Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Komunikat Termin ważności

KOS-V.6220.33.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, spełniając wymóg art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 256 ze zm.) mając na uwadze art. 77 i 7 tejże ustawy

zawiadamia Strony

iż wezwał pełnomocnika Inwestora: Pana Adama Brzezińskiego, P.T.H. ATEST Sp. z o.o., ul. Orna 20A, 61-671 Poznań (Inwestor - Veolia Energia Poznań S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań) do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia materiałów niezbędnych do zajęcia stanowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Południowe źródło ciepła dla m. Poznania zlokalizowane w Poznaniu ul. Kopanina 26A (działki nr 10/4 i 11/2, arkusz 19, obręb 35 Górczyn).

KOS-V.6220.33.2020

od 2020-07-02 do 2020-07-15

KOS-V.6220.71.2019

PREZYDENT MIASTA POZNANIAPODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCIINFORMACJĘ  O WYDANEJ DECYZJI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

informuje:

o wydanej w dniu 24 czerwca 2020 r., na wniosek Inwestor: "Krzesiny" Wiesława Stricke, Marka Olejniczaka s.c., ul. Śmigi 9, 61-316 Poznań przez Pełnomocników: Pana Wiesława Stricke oraz Pana Marka Olejniczaka decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KOS-V.6220.71.2019, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na  powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Poznań-Krzesiny OS II

 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 213 w godzinach urzędowania.

W związku z panującą epidemią, w trosce o Państwa zdrowie, jak również pracowników, sugerujemy przesłanie swoich uwag i wniosków pocztą tradycyjną lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą mailową na adres kos@um.poznan.pl  (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).Z uwagi na stan epidemii osoby, które wyrażą chęć zapoznania się z dokumentacją proszone są o wcześniejsze umawianie wizyty.Wizytę można umówić dzwoniąc pod nr tel 61-878-40-70,lub mailowo: kos@um.poznan.pl  lub zgodnie z informacją podaną w niniejszym piśmie - bezpośrednio u osoby prowadzącej sprawę.

KOS-V.6220.71.2019

od 2020-06-29 do 2020-07-27

KOS-V.6220.42.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, spełniając wymóg art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 256 ze zm.)

zawiadamia Strony:

 • o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na (znak: WOO-IV.4220.523.2020.JM.3 z dnia 12.06.2020r.) - organ postanowił wyrazić opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wyszczególnionych w opinii warunków i wymagań,
 • o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu opinii (znak: PO.ZZŚ.4.435.244m.1.2020.MDB z dnia 4.05.2020r.) - organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wyszczególnionych w opinii warunków i wymagań,
 • o wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, opinii sanitarnej (znak: NS-52/1-49/20 z dnia 28.04.2020r.) - organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów  przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (+48 61-878-40-83). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z COVID-19 ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61-878-40-83, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: kamila_bogucka@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.42.2020

od 2020-06-26 do 2020-07-09

KOS-V.6220.17.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania,

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

 • o wydaniu w dniu 24.06.2020 r., na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, decyzji o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 4.02.2020 r. planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia: CONSTRUCTA PLUS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Małopolska 8, 60-616 Poznań, reprezentowanego przez Pełnomocnik: Panią Katarzynę Wrzesińską (od dnia 2.04.2020 r. reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Grzegorza Bartkowiaka) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa Fortu VIIa oraz budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Poznaniu przy ul.Marcelińskiej/Wałbrzyskiej /Strzegomskiej" przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych: 4/13, 4/14, 5, ark. 09, obręb: Ławica.

Od ww. decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Doręczenie powyższej decyzji zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a, pokój 103 (pn-pt od 7.30-15.30), jednak w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784083) lub pracownikami sekretariatu Wydziału (+48 618784053) w godzinach urzędowania lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: katarzyna_waclawek@um.poznan.pl lub adres Wydziału: kos@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych i dogodnych możliwości oraz sposobu udostępnienia stronie akt sprawy. W trosce o Państwa zdrowie, jak również pracowników, zaleca się przesyłanie swoich uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania przy ul. ul. Gronowa 22A - wejście główne do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

KOS-V.6220.17.2020

od 2020-06-25 do 2020-07-09

KOS-V.6220.55.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

 • o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek podejmującego przedsięwzięcie: BPI REAL ESTATE Poland Sp. z o.o.  reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Tomasza Szmyta dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w wariancie A w Poznaniu przy ulicy Dobrego Pasterza (Wrzoska), działki nr 34/2; 39/1; 39/3; 40/2; i 41, arkusz 28, obręb Golęcin".
 • o przekazaniu kopii wniosku z dnia 20.04.2020 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska uwzględniającym łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (...).

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W związku z powyższym informuje się zainteresowane Strony o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a w godzinach urzędowania (najlepiej po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym celem sprawnej obsługi).

