Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Komunikat Termin ważności

KOS-V.6220.53.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),  zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.), Prezydenta Miasta Poznania

zawiadamiam Strony

 • o wezwaniu Pani Katarzyny Solińskiej do złożenia uzupełnień i wyjaśnień do przedłożonego wniosku o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Poznania o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KOS-V.6220.218.2019 z dnia 27.07.2020 r. dla przedsięwzięcia pn.  "Budowa zespołu hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, towarzyszącą na działkach nr 16/4 i 38/5 obręb 0006 w rejonie ul. Dziadoszańskiej w Poznaniu", przeniesioną ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Poznania z dnia 08.10.2020 r. znak: KOS-V.6220.107.2020 na rzecz podmiotu 7R Projekt 35 Sp. z o.o. ul. Ludwinowska 7, 30-331 Kraków.

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP. W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznania się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784081, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: natalia_kaczmarek@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

KOS-V.6220.53.2021

od 2021-05-14 do 2021-05-28

KOS-V.6220.52.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),  zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.), Prezydenta Miasta Poznania

zawiadamiam Strony

 • o wezwaniu Pani Grażyny Furca do złożenia uzupełnień i wyjaśnień do przedłożonego wniosku o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Poznania o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KOS-V.6220.218.2019 z dnia 27.07.2020 r. dla przedsięwzięcia pn.  "Budowa zespołu hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, towarzyszącą na działkach nr 16/4 i 38/5 obręb 0006 w rejonie ul. Dziadoszańskiej w Poznaniu", przeniesioną ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Poznania z dnia 08.10.2020 r. znak: KOS-V.6220.107.2020 na rzecz podmiotu 7R Projekt 35 Sp. z o.o. ul. Ludwinowska 7, 30-331 Kraków.

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP. W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznania się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784081, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: natalia_kaczmarek@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

KOS-V.6220.52.2021

od 2021-05-14 do 2021-05-28

KOS-V.6220.50.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),  zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.), Prezydenta Miasta Poznania

zawiadamiam Strony

 • o wezwaniu Pani Lidii Zalewskiej-Susmarskiej do złożenia uzupełnień i wyjaśnień do przedłożonego wniosku o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Poznania o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KOS-V.6220.218.2019 z dnia 27.07.2020 r. dla przedsięwzięcia pn.  "Budowa zespołu hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, towarzyszącą na działkach nr 16/4 i 38/5 obręb 0006 w rejonie ul. Dziadoszańskiej w Poznaniu", przeniesioną ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Poznania z dnia 08.10.2020 r. znak: KOS-V.6220.107.2020 na rzecz podmiotu 7R Projekt 35 Sp. z o.o. ul. Ludwinowska 7, 30-331 Kraków.

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP. W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznania się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784081, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: natalia_kaczmarek@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

KOS-V.6220.50.2021

od 2021-05-14 do 2021-05-28

KOS-V.6220.3.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), w toku postępowania administracyjnego toczącego się na wniosek podmiotu planującego realizację inwestycji, tj. ARCHE S.A., ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa reprezentowanego przez Pełnomocnika: Panią Zuzannę Kucharską

zawiadamia Strony

o wydaniu przez Prezydenta Miasta Poznania postanowienia z dnia 12 maja 2021 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 63 ust. 5 i 6 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa i rozbudowa części podziemnej Fortu VI w Poznaniu na kompleks hotelowo-konferencyjno-muzealno-kulturalny oraz budowie zespołu budynków hotelowo-konferencyjno-mieszkalnej wraz z układem drogowym, miejscami postojowymi, niezbędną infrastrukturą techniczną (m.in. sieci, przyłącza, zbiorniki, stacje transformatorowe) oraz usunięciu kolizji infrastruktury technicznej (sieci istniejących z projektowanymi obiektami budowlanymi), przewidzianej do realizacji na działkach nr 1/12, 3/2 i 1/9, ark. 08, obręb Golęcin, położonych w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej".

