Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko

Komunikat Termin ważności

KOS-V.6220.78.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.), zgodnie z art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku Inwestora: VEOLIA ENERGIA POZNAŃ S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Roberta Cieślika o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci cieplnej DN 65 mm w ul. Woźnej w Poznaniu, na terenie działek 11/3, 11/2 i 18/1, arkusz 32 obręb Poznań,

zawiadamia Strony

 • o wydaniu dnia 2 lipca 2021 r. przez Dyrektora Zarządu Zlewni Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinii znak: PO.ZZŚ.4.435.470.1.2020.JNG stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 • o wydaniu dnia 12 sierpnia 2021 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu opinii znak: NS.9011.1.191.2021.DK stwierdzającej brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
 • o wydaniu dnia 27 sierpnia 2021 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu opinii znak: WOO-II.4220.243.2021.MG.3 stwierdzającej brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
 • o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma. Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.",

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania informuje, iż w celu zapobiegania ewentualnemu negatywnemu oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaną uwzględnione warunki nałożone ww. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: joanna_grzeskowiak@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

KOS-V.6220.78.2021

od 2021-09-16 do 2021-09-30

KOS-V.6220.110.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania

informuje Strony,

 • iż w toku postępowania na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia: SOLTEX Sp. z o.o. sp.k., ul. Chopina 1J, 63-100 Śrem reprezentowanego przez Pełnomocnika: Panią Magdalenę Pawlęgę, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, nadbudowie rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na biurowy oraz budowie budynku magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianego do realizacji na dz. 20/4, ark. 14, obręb Górczyn, położonej w Poznaniu przy ul. Głogowskiej, na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), mając na uwadze art. 77 i 7 tejże ustawy, pismem z dnia 16 września 2021 r. wezwał Inwestora do złożenia wyjaśnień, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i geologii, gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi, ochrony zieleni, ochrony przed hałasem oraz ochrony powietrza. Ponadto przekazano Wnioskodawcy pismo Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 20 sierpnia 2021 r. znak: PO.ZZŚ4.435.581.1.2021.MDB, w którym tamtejszy Organ wskazał na konieczność złożenia przez Wnioskodawcę dodatkowych wyjaśnień i uzupełnienia zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia.

KOS-V.6220.110.2021

od 2021-09-16 do 2021-09-30

KOS-V.6220.16.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247), w związku z art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w toku postępowania z wniosku Inwestora: Grupa Projektowa Port Sp. z o.o., ul. Dobra 26, 60-595 Poznań, reprezentowanego przez Pełnomocnika: Panią Katarzynę Janas, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z infrastrukturą towarzyszącą oraz segmentami socjalno-biurowymi, na terenie działek ewid. nr: 3/7, 3/9, 3/11, 9/9, Arkusz 01, obręb 0010 Krzesiny, Poznań",

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

 • o wydaniu przez Prezydenta Miasta Poznania z 15.09.2021 r. postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw. Na przedmiotowe postanowienie nie służy zażalenie.
 • o wezwaniu Prezydenta Miasta Poznania z 15.09.2021 r. do przedłożenia kopii mapy ewidencyjnej oraz korekty mapy z zaznaczonym obszarem oddziaływania przedsięwzięcia.

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z treścią akt sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z  aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osoba prowadzącą sprawę (+48618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: katarzyna_swiderska@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy. Informujemy ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w holu wejścia głównego siedziby Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania znajdującej się w Poznaniu przy ul. Gronowej 22a (w godzinach urzędowania).

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w trosce o Państwa zdrowie, jak również pracowników, sugerujemy przesłanie swoich uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap.

KOS-V.6220.16.2021

od 2021-09-16 do 2021-09-30

KOS-V.6220.61.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), w związku z art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku Inwestora: Tacakiewicz Ferma Kresek sp. z o.o., ul. Jeleniogórska 18b, ul. Jeleniogórska 18b, 60-179 Poznań, reprezentowanego przez Pełnomocnika: Panią Ewelinę Konopską, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal przemysłowo-magazynowo-usługowych z zapleczem socjalnym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, planowanego do realizacji w Poznaniu przy ul. Składowej, na działce nr 1, arkusz 01, obręb Kotowo,

zawiadamia Strony

 • o wydaniu w dniu 13 września 2021 r. postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal przemysłowo-magazynowo-usługowych z zapleczem socjalnym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, planowanego do realizacji w Poznaniu przy ul. Składowej, na działce nr 1, arkusz 01, obręb Kotowo.

