Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Komunikat Termin ważności

KSr-V.6220.1.27.2023 (dawniej: KOS-V.6220.90.2021) - treść decyzji

PODANIE IFORMACJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

podaje do publicznej wiadomości informacje:

 • o wydanej dnia 17 stycznia 2023 r., na wniosek Inwestora: MODOarchitektura Sp. z o.o., ul. Winogrady 137, 61-626 Poznań reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Piotra Chojarę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z infrastrukturą oraz zapleczami socjalno-biurowymi na działkach geodezyjnych nr 8/2, 8/9, 8/10, 8/12, 8/14, 8/15, 8/16, 8/17 ark. 45 i 46, obręb 36, miasto Poznań
 • o terminie udostępnienia treści powyższej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.poznan.pl, dział: Ogłoszenia, decyzje, rejestry; kategoria: Komunikaty Urzędu Miasta Poznania), tj. od 23.01.2023 r. do 06.02.2023 r.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Klimatu i Środowiska przy ul. Gronowa 22a. Przesłanie swoich uwag i wniosków możliwe jest za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Klimatu i Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą elektroniczną na adres ksr@um.poznan.pl (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

W celu osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878 49 39 w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną (na adres: paulina_bruch@um.poznan.pl), celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

Treść decyzji do wglądu w załączniku!!

od 2023-01-23 do 2023-02-06

KSr-V.6220.1.27.2023 (dawniej: KOS-V.6220.90.2021)

PODANIE IFORMACJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

podaje do publicznej wiadomości informacje:

 • o wydanej dnia 17 stycznia 2023 r., na wniosek Inwestora: MODOarchitektura Sp. z o.o., ul. Winogrady 137, 61-626 Poznań reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Piotra Chojarę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z infrastrukturą oraz zapleczami socjalno-biurowymi na działkach geodezyjnych nr 8/2, 8/9, 8/10, 8/12, 8/14, 8/15, 8/16, 8/17 ark. 45 i 46, obręb 36, miasto Poznań
 • o terminie udostępnienia treści powyższej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.poznan.pl, dział: Ogłoszenia, decyzje, rejestry; kategoria: Komunikaty Urzędu Miasta Poznania), tj. od 23.01.2023 r. do 06.02.2023 r.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Klimatu i Środowiska przy ul. Gronowa 22a. Przesłanie swoich uwag i wniosków możliwe jest za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Klimatu i Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą elektroniczną na adres ksr@um.poznan.pl (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

W celu osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878 49 39 w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną (na adres: paulina_bruch@um.poznan.pl), celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

Treść decyzji do wglądu w kolejnym komunikacie (wywieszona w terminie 23.01.2023 - 06.02.2023)

od 2023-01-23 do 2023-02-23

KSr-V.6220.1.18.2023 (dawniej: KOS-V.6220.132.2020)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2022 r., poz. 2000 ze zm.)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

 • Przekazaniu uzupełnień pismem z dnia 20.01.2023 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr 46/1, 46/2, 44/5, 45/1, 33/1, ark. 413 obręb Wilda przy ul. G. Bergera w Poznaniu wraz ze zmianą sposobu użytkowania części kondygnacji podziemnych z pomieszczeń gospodarczych na garaż (Wnioskodawca: EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Sp.k. ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra).

Z treścią pism jak i pozostałą dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału przy ul. Gronowej 22a, (pn-pt od 7.30-15.30) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (+48 618784939). Prosimy o ww. kontakt telefoniczny lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: paulina_bruch@um.poznan.pl lub ksr@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca zapoznania się z dokumentacją.

Zawiadomienie (doręczenie) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie (wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń organu oraz jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej).

KSr-V.6220.1.18.2023 (dawniej: KOS-V.6220.132.2020)

od 2023-01-23 do 2023-02-06

KSr-V.6220.1.36.2023 (dawniej: KOS-V.6220.1.14.2022)

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),  Prezydent Miasta Poznania

informuje:

 • o wydanej w dniu 17 stycznia 2023 r., na wniosek Inwestora: Galeria Nova - Grupa Echo Sp. z o.o. Sp. k.a., Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Adama Marczaka, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KSr-V.6220.1.36.2023 (dawniej: KOS-V.6220.1.14.2022), stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Garaże podziemne i parkingi naziemne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha, realizowane na potrzeby zespołu zabudowy mieszkaniowej z usługami, na działkach nr ew. 16/2, 20/2, 22/2, 24/2, ark. 09 obr. 21 Jeżyce, przy ul. K. Janickiego w Poznaniu (etapy II-VI)";
 • o terminie udostępnienia treści powyższej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.poznan.pl, dział: Ogłoszenia, decyzje, rejestry; kategoria: Komunikaty Urzędu Miasta Poznania), tj. od 20.01.2023 r. do 03.02.2023 r.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a. W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19", ograniczona byłaby możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878 40 81, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną
na adres: natalia_kaczmarek@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia dokumentacji sprawy.

