Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Komunikat Termin ważności

KOS-V.6220.76.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

 • o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek podejmującego przedsięwzięcie: Pana Tomasza Sworowskiego reprezentowanego przez Pełnomocnika: Panią Karolinę Piórek, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym na terenie działek 13/5, 14, 15 , 16, 17 , 18/1, 18/2 ark. 06 obr. Wilda położonych przy ul. Niedziałkowskiego.
 • o przekazaniu kopii wniosku z dnia 29.06.2020 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska uwzględniającym łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (...).

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W związku z powyższym informuje się zainteresowane Strony o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a w godzinach urzędowania (najlepiej po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym celem sprawnej obsługi).

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784081, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: natalia_kaczmarek@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

KOS-V.6220.76.2020

od 2020-08-04 do 2020-08-18

KOS-V.6220.47.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), spełniając wymóg art. 10 przywołanej ustawy oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) w toku postępowania toczącego się na wniosek Inwestora ECHO INVESTMENT S.A,   al. Solidarności 36, 25-323 Kielce reprezentowanego przez Pana Marcina Charłampowicz-Jabłońskiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci cieplnej rozdzielczej w obrębie ul. Garbary/Szyperskiej zlokalizowanej na działkach nr ewid.3/21, 10/11 oraz 10/23 ark.05, obręb 0051 w Poznaniu oraz rozbiórki starego odcinka sieci ciepłowniczej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 3/21, 3/13 oraz 3/18 ark.05, obręb 0051, w Poznaniu, przy ul. Garbary

zawiadamia Strony

 • Opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu znak: NS-52/1-52/20 z dnia 15.05.2020 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 • Opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu znak: PO.ZZŚ.4.435.268m.1.2020.MDB z dnia 19.05.2020 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 • Opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-II.4220.65.2020.DZ.5 z dnia 31.07.2020r

Jednocześnie zawiadamia się, że w celu zapobiegania ewentualnemu negatywnemu oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaną uwzględnione warunki nałożone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z treścią akt sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z  aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osoba prowadzącą sprawę (+48618784070, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: monika_mrozek@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy. Informujemy ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w holu wejścia głównego siedziby Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania znajdującej się w Poznaniu przy ul. Gronowej 22a (w godzinach urzędowania).

KOS-V.6220.47.2020

od 2020-08-05 do 2020-08-19

KOS-V.6220.60.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku Inwestora: ATANER sp. z o.o., ul. Torowa 35, 61-896 Poznań, reprezentowanego przez Pełnomocników: Panią Danutę Kwaśniewską-Barczak oraz Pana Michała Domagalskiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 3 segmentami mieszkalnymi, z pomieszczeniami o funkcji biurowo-usługowej, posadowionego na wspólnej płycie garażu podziemnego, w Poznaniu przy ul. Świerzawskiej 4, na działkach ewid. nr 3/1, 3/2, 6/1, 6/2, 8/1 ark. 18, obręb Łazarz oraz nr 13/5, ark. 10, obręb Ławica,

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

-      o przekazaniu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektorowi Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: katarzyna_swiderska@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

KOS-V.6220.60.2020

od 2020-08-03 do 2020-08-17

KOS-V.6220.173.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz 74 ust. 3ustawy z dnia 3 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

zawiadamia strony

 • przekazaniu uzupełnienia Karty Informacyjnej do organów opiniujących, w związku z wydaniem opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko odnośnie przedsięwzięcia polegającego na "budowie zespołu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, garażem podziemnym i towarzyszącą infrastrukturą pomiędzy ul. Kościelną 32 i 34 a ul. Mylną 42 i 44 w Poznaniu"

W związku z panującą epidemią, w trosce o Państwa zdrowie, jak również pracowników, sugerujemy przesłanie swoich uwag i wniosków pocztą tradycyjną lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą mailową na adres kos@um.poznan.pl  (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

Z uwagi na stan epidemii osoby, które wyrażą chęć zapoznania się z dokumentacją proszone są o wcześniejsze umawianie wizyty.

Wizytę można umówić dzwoniąc pod nr tel. 61-878-40-70,lub mailowo: kos@um.poznan.pl  lub zgodnie z informacją podaną w niniejszym piśmie - bezpośrednio u osoby prowadzącej sprawę.

KOS-V.6220.173.2019

od 2020-07-30 do 2020-08-13

KOS-V.6220.75.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)  oraz 74 ust. 3ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

zawiadamia strony

 • wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia materiałów niezbędnych do zajęcia stanowiska w sprawie odnośnie przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalno-usługowych z zabudową wielofunkcyjną, z garażami podziemnymi przy ul. Fortecznej w Poznaniu

W związku z panującą epidemią, w trosce o Państwa zdrowie, jak również pracowników, sugerujemy przesłanie swoich uwag i wniosków pocztą tradycyjną lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą mailową na adres kos@um.poznan.pl  (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

Z uwagi na stan epidemii osoby, które wyrażą chęć zapoznania się z dokumentacją proszone są o wcześniejsze umawianie wizyty.