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Od wydanego postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni od daty doręczenia.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

KOS-V.6220.61.2021

od 2021-09-16 do 2021-09-30

KOS-V.6220.124.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021r., poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

 • o wszczęciu postępowania na wniosek podejmującego przedsięwzięcie: Automobilklub Wielkopolski, ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań reprezentowanego przez Pana Artura Czyża, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego toru samochodowego w celu utworzenia nowej trasy toru (asfaltowo-szutrowego) do przeprowadzenia zawodów samochodowych Rallycross w Przeźmierowie przy ul. Wyścigowej 3, gmina Tarnowo Podgórne, powiat poznański, województwo Wielkopolskie.
 • o przekazaniu kopii złożonego wniosku z dnia 30.09.2021r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu, z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska uwzględniającym łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...).

Możliwe jest zapoznanie się z przedmiotowym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jednakże jeżeli w okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag
i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878-40-83, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną (na adres: kamila_bogucka@um.poznan.pl), celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w trosce o Państwa zdrowie, jak również pracowników, sugerujemy przesłanie swoich uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP oraz drogą elektroniczną na adres kos@um.poznan.pl.

KOS-V.6220.124.2021

od 2021-09-17 do 2021-09-30

KOS-V.6220.69.2021

OBWIESZCZENIE

Dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Posadowienie kontenerowych awaryjnych agregatów prądotwórczych z przebudową budynku technicznego na magazyn paliwa oraz zewnętrzne instalacje agregatów w obiekcie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. biuro w Poznaniu pod adresem ul. Marcelińska 71, 60-354 Poznań.

Wnioskodawca: POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna reprezentowanej przez Pana Wojciecha Jarosza, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Biuro w Poznaniu, ul. Marcelińska 71, 60-354 Poznań

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, spełniając wymóg art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021r., poz. 735) mając na uwadze art. 77 i 7 tejże ustawy

zawiadamia Strony

 • iż wezwał pełnomocnika Inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia materiałów niezbędnych do zajęcia stanowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, w zakresie zagadnień zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

KOS-V.6220.69.2021

od 2021-09-17 do 2021-09-30

KOS-V.6220.98.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zgodnie z art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku CDF ARCHITEKCI Sp. z o.o. Sp. k., ul. Grunwaldzka 34 A, 60-786 Poznań, reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Jacka Zandeckiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku wielorodzinnego wraz z usługami i podziemną halą garażową przy ul. Hetmańskiej, Głogowskiej, Kasprzaka i Chociszewskiego, planowanego do realizacji na działkach nr 2/1, 3/5 i 3/7, arkusz 36, obręb Łazarz,

zawiadamia Strony

 • że przewidywany termin załatwienia ww. sprawy ustala się na 29.10.2021 r.

Uprzejmie wyjaśniamy, że ww. termin wynika z konieczności uzyskania uzgodnienia opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz zapewnienia ponownego udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu.

Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

Z treścią akt sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z  aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osoba prowadzącą sprawę (+48618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: katarzyna_swiderska@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy. Informujemy ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w holu wejścia głównego siedziby Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania znajdującej się w Poznaniu przy ul. Gronowej 22a (w godzinach urzędowania).

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w trosce o Państwa zdrowie, jak również pracowników, sugerujemy przesłanie swoich uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap.

KOS-V.6220.98.2020

od 2021-09-16 do 2021-09-30

KOS-V.6220.111.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), w związku z art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w toku postępowania z wniosku: Litoborski +Marciniak Biuro Architektoniczne Sp. z o.o., ul. Wyspiańskiego 10/9, 60/749 Poznań, reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Pysznego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcja usługową, garażem podziemnym i nadziemnym przewidzianego do realizacji przy ulicy Piątkowskiej w Poznaniu na działkach o nr ewid. 1/22, 1/51, 1/52, arkusz 34, obręb WINIARY (0052), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

 • o wezwaniu Inwestora, pismem Prezydenta Miasta Poznania z 13.09.2021 r., do złożenia wyjaśnień w zakresie zagadnień związanych m.in. z gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekowej powierzchnia ziemi. Uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia należy złożyć w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych 4 nośnikach danych, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania.

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z treścią akt sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osoba prowadzącą sprawę (+48618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: katarzyna_swiderska@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy. Informujemy ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w holu wejścia głównego siedziby Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania znajdującej się w Poznaniu przy ul. Gronowej 22a (w godzinach urzędowania).