Treść decyzji do wglądu w kolejnym komunikacie (wywieszona w terminie 20.01.2023 - 03.02.2023)

od 2023-01-20 do 2023-02-20

KSr-V.6220.1.27.2023 (dawniej: KOS-V.6220.90.2021)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 104 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

o wydanej dnia 17 stycznia 2023 r., na wniosek Inwestora: MODOarchitektura Sp. z o.o., ul. Winogrady 137, 61-626 Poznań reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Piotra Chojarę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z infrastrukturą oraz zapleczami socjalno-biurowymi na działkach geodezyjnych nr 8/2, 8/9, 8/10, 8/12, 8/14, 8/15, 8/16, 8/17 ark. 45 i 46, obręb 36, miasto Poznań

Od wydanej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Klimatu i Środowiska przy ul. Gronowa 22a. Przesłanie swoich uwag i wniosków możliwe jest za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Klimatu i Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą elektroniczną na adres ksr@um.poznan.pl (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

W celu osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878 4939 w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną (na adres: paulina_bruch@um.poznan.pl), celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

KSr-V.6220.1.27.2023 (dawniej: KOS-V.6220.90.2021)

od 2023-01-20 do 2023-03-03

KSr-V.6220.1.42.2023 (dawniej KOS-V.6220.1.45.2022)

PODANIE INFORMACJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

            Prezydent Miasta Poznania, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i modernizacja zakładu przy ul. Krańcowej 14" (Wnioskodawca: REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań reprezentowana przez Pana Wojciecha Nowickiego), działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r.,  poz. 1029 ze zm.),

informuje:

 1. o ponownej możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniami przedłożonego w niniejszym postępowaniu oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy (w tym stanowiskami organów wpadkowych) w siedzibie Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, w godzinach: 7.30 - 15.30 (pn - pt) - po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się, celem sprawnej obsługi;
 2. o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22a, w godzinach urzędowania (pn: 7.30 - 17.00; wt - pt: 7.30 - 15.30) w formie:
 • pisemnej w sekretariacie Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania (ul. Gronowa 22a, pok. 203) lub w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Klimatu i Środowiska

lub

w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od 18.01.2023 r. do 16.02.2023 r.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu "COVID-19" zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego, pocztą elektroniczną lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w ww. skrzynce podawczej. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona byłaby możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z dokumentacją sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878 40 83) lub pracownikami sekretariatu Wydziału (+48 61 878 40 53, w godzinach urzędowania), celem ustalenia aktualnych i dogodnych możliwości oraz sposobu złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia dokumentacji sprawy.

Złożone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Poznania - organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - za pośrednictwem Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania, a informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, wskaże w uzasadnieniu decyzji.

od 2023-01-17 do 2023-02-16

KSr-V.6220.1.52.2023 (dawniej: KOS-V.6220.1.78.2022)

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) Prezydent Miasta Poznania

informuje o:

 • o wydanej w dniu 09.01.2023 r., na wniosek Inwestorów Ewa Bemke, Sławomir Bemke, reprezentowanych przez pełnomocnika: Pana Karola Jesiaka, yeseko Karol Jesiak, ul. Żabikowska 31c/13a, 62-051 Wiry, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KSr-V.6220.1.52.2023, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowie 27 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, wolnostojących", zlokalizowanego na działce ewid. nr 2/25, ark. 06, obręb Spławie w Poznaniu.
 • terminie udostępnienia treści powyższej w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni, tj. od 10 stycznia 2023 r. do 24 stycznia 2023 r.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowa 22a.

Przesłanie swoich uwag i wniosków możliwe jest za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Klimatu i Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą elektroniczną na adres ksr@um.poznan.pl (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z COVID-19 ograniczona będzie możliwość osobistego zapoznania się z treścią ww. opinii, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878-40-73 od pon. do pt. w godzinach 8:00-10:00 i 13:30-15:30) lub poprzez pocztę elektroniczną (na adres: aleksandra_krzemien@um.poznan.pl), celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

Treść decyzji do wglądu w kolejnym komunikacie (wywieszona w terminie 10.01.2023 do 24.01.2023)

od 2023-01-10 do 2023-02-08

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

03.10.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/76/2022

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

GO4Robot sp. z o.o.

ul. Winogrady 89

61-659 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Realizacja przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej w postaci kompleksowej organizacji warsztatów legorobotyki dla dzieci w wieku 8-12 lat w Centrum Szyfrów Enigma.   

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku     poz. 1983).

od 2022-10-03 do 2032-10-03

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

13.05.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/32/2022

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

HERMANN HISTORICA

Bretonischer Ring 3

85630 Grasbrunn / München

DEUTSCHLAND

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakup eksponatu wystawowego na użytek ekspozycji Centrum Szyfrów Enigma -  Maszyny Szyfrującej Enigmy (Chiffriermaschine "Enigma I" mit drei Walzen, Nummer "A 14066", komplett mit Holzkasten) wraz z pozostałymi kosztami sprowadzenia jej Centrum Szyfrów Enigma. 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-05-13 do 2032-05-13

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie BIP:

10-09-2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/34/2020

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. 1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. 2.      Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Jacek Biesiadka

 1. 3.      Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

zadanie z zakresu edukacji kulturowej polegające na przeprowadzeniu prelekcji będącej częścią imprezy pt. "XV Weekend z Historią na Trakcie Królewsko-Cesarskim",

Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991
o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 t.j. z późn. zm.)

Podstawa prawna realizacji zamówienia: art. 4d. ust 1.pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz.1843)

od 2020-09-10 do 2025-09-10