Na wydane postanowienie służy Stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni od daty doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.3.2021

od 2021-05-14 do 2021-05-28

KOS-V.6220.121.2020

OBWIESZCZENIE

Dotyczy zmiany sposobu użytkowania części budynku położonego na działkach nr 64, 66/4, obręb Strzeszyn w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23 (Wnioskodawca: Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A., ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań reprezentowana przez pełnomocnika: Panią Dominikę Laube, Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A., ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań)

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021r., poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

 • o wystąpieniu, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku (...), do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z prośbą o wydanie uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

KOS-V.6220.121.2020

od 2021-05-14 do 2021-05-27

KOS-V.6220.121.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 97 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2021r., poz. 247) oraz art. 63 ust. 5 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

zawiadamia Strony

o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części budynku położonego na działkach nr 64, 66/4, obręb Strzeszyn w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23 (Inwestor: Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A., ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań reprezentowana przez pełnomocnika: Panią Dominikę Laube, Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A., ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań).

KOS-V.6220.121.2020

od 2021-05-14 do 2021-05-27

KOS-V.6220.45.2021

OBWIESZCZENIE

Dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na   budowie budynku zamieszkania zbiorowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na dz. nr 36/20, obręb 21 Jeżyce, przy ul. Św. Wawrzyńca, miasto Poznań, powiat Poznań, województwo wielkopolskie - Wnioskodawca: REB PROJECT 12 Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa reprezentowana przez Pana Jacka Masternaka, "EKOPAR", Os. Przylesie 5, Studzieniec, 64-800 Chodzież.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247) Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, spełniając wymóg art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021r., poz. 735) mając na uwadze art. 77 i 7 tejże ustawy

zawiadamia Strony

iż wezwał Inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia materiałów niezbędnych do zajęcia stanowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

KOS-V.6220.45.2021

od 2021-05-14 do 2021-05-27

KOS-V.6220.101.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247), zgodnie
z art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku Inwestora: PROJEKT BOTANICZNA Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 10/11, 61-731 Poznań reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Tomasz Grzybowskiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowane w Poznaniu przy ul. Nałkowskiej 18", planowanego do realizacji na działkach nr 68/3, 67/2, 66/5, 65/1, 65/2, 67/1, 66/6, 69/2, 69/3, 71/5, 74/4, 73/2 arkusz 07, obręb 21 oraz ze względu na przebudowę zjazdu na działkach nr 66/4, 91/2, 91/1, 91/4, 112, arkusz 07, obręb 21.

zawiadamia Strony

 • o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma. Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie."
 • o piśmie z 31.12.2020 r. Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, znak PO.ZZŚ.4.435.684.2.2020.MDB, w którym wskazał, iż podtrzymuje wyrażoną opinię z dnia 29.10.2020 r., znak PO.ZZŚ.4.435.684m.1.2020.MDB stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
 • o wydaniu w dniu 23.04.201 r. opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, znak NS.9011.1.329.2020.AC stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
 • o wydaniu w dniu 07.05.2021 r. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, znak WOO-IV.4220.641.2021.WK.2 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie zawiadamia się, że w celu zapobiegania ewentualnemu negatywnemu oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaną uwzględnione warunki nałożone przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu w opinii z 29.10.2020 r., znak PO.ZZŚ.4.435.684m.1.2020.MDB oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w opinii z 07.05.2021 r., znak WOO-IV.4220.641.2021.WK.2.

PEŁNA TREŚĆ OBWIESZCZENIA W ZAŁĄCZNIKU

KOS-V.6220.101.2020

od 2021-05-13 do 2021-05-27

KOS-V.6220.101.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247), zgodnie z art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku Inwestora: PROJEKT BOTANICZNA Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 10/11, 61-731 Poznań reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Tomasz Grzybowskiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowane w Poznaniu przy ul. Nałkowskiej 18", planowanego do realizacji na działkach nr 68/3, 67/2, 66/5, 65/1, 65/2, 67/1, 66/6, 69/2, 69/3, 71/5, 74/4, 73/2 arkusz 07, obręb 21 oraz ze względu na przebudowę zjazdu na działkach nr 66/4, 91/2, 91/1, 91/4, 112, arkusz 07, obręb 21.,

zawiadamia Strony

 • o przekazaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia złożone wraz z pismem z 05.05.2021 r., celem ujednolicenia akt sprawy, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu.

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: katarzyna_swiderska@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

KOS-V.6220.101.2020

od 2021-05-13 do 2021-05-27

KOS-V.6220.4.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2021 r., poz. 735), Prezydent Miasta Poznania prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym oraz parkingiem naziemnym, możliwością lokalizacji usług w parterze i infrastrukturą techniczną w Poznaniu przy ul. R. Dmowskiego", planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr: 30/1, 30/2, 31, 32/1, 32/3, ark. 07, obręb Górczyn

zawiadamia Strony:

 • o przekazaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dodatkowych materiałów, uzyskanych w trakcie trwającego postępowania administracyjnego. 