Wizytę można umówić dzwoniąc pod nr tel 61-878-40-70,lub mailowo: kos@um.poznan.pl  lub zgodnie z informacją podaną w niniejszym piśmie - bezpośrednio u osoby prowadzącej sprawę.

KOS-V.6220.75.2020

od 2020-07-30 do 2020-08-13

KOS-V.6220.11.2020

OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania

zawiadamia Strony,

że w toku postępowania na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia: SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych Krzysztof Skoczylas, ul. Golężycka 132, 61-357 Poznań, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej hali do przetwarzania odpadów, planowanego do realizacji na części działki ewidencyjnej nr: 3/16, ark. 08, obręb Starołęka, na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), mając na uwadze art. 77 i 7 tejże ustawy, pismem z dnia 29 lipca 2020 r. wezwał Inwestora do złożenia wyjaśnień, w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej, geologii, gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi oraz ochrony powietrza.

KOS-V.6220.11.2020

od 2020-07-29 do 2020-08-12

KOS-V.6220.18.2020

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

INFORMACJĘ O WYDANEJ DECYZJI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

informuje:

 • o wydanej w dniu 29 lipca 2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie salonu i serwisu samochodowego z myjnią (budynek A) wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz przebudowie infrastruktury i zagospodarowania terenu dla dwóch istniejących salonów i serwisów samochodowych z myjniami (budynki C i E), w Poznaniu w rejonie ulic Torowej i Urszulanek, na działkach nr 1/11, 1/13 i 1/47 (obręb Kobyle Pole).
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: katarzyna_swiderska@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

KOS-V.6220.18.2020


od 2020-07-29 do 2020-08-28

KOS-V.6220.8.2020

OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r.,poz. 283 ze zm.), zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku Inwestora: AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, reprezentowanego przez Pana Aleksandra Jesse, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie magistrali wodociągowej w rejonie ulicy Krańcowa, Gdyńska, Gnieźnieńska w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Ekspertyza techniczna oraz koncepcja rozwiązań zabezpieczających tereny przyległe przed skutkami ewentualnej awarii magistrali wodociągowej wschodniej na odcinku Czapury- ul. Piątkowska w Poznaniu w wytypowanych 7 miejscach w ramach zadania inwestycyjnego: 3-05-16-056-0 Poznań i gminy - magistrala wschodnia Czapury - ul. Piątkowska w Poznaniu",

zawiadamia Strony

- o przekazaniu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu oraz Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wystąpieniu, w związku z nowymi materiałami, o ponowne zajęcie stanowiska co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy
ul. Gronowej 22a, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę
(+48 618784073). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście
do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: katarzyna_swiderska@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

KOS-V.6220.8.2020

od 2020-07-28 do 2020-08-11

KOS-V.6220.9.2020

OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zgodnie z art. 49 mając na uwadze art. 77 i 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 256 ze zm.), Prezydenta Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku Inwestora: AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, reprezentowanego przez Pana Aleksandra Jesse w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie magistrali wodociągowej w rejonie ulicy Naramowickiej oraz alei Pod Lipami w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Ekspertyza techniczna oraz koncepcja rozwiązań zabezpieczających tereny przyległe przed skutkami ewentualnej awarii magistrali wodociągowej wschodniej na odcinku Czapury - ul. Piątkowska w Poznaniu
w wytypowanych 7 miejscach w ramach zadania inwestycyjnego: 3 - 05 -16 056 - 0 Poznań i gminy - magistrala wschodnia Czapury - ul. Piątkowska Poznań Poznaniu"

zawiadamiam Strony

-         o przekazaniu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu oraz Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wystąpieniu,
w związku z nowymi materiałami, o ponowne zajęcie stanowiska co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych
i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784081). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania
i Ochrony Środowiska.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych
z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784081, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: natalia_kaczmarek@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP

KOS-V.6220.9.2020

od 2020-07-28 do 2020-08-11

KOS-V.6220.218.2019

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

INFORMACJĘ O WYDANEJ DECYZJI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

informuje:

 o wydanej w dniu 27 lipca 2020 r., na wniosek Inwestora: 7R S.A. ul. Ludwikowska 7, 30-331 Kraków reprezentowanego przez Pełnomocnika: Panią Joannę Atamaniuk decyzji

 • o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KOS-V.6220.218.2019, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.  "Budowa zespołu hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, towarzyszącą na działkach nr 16/4 i 38/5 obręb 0006 w rejonie ul. Dziadoszańskiej
  w Poznaniu".