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w trosce o Państwa zdrowie, jak również pracowników, sugerujemy przesłanie swoich uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap.

KOS-V.6220.111.2021

od 2021-09-15 do 2021-09-29

KOS-V.6220.33.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), w związku z art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w toku postępowania z wniosku: MODOarchitektura Sp. z o.o., ul. Winogrady 137, 61-626 Poznań, reprezentowanej przez Pana Piotra Chojarę, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z przestrzeniami socjalno-biurowymi z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Smoluchowskiego w Poznaniu", planowanego do realizacji na działce ewidencyjnej nr 5/2, ark. 29, obręb 36 Junikowo,

zawiadamia Strony

 • -       że przewidywany termin załatwienia ww. sprawy ustala się na 20.10.2021 r.

Uprzejmie wyjaśniamy, że ww. termin wynika konieczności przedłożenia przez Inwestora uzupełninia z zakresu zagadnień związanych z gospodarką odpadami, konieczności jego analizy oraz uzyskania ponownej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, odnośnie potrzeby lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

Z treścią akt sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osoba prowadzącą sprawę (+48618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: katarzyna_swiderska@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy. Informujemy ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w holu wejścia głównego siedziby Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania znajdującej się w Poznaniu przy ul. Gronowej 22a (w godzinach urzędowania).

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w trosce o Państwa zdrowie, jak również pracowników, sugerujemy przesłanie swoich uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap

KOS-V.6220.33.2021

od 2021-09-14 do 2021-09-28

KOS-V.6220.137.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.,poz. 735 ze zm.) Prezydent Miasta Poznania,

zawiadamiam Strony

 • sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Prezydenta Miasta Poznania z dnia 07.09.2021r., znak: KOS-V.6220.137.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, garażem podziemnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Kościelnej 32-38 a ul. Mylną 42-44, na działkach ewidencyjnych o nr: 154/48, 116/1, 117/4, 117/3, 116/2, 117/6, 117/5, 154/71, 118/1, 154/57, 118/2, 154/58, 118/3, 154/59 obręb 21 Jeżyce, arkusz 1

PEŁNA TREŚĆ OBWIESZCZENIA ORAZ TREŚĆ POSTANOWIENIA W ZAŁĄCZNIKACH!

KOS-V.6220.137.2020

od 2021-09-13 do 2021-09-27

KOS-V.6220.24.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),  zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.), Prezydenta Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku Inwestora: WEST-BUD I Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Grunwaldzka 38a/36, 60-783 Poznań reprezentowanego przez Pełnomocnika: Panią Ewę Banaś, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną, budynkiem stacji paliw oraz zagospodarowaniem terenu w Poznaniu przy zbiegu ulic Szarotkowej Oraz Grunwaldzkiej", planowanego do realizacji na działce ewidencyjnej nr 615/16, arkusz 10, obręb 41 Plewiska

zawiadamiam Strony

 • o wydaniu przez Prezydenta Miasta Poznania postanowienia z 13.09.2021 r. o przedłużeniu przewidywanego terminu załatwienia sprawy do 05.10.2021 r.

Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Organu prowadzącego postępowanie. Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ponaglenie winno zawierać uzasadnienie. Na ww. postanowienie stronom nie służy zażalenie.

Uprzejmie wyjaśniamy, że ww. termin wynika w szczególności z konieczności: z prawidłowego (skutecznego) powiadomienia wszystkich stron postępowania o zebraniu całości materiału dowodowego oraz o możliwości wypowiedzenia się w sprawie (w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia) przed wydaniem decyzji;
oraz z konieczności rozpatrzenia ewentualnych uwag i wniosków stron postępowania lub innych dowodów.

w sprawie zebranych w terminie wynikającym z ww. zawiadomienia. Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP. W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznania się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784081, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: natalia_kaczmarek@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

KOS-V.6220.24.2021

od 2021-09-13 do 2021-09-27

KOS-V.6220.10.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),  zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.), Prezydenta Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku Inwestora: AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126 61-492 Poznań, reprezentowanego przez Pełnomocnika: Panią Joannę Urbańską, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Poznań w ramach zadania inwestycyjnego  3-05-06-020-0 "Poznań - sieć wodociągowa w rejonie ul. Janikowskiej" oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Poznań  w ramach zadania inwestycyjnego  5-05-15-197-1 "Poznań - kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janikowskiej"

zawiadamiam Strony

 • o wydaniu przez Prezydenta Miasta Poznania postanowienia z 13.09.2021 r. o przedłużeniu przewidywanego terminu załatwienia sprawy do 24.09.2021 r.

Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Organu prowadzącego postępowanie. Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ponaglenie winno zawierać uzasadnienie. Na ww. postanowienie stronom nie służy zażalenie.

Uprzejmie wyjaśniamy, że ww. termin wynika w szczególności z konieczności: z prawidłowego (skutecznego) powiadomienia wszystkich stron postępowania o zebraniu całości materiału dowodowego oraz o możliwości wypowiedzenia się w sprawie (w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia) przed wydaniem decyzji;
oraz z konieczności rozpatrzenia ewentualnych uwag i wniosków stron postępowania lub innych dowodów.

w sprawie zebranych w terminie wynikającym z ww. zawiadomienia. Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP. W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznania się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784081, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: natalia_kaczmarek@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

KOS-V.6220.10.2021

od 2021-09-13 do 2021-09-27

KOS-V.6220.15.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zgodnie z art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania, toczącego się na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia: JAKON INWEST 3 Sp. z o.o. ul. Sowia 4, 62-080 Tranowo Podgórne reprezentowanego przez Pełnomocnika Panią Martę Rozsadę, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną na działkach nr. ew. 16/9, 16/10 i 16/11 w Poznaniu, ark. 18, obręb Łazarz przy ul. Bułgarskiej 63/65"

zawiadamia Strony postępowania:

 • o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
 • o wydaniu w dniu 18.02.2021 r. opinii Dyrektora Zarządu Zlewni ­Wód Polskich w Poznaniu (znak: PO.ZZŚ.4.435.105.1.2021.MS) stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Ponadto, w toku niniejszego postępowania wobec przedstawienia przez Wnioskodawcę nowych materiałów, Dyrektor Zarządu Zlewni ­Wód Polskich w Poznaniu pismem z dnia 03.08.2021 r. (znak: PO.ZZŚ.4.435.105.2.2021.MS), podtrzymał swoje stanowisko przedstawione w wydanej wcześniej opinii znak: PO.ZZŚ.4.435.105.1.2021.MS z dnia 18.02.2021 r.

 • o wydaniu w dniu 26.02.2021 r. opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu (znak: NS.9011.1.46.2021.DK) stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Ponadto, w toku niniejszego postępowania wobec przedstawienia przez Wnioskodawcę nowych materiałów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu pismem z dnia 03.08.2021 r. (znak: NS.9011.1.46.2021.DK), wydał ponowną opinię, w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

 • o wydaniu w dniu 03.09.2021 r. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (znak: WOO-IV.4220.264.2021.WK.7), stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

PEŁNA TREŚĆ OBWIESZCZENIA W ZAŁĄCZNIKU!

KOS-V.6220.15.2021

od 2021-09-13 do 2021-09-27

KOS-V.6220.4.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zgodnie z art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku Inwestora: Moryson Trading Sp. z o.o., ul. Lutycka 105, 60-478 Poznań reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Adama Brzezińskiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym oraz parkingiem naziemnym, możliwością lokalizacji usług w parterze i infrastrukturą techniczną w Poznaniu przy ul. R. Dmowskiego", planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr: 30/1, 30/2, 31, 32/1, 32/3, ark. 07, obręb Górczyn

zawiadamia Strony

 • o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów  przed wydaniem decyzji. Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym, celem sprawnej obsługi) lub na piśmie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.
 • o postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 28 maja 2021 r., WOO-I.4221.240.2020.IJ.7 stanowiącego uzgodnienie w toku postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. przedsięwzięcia;
 • o sformułowaniu przez tutejszy Organ, w celu zapobiegania ewentualnemu negatywnemu oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, warunku realizacji przedsięwzięcia, który uwzględniony zostanie w decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania, o treści: "Przeprowadzić nasadzenia rekompensacyjne, rozumiane jako posadzenie drzew w gruncie".

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

KOS-V.6220.4.2020

od 2021-09-08 do 2021-09-22

KOS-V.6220.80.2021

OBWIESZCZENIE

Dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kompleksu usługowo-magazynowego w Poznaniu (przedsięwzięcie ma zostać zlokalizowane w Poznaniu, na terenie działek nr 17/1 i 18/1, obręb 8 Kobylepole).