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784081, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: natalia_kaczmarek@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

KOS-V.6220.55.2020

od 2020-06-24 do 2020-07-08

KOS-V.6220.50.2020

OBWIESZCZENIE

Prezydent Miasta Poznania

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 256 ze zm.)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),

zawiadamia Strony,

 • iż w związku z modyfikacją założeń planowanego przedsięwzięcia obejmujących zmianę sposobu zagospodarowania, w tutejszym Wydziale zostały przedłożone nowe materiały w sprawie - zaktualizowana karta informacyjna przedsięwzięcia, sporządzona 19 czerwca 2020 r. w Luboniu;
 • tutejszy Organ, pismem z dnia 23 czerwca 2020 r. przekazał ww. materiały do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Poznaniu, wraz z prośbą o dołączenie tychże materiałów do akt sprawy i wydanie opinii, a w przypadku zajęcia stanowiska, o wydanie ponownej opinii z uwzględnieniem nowych materiałów.

W związku z powyższym informuje się zainteresowane Strony o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, pokój 103 w godzinach urzędowania (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym, celem sprawnej obsługi).

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: joanna_grzeskowiak@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

KOS-V.6220.50.2020

od 2020-06-24 do 2020-07-09

KOS-V.6220.200.2019

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

informuje:

 • o wydanej w dniu 22 czerwca 2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Zespół budynków mieszkalnych z usługami oraz podziemną halą garażową przy ulicy Hawelańskiej/Lechickiej w Poznaniu", planowanego do realizacji na działkach nr 2/27, 2/31 i 2/33, ark. 09, obręb 52.
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

KOS-V.6220.200.2019

od 2020-06-23 do 2020-07-23

KOS-V.6220.11.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020 r., poz. 256 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej hali do przetwarzania odpadów, planowanego do realizacji na części działki ewidencyjnej nr: 3/16, ark. 08, obręb Starołęka,

zawiadamia Strony:

 • przekazaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego   Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu dodatkowych materiałów, uzyskanych w trakcie trwającego postępowania administracyjnego. 

Z treścią akt sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osoba prowadzącą sprawę (+48618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: joanna_grzeskowiak@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy. Informujemy ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w holu wejścia głównego siedziby Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania znajdującej się w Poznaniu przy ul. Gronowej 22a (w godzinach urzędowania).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.11.2020

od 2020-06-22 do 2020-07-07

KOS-V.6220.54.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

 • o wszczęciu postępowania na wniosek podejmującego przedsięwzięcie: Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań reprezentowanej przez pełnomocnika: Panią Annę Rzeczycką-Kliszcz, Agencja Promocji Inwestycji Sp. z o.o., ul. Berensona 32F, 03-287 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa odcinka linii jednotorowej na dwutorowy 110kV oraz budowa dwutorowej linii napowietrznej 110kV relacji Nagradowice - Garaszewo (słup nr 38 (tor 1-2-92) / nr 33 (tor 1-2-65) - słup nr 50 (tor 1-2-92) / nr 45 (tor 1-2-65)) oraz Gądki - Garaszewo (słup nr 38 (tor 1-2-92) / nr 33 (tor 1-2-65) - słup nr 50 (tor 1-2-92) / nr 45 (tor 1-2-65))" w ramach zadania: Przebudowa linii napowietrznej 110kV Kromolice - Nagradowice - Kromolice - Swarzędz oraz Kromolice - Gądki wraz z budową RS Garaszewo w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji poznańskiej oraz budowa linii napowietrznej dwutorowej w relacji Nagradowice - RS Garaszewo.
 • o przekazaniu kopii złożonego wniosku z dnia 17.04.2020r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu, z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska uwzględniającym łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku (...).

Możliwe jest zapoznanie się z przedmiotowym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jednakże jeżeli w okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID -19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878-40-83, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną (na adres: kamila_bogucka@um.poznan.pl), celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w trosce o Państwa zdrowie, jak również pracowników, sugerujemy przesłanie swoich uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą elektroniczną na adres kos@um.poznan.pl.

KOS-V.6220.54.2020

od 2020-06-23 do 2020-07-07

KOS-V.6220.188.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) Prezydent Miasta Poznania,

zawiadamiam Strony

 • wydaniu, na wniosek Inwestora: WIEPOFAMA DEVELOPMENT SP. z o.o. Sp. k., ul. J. H. Dąbrowskiego 81/85, 60-529 Poznań, reprezentowanego przez Pana Michała Idziakowskiego, przez Prezydenta Miasta Poznania decyzji z dnia 22 czerwca 2020 r., znak KOS-V.6220.188.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci ciepłowniczej DN500 w rejonie ul. Dąbrowskiego/Kościelnej w Poznaniu.

Od wydanej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.188.2019

od 2020-06-22 do 2020-07-06

KOS-V.6220.188.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) Prezydent Miasta Poznania,

zawiadamia Strony

- o wydaniu, na wniosek Inwestora: WIEPOFAMA DEVELOPMENT SP. z o.o. Sp. k., ul. J. H. Dąbrowskiego 81/85, 60-529 Poznań, reprezentowanego przez Pana Michała Idziakowskiego, przez Prezydenta Miasta Poznania decyzji z dnia 22 czerwca 2020 r., znak KOS-V.6220.188.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci ciepłowniczej DN500 w rejonie ul. Dąbrowskiego/Kościelnej w Poznaniu.

Od wydanej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.188.2019

od 2020-06-22 do 2020-07-06