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie WKiOŚ przy ul. Gronowa 22a. W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19", ograniczona byłaby możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878 40 81, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: natalia_kaczmarek@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia dokumentacji sprawy.

KOS-V.6220.218.2019

od 2020-07-28 do 2020-08-28

KOS-V.6220.218.2019

OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Na podstawie art. 104 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

o wydaniu w dniu 27 lipca 2020 r, na wniosek Inwestora: 7R S.A. ul. Ludwikowska 7, 30-331 Kraków reprezentowanego przez Pełnomocnika: Panią Joannę Atamaniuk decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KOS-V.6220.218.2019, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi
oraz infrastrukturą techniczną, towarzyszącą na działkach nr 16/4 i 38/5 obręb 0006
w rejonie ul. Dziadoszańskiej w Poznaniu".

Od wydanej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie WKiOŚ przy
ul. Gronowej 22a. W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19", ograniczona byłaby możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z dokumentacją sprawy, prosimy
o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878 40 81, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: natalia_kaczmarek@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia dokumentacji sprawy.

KOS-V.6220.218.2019

od 2020-07-28 do 2020-08-11

KOS-V.6220.59.2020

OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA POZNANIA        

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 256 ze zm.)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

zawiadamia Strony

o przekazaniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, w ślad za pismem z dnia 2 czerwca 2020 r., w sprawie wydania opinii w toku postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa zakładu Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. w Poznaniu", zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych 34/2, 35/2, 41/2, 70/2 (arkusz 14, obręb Główna), 3/1, 3/2, 4/2, 7/1, 8/1, 9, 10, 11/1, 11/2, 13/2, 15/4, 15/5, 16/3, 17/1, 34/1, 34/2 (arkusz 16, obręb Główna), odpowiedzi na wezwanie tamtejszego Organu z dnia 14 lipca 2020 r., znak: NS-52/1-62 (2)/20.

 Z treścią akt sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osoba prowadzącą sprawę (+48618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: joanna_grzeskowiak@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy. Informujemy ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w holu wejścia głównego siedziby Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania znajdującej się w Poznaniu przy ul. Gronowej 22a (w godzinach urzędowania).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.59.2020

od 2020-07-28 do 2020-08-12

KOS-V.6220.13.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 123 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

zawiadamia Strony

 • o wydaniu przez Prezydenta Miasta Poznania postanowienia z dnia 24 lipca 2020 r. stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 64/2, 64/3, 64/4, 33/1 obręb 0020 Golęcin ark 28 oraz 35 obręb 0020 Golęcin ark 26 położonych w Poznaniu przy ul. Wincentego Witosa.", w którym określono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Na wydane postanowienie służy Stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni od daty doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.13.2020

od 2020-07-24 do 2020-08-07

KOS-V.6220.12.2020

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

informuje:

 • o wydanej w dniu 24 lipca 2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa budynku biurowego stanowiącego siedzibę Holdingu TETOS, wraz z parkingiem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku na terenie działki nr ewid. 23, ark. 01, ob. 39-Łazarz.
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: katarzyna_swiderska@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

KOS-V.6220.12.2020

od 2020-07-24 do 2020-08-23

KOS-V.6220.12.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) Prezydent Miasta Poznania,

zawiadamiam Strony

 • o wydaniu, na wniosek Inwestora: TETOS S.A., al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Krzysztofa Janusa, przez Prezydenta Miasta Poznania decyzji z 24 lipca 2020 r., znak KOS-V.6220.12.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku biurowego stanowiącego siedzibę Holdingu TETOS, wraz z parkingiem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku na terenie działki nr ewid. 23, ark. 01, ob. 39-Łazarz.

Od wydanej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę
(+48 618784073). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: katarzyna_swiderska@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

KOS-V.6220.12.2020

od 2020-07-24 do 2020-08-07

KOS-V.6220.85.2019

PODANIE INFORMACJI DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

Prezydent Miasta Poznania, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji 3 etapów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z drobnymi usługami w parterze z podziemną halą garażową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową oraz zagospodarowania terenu na działkach ewidencyjnych nr: 1/4, 18/2, 21/4 obręb Żegrze przy ulicy Unii Lubelskiej w Poznaniu, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 283 ze zm.),

informuje:

 • przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 • możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedłożonego w niniejszym postępowaniu oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, pok. 103 w godzinach: 7.30 -15.30 (pn-pt) - po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym, celem sprawnej obsługi;
 • możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Organu - Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, w godzinach urzędowania (pn: 7.30 - 17.00; wt - pt: 7.30-15.30), w formie pisemnej - do odwołania, w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, lub w formie elektronicznej: kos@um.poznan.pl w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od 24.07.2020 r. do 24.08.2020 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu "COVID-19" zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego, pocztą elektroniczną lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w ww. skrzynce podawczej. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona byłaby możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z dokumentacją sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073) lub Pracownikami sekretariatu Wydziału (+48 618784053, w godzinach urzędowania), celem ustalenia aktualnych i dogodnych możliwości oraz sposobu złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia dokumentacji sprawy.