Wnioskodawca: Panattoni Europe Sp. z o.o., Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa reprezentowana przez Pana Daniela Konopackiego

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, spełniając wymóg art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021r., poz. 735) mając na uwadze art. 77 i 7 tejże ustawy

zawiadamia Strony

 • iż wezwał Inwestora do złożenia wyjaśnień w zakresie niezgodności planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, niezbędnych do zajęcia stanowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

KOS-V.6220.80.2021

od 2021-09-09 do 2021-09-22

KOS-V.6220.68.2021

OBWIESZCZENIE

Dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna oraz zapleczem biurowo-socjalnym, dz. ewid. nr: 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14 ark. 13 obręb Karolin oraz dz. nr 8 ark. 14 obręb Karolin w Poznaniu przy ul. Janikowskiej 33.

Wnioskodawca: GELF FIZPARTNER (POLSKA) Sp. z o.o. CRYSTAL LOGISTICS Sp. k., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa reprezentowana przez Panią Kingę Chęcińską, Grupa Projektowa Port Sp. z o.o., ul. Dobra 26, 60-595 Poznań

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ww. dla przedsięwzięcia

zawiadamia Strony

 • o wydaniu w dniu 7.09.2021r. postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.68.2021

od 2021-09-09 do 2021-09-22

KOS-V.6220.45.2021 TREŚĆ DECYZJI!

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.),

Informuję o:

 • wydanej w dniu 6.09.2021r. na wniosek Inwestora: REB PROJECT 12 Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa reprezentowana przez Pana Jacka Masternaka, "EKOPAR", Os. Przylesie 5, Studzieniec, 64-800 Chodzież, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: KOS-V.6220.45.2021, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku zamieszkania zbiorowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na dz. nr 36/20, obręb 21 Jeżyce, przy ul. Św. Wawrzyńca, miasto Poznań, powiat Poznań, województwo wielkopolskie,
 • terminie udostępnienia treści powyższej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni, tj. od 9.09.2021r. do 22.09.2021r.

TREŚĆ DECYZJI W ZAŁĄCZNIKU!

KOS-V.6220.45.2021

od 2021-09-09 do 2021-09-22

KOS-V.6220.45.2021

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.),

Informuję o:

 • wydanej w dniu 6.09.2021r. na wniosek Inwestora: REB PROJECT 12 Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa reprezentowana przez Pana Jacka Masternaka, "EKOPAR", Os. Przylesie 5, Studzieniec, 64-800 Chodzież, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: KOS-V.6220.45.2021, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku zamieszkania zbiorowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na dz. nr 36/20, obręb 21 Jeżyce, przy ul. Św. Wawrzyńca, miasto Poznań, powiat Poznań, województwo wielkopolskie,
 • terminie udostępnienia treści powyższej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni, tj. od 9.09.2021r. do 22.09.2021r.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowa 22a w Poznaniu.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19", ograniczona byłaby możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 (61)878-40-83, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: kamila_bogucka@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia dokumentacji sprawy.

TREŚĆ DECYZJI KOS-V.6220.45.2021 W OSOBNYM KOMUNIKACIE!

KOS-V.6220.45.2021

od 2021-09-09 do 2021-10-08

KOS-V.6220.45.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021r., poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) Prezydent Miasta Poznania, po rozpatrzeniu wniosku podejmującego przedsięwzięcie: REB PROJECT 12 Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa reprezentowana przez Pana Jacka Masternaka, "EKOPAR", Os. Przylesie 5, Studzieniec, 64-800 Chodzież

zawiadamia Strony

 • o wydanej w dniu 6.09.2021r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku zamieszkania zbiorowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na dz. nr 36/20, obręb 21 Jeżyce, przy ul. Św. Wawrzyńca, miasto Poznań, powiat Poznań, województwo wielkopolskie.

POUCZENIE

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuje się strony postępowania o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z ww. decyzją oraz aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (+48 61-878-40-83).

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61-878-40-83, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: kamila_bogucka@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

KOS-V.6220.45.2021

od 2021-09-09 do 2021-09-22

KOS-V.6220.80.2020 TREŚĆ DECYZJI!

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) Prezydent Miasta Poznania

Informuje o:

 • wydanej w dniu 7 września 2021 r., na wniosek Inwestora:  Vantage Development S.A., ul. J.H. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław, reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Janusza Adamczyka decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KOS-V.6220.80.2020 dla przedsięwzięcia pn budowie "Budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną" planowanego na działce nr 5/7, obręb Żegrze, Miasto Poznań,
 • terminie udostępnienia treści powyższej w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni, tj. od 7 do 21 września 2021 r.

TREŚĆ DECYZJI W ZAŁĄCZNIKU!

KOS-V.6220.80.2020

od 2021-09-08 do 2021-09-22