Z treścią akt sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osoba prowadzącą sprawę (+48618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: joanna_grzeskowiak@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy. Informujemy ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w holu wejścia głównego siedziby Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania znajdującej się w Poznaniu przy ul. Gronowej 22a (w godzinach urzędowania).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.4.2020

od 2021-05-12 do 2021-05-26

KOS-V.6220.50.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 735) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

zawiadamia Strony

 • o przekazaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, w ślad za pismem z dnia 22 września 2020 r., w sprawie wydania uzgodnienia w toku postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą i podziemnymi halami garażowymi w Poznaniu, przy ulicy Wrońskiego na działce ewid. nr 55/3 oraz na części działek 54/5, 54/7,55/4 obręb Górczyn, celem ujednolicenia akt sprawy, uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią akt sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osoba prowadzącą sprawę (+48618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: joanna_grzeskowiak@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy. Informujemy ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w holu wejścia głównego siedziby Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania znajdującej się w Poznaniu przy ul. Gronowej 22a (w godzinach urzędowania).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.50.2020

od 2021-05-12 do 2021-05-26

KOS-V.6220.38.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, w toku postępowania na wniosek podmiot planujący realizację przedsięwzięcia, tj. CELIKO Sp. z o.o., ul. Św. Antoniego 71, 61-359 Poznań, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zainstalowaniu w istniejącym zakładzie firmy Celiko Sp. z o.o. "Linii produkcyjnej liofilizowanych przekąsek owocowo - warzywnych o zwiększonej porowatości, z dodatkiem wytłoków owocowych", w Poznaniu przy ul. Zwierzchowskiego 23, na działce nr 10/30 (obręb Żegrze, ark. 24)

zawiadamia Strony

o wystosowaniu przez Prezydenta Miasta Poznania, pismem z dnia 11 maja 2021 r., na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), mając na uwadze art. 77 i 7 tejże ustawy, wezwania do złożenia wyjaśnień w zakresie ochrony powierzchni ziemi oraz gospodarki odpadami.

KOS-V.6220.38.2021

od 2021-05-11 do 2021-05-25

KOS-V.6220.53.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 123 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)

zawiadamia Strony

 • o wydaniu przez Prezydenta Miasta Poznania postanowienia z dnia 10.05.2021 r. znak: KOS-V.6220.53.2021 wznawiającego postępowanie administracyjne w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Poznania znak: KOS-V.6220.218.2019 z dnia 27.07.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, towarzyszącą  na działkach nr 16/4 i 38/5 obręb 0006 w rejonie ul. Dziadoszańskiej, w Poznaniu", przeniesioną ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Poznania z dnia  08.10.2020 r. znak: KOS-V.6220.107.2020 z podmiotu 7R S.A., ul. Ludwinowska 7, 30-331 Kraków na rzecz podmiotu 7R Projekt 35 Sp. z o.o., ul. Ludwinowska 7, 30-331 Kraków.

Na wydane postanowienie nie służy stronom zażalenie.

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W związku z powyższym informuje się zainteresowane Strony o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a w godzinach urzędowania (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym celem sprawnej obsługi).

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784081, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: natalia_kaczmarek@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

KOS-V.6220.53.2021

od 2021-05-11 do 2021-05-25

KOS-V.6220.52.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 123 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)

zawiadamia Strony

 • o wydaniu przez Prezydenta Miasta Poznania postanowienia z dnia 10.05.2021 r. znak: KOS-V.6220.52.2021 wznawiającego postępowanie administracyjne w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Poznania znak: KOS-V.6220.218.2019 z dnia 27.07.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, towarzyszącą  na działkach nr 16/4 i 38/5 obręb 0006 w rejonie ul. Dziadoszańskiej, w Poznaniu", przeniesioną ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Poznania z dnia  08.10.2020 r. znak: KOS-V.6220.107.2020 z podmiotu 7R S.A., ul. Ludwinowska 7, 30-331 Kraków na rzecz podmiotu 7R Projekt 35 Sp. z o.o., ul. Ludwinowska 7, 30-331 Kraków.