Złożone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Poznania - Organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - za pośrednictwem Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, a informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, wskazane w uzasadnieniu decyzji.

KOS-V.6220.85.2019

od 2020-07-23 do 2020-08-25

KOS-V.6220.221.2019

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

informuje:

 • wydanej w dniu 22 lipca 2020 r. decyzji o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. rozbiórka istniejącej stacji paliw PKN ORLEN S.A. nr 600 Poznań, ul. Zgoda i budowa nowej w miejscu istniejącej na działkach ewidencyjnych o nr 20/1 ark. 05 i 218/1 ark. 13 obr. 35 Górczyn, z wniosku: Polski Koncern Naftowy "ORLEN" S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona byłaby możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z dokumentacją sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073) lub Pracownikami sekretariatu Wydziału (+48 618784053, w godzinach urzędowania), celem ustalenia aktualnych i dogodnych możliwości oraz sposobu złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia dokumentacji sprawy.

KOS-V.6220.221.2019

od 2020-07-24 do 2020-08-23

KOS-V.6220.48.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),  zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 256 ze zm.), Prezydenta Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku Inwestora: QUATROL Sp. z o.o. ul. Świerzawska 9/11 Poznań reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Jacka Hercog w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku wielorodzinnego na dz. o nr ewid. 16/1, 16/2, 16/3 (ark. 18) obręb nr 0039

zawiadamiam Strony

 • o wezwaniu Pełnomocnika Inwestora pismem z dnia 23.07.2020 r. do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia materiałów w zakresie gospodarki odpadami niezbędnych do zajęcia stanowiska w sprawie.

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP. W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznania się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784081, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: natalia_kaczmarek@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

KOS-V.6220.48.2020

od 2020-07-24 do 2020-08-07

KOS-V.6220.33.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, spełniając wymóg art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 256 ze zm.) mając na uwadze art. 77 i 7 tejże ustawy

zawiadamia Strony

iż wezwał pełnomocnika Inwestora: Pana Adama Brzezińskiego, P.T.H. ATEST Sp. z o.o., ul. Orna 20A, 61-671 Poznań (Inwestor - Veolia Energia Poznań S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań) do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia materiałów niezbędnych do zajęcia stanowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Południowe źródło ciepła dla m. Poznania zlokalizowane w Poznaniu ul. Kopanina 26A (działki nr 10/4 i 11/2, arkusz 19, obręb 35 Górczyn).

KOS-V.6220.33.2020

od 2020-07-24 do 2020-08-06

KOS-V.6220.77.2020

PODANIE INFORMACJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

Prezydent Miasta Poznania, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa nowych jednostek kogeneracji gazowej w układzie SCGT w Poznaniu (inwestycja będzie realizowana na działkach o nr 5/19, 5/55, 5/60, 5/61, 5/64, 5/65, 5/66, 5/67, 5/68, ark. 01, obręb Główna), działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r.,poz. 283 ze zm.),

informuje:

 • o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 • o możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedłożonego w niniejszym postępowaniu oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, w godzinach: 7.30 - 15.30 (pn - pt) - po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się, celem sprawnej obsługi;
 • o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22a, w godzinach urzędowania (pn: 7.30 - 17.00; wt - pt: 7.30 - 15.30) w formie:

- pisemnej do odwołania, w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska lub

elektronicznej: kos@um.poznan.pl

w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od 23.07.2020r. do 21.08.2020r.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu "COVID-19" zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego, pocztą elektroniczną lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w ww. skrzynce podawczej. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona byłaby możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z dokumentacją sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878 40 83) lub Pracownikami sekretariatu Wydziału (+48 61 878 40 53, w godzinach urzędowania), celem ustalenia aktualnych i dogodnych możliwości oraz sposobu złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia dokumentacji sprawy.

Złożone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Poznania - organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - za pośrednictwem Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, a informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, wskaże w uzasadnieniu decyzji.

KOS-V.6220.77.2020

od 2020-07-22 do 2020-08-21