenia wyjaśnień i uzupełniania materiałów dotyczące wezwania Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania z dnia 26.10.2022 r. ustala się do dnia 2.12.2022 r.

Z treścią pism jak i pozostałą dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału przy ul. Gronowej 22a, (pn-pt od 7.30-15.30) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (+48 618784939). Prosimy o ww. kontakt telefoniczny lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: paulina_bruch@um.poznan.pl lub kos@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca zapoznania się z dokumentacją.

Zawiadomienie (doręczenie) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie (wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń organu oraz jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej).

KOS-V.6220.1.90.2022

od 2022-11-22 do 2022-12-06

KOS-V.6220.1.3.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz U. 2022 r., poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

 • o wydaniu postanowienia z dnia 21.11.2022 r. w związku ze złożonym pismem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 16.11.2022 r. (data wpływu: 17.11.2022 r.) w sprawie wydania uzgodnienia warunków realizacji inwestycji przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Zmiana w realizowanym przedsięwzięciu obejmującym hale produkcyjno-usługowo-magazynowe DC01 i DC02 wraz z realizacją zbiorników magazynowych oraz wprowadzeniem w hali DC02 instalacji do produkcji ram pomocniczych podwozia dla elektrycznych samochodów osobowych w tym linie spawalnicze, linie montażu, linie do powlekania elektroforetycznego ze zbiornikami magazynowymi oraz zakładową podczyszczalnią ścieków na działkach ewidencyjnych o nr: 16/4, arkusz 25 i nr 38/5 arkusz 26, obręb 06 Żegrze, termin wydania ww. uzgodnienia przez tamtejszy Organ ustala się do dnia 16.12.2022 r.

Z treścią pism jak i pozostałą dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału przy ul. Gronowej 22a, (pn-pt od 7.30-15.30) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (+48 618784939). Prosimy o ww. kontakt telefoniczny lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: paulina_bruch@um.poznan.pl lub kos@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca zapoznania się z dokumentacją.

Zawiadomienie (doręczenie) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie (wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń organu oraz jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej).

KOS-V.6220.1.3.2022

od 2022-11-22 do 2022-12-06

KOS-V.6220.1.94.2022

OBWIESZCZENIE

Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na: zabudowie mieszkalnej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, rejon ul. Wagrowskiej, Poznań, dz. nr 5/6; arkusz 12, obręb 6 Żegrze.

Wnioskodawca:  BPI Wagrowska Sp. z o.o., reprezentowany przez pełnomocnika Pana Janusza Adamczyka

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania,

zawiadamia Strony

 • o wszczęciu na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia: BPI Wagrowska Sp. z o.o., reprezentowanego przez Pełnomocnika Janusza Adamczyka, postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • o przekazaniu wniosku z 25.09.2022 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska uwzględniającym łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Przesłanie swoich uwag i wniosków możliwe jest za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą elektroniczną na adres kos@um.poznan.pl (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z COVID-19 ograniczona będzie możliwość osobistego zapoznania się z treścią ww. opinii, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878 4939 w godzinach: 8:00-10:00 lub 13:30-15:30) lub poprzez pocztę elektroniczną (na adres: alina_berkowska@um.poznan.pl), celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

KOS-V.6220.1.94.2022

od 2022-11-21 do 2022-12-05

KOS-V.6220.1.69.2022

OBWIESZCZENIE

Dotyczy: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową i garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego przy ulicy Fortecznej w Poznaniu, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 19/9, 19/10, 19/11, 19/13, 19/18, 19/19, 19/20, 19/21, 48/1, 48/2, 48/3, 35/11, 37/6, części działki 37/1, ark. 5, obręb Starołęka, Poznań

Wnioskodawca: Project Management Ferchmin Equity Sp. z o. o. sp. komandytowa, ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Pysznego

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r.,poz. 1029 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony:

 • o wezwaniu pismem z dnia 16.11.2022 r. Pełnomocnika Inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia zgodnie z uwagami tut. Wydziału z zakresu ochrony przyrody, ochrony zieleni, ochrony powietrza oraz ochrony przed hałasem.

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Przesłanie swoich uwag i wniosków możliwe jest za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą elektroniczną na adres kos@um.poznan.pl (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z COVID-19 ograniczona będzie możliwość osobistego zapoznania się z treścią ww. opinii, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878 4073 od pon. do pt. w godzinach 8:00-10:00 i 13:30-15:30) lub poprzez pocztę elektroniczną (na adres: aleksandra_krzemien@um.poznan.pl), celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

KOS-V.6220.1.69.2022

od 2022-11-18 do 2022-12-02