Na wydane postanowienie nie służy stronom zażalenie.

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W związku z powyższym informuje się zainteresowane Strony o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a w godzinach urzędowania (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym celem sprawnej obsługi).

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784081, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: natalia_kaczmarek@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

KOS-V.6220.52.2021

od 2021-05-11 do 2021-05-25

KOS-V.6220.50.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 123 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)

zawiadamia Strony

 • o wydaniu przez Prezydenta Miasta Poznania postanowienia z dnia 10.05.2021 r. znak: KOS-V.6220.50.2021 wznawiającego postępowanie administracyjne w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Poznania znak: KOS-V.6220.218.2019 z dnia 27.07.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, towarzyszącą  na działkach nr 16/4 i 38/5 obręb 0006 w rejonie ul. Dziadoszańskiej, w Poznaniu", przeniesioną ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Poznania z dnia  08.10.2020 r. znak: KOS-V.6220.107.2020 z podmiotu 7R S.A., ul. Ludwinowska 7, 30-331 Kraków na rzecz podmiotu 7R Projekt 35 Sp. z o.o., ul. Ludwinowska 7, 30-331 Kraków.

Na wydane postanowienie nie służy stronom zażalenie.

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W związku z powyższym informuje się zainteresowane Strony o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a w godzinach urzędowania (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym celem sprawnej obsługi).

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784081, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: natalia_kaczmarek@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

KOS-V.6220.50.2021

od 2021-05-11 do 2021-05-25

KOS-V.6220.16.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247), w związku z art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 765), w toku postępowania z wniosku Inwestora: Grupa Projektowa Port Sp. z o.o., ul. Dobra 26, 60-595 Poznań, reprezentowanego przez Pełnomocnika: Panią Katarzynę Janas, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z infrastrukturą towarzyszącą oraz segmentami socjalno-biurowymi, na terenie działek ewid. nr: 3/7, 3/9, 3/11, 9/9, Arkusz 01, obręb 0010 Krzesiny, Poznań",

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

 • o wezwaniu Pełnomocnika Inwestora do złożenia dodatkowych informacji celem ustalenia zgodności planowanego przedsięwzięcia z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie inwestycyjnym.

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z treścią akt sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z  aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osoba prowadzącą sprawę (+48618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: katarzyna_swiderska@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy. Informujemy ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w holu wejścia głównego siedziby Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania znajdującej się w Poznaniu przy ul. Gronowej 22a (w godzinach urzędowania).

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w trosce o Państwa zdrowie, jak również pracowników, sugerujemy przesłanie swoich uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap.

Jeżeli w okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID -19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48618781073 w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną (na adres: katarzyna_swiderska@um.poznan.pl), celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

KOS-V.6220.16.2021

od 2021-05-11 do 2021-05-25

KOS-V.6220.30.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 256 ze zm.)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),

zawiadamia Strony

 • przekazaniu uzupełnienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn: "Budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Poznaniu przy ul. T. Mateckiego, na dz. Ew. 38/11, 38/13, 38/15, 38/17 obręb 0053 Piątkowo oraz przebudowa linii napowietrznej 110 kV."

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w trosce o Państwa zdrowie, jak również pracowników, sugerujemy przesłanie swoich uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą elektroniczną na adres kos@um.poznan.pl  (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

Jeżeli w okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID -19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878 4939 w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną (na adres: monika_mrozek@um.poznan.pl), celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

KOS-V.6220.30.2020

od 2021-05-10 do 2021-05-24

KOS-V.6220.212.2019

OGŁOSZENIE  INFORMACJI

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informacje:

 • wydanej w dniu 10.05.2021r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku ołowiu ze zgarów, o maksymalnej zdolności przetopu 4,5 Mg/dobę przy ul. Gdyńskiej 31/33 w Poznaniu Inwestycja położona jest na działkach ewidencyjnych: 3/2 i 4/10, arkusz 7 obręb Główna.
 • Z treścią akt sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z  aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osoba prowadzącą sprawę (+48618784939, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: monika_mrozek@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy. Informujemy ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w holu wejścia głównego siedziby Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania znajdującej się w Poznaniu przy ul. Gronowej 22a (w godzinach urzędowania)

KOS-V.6220.212.2019

od 2021-05-10 do 2021-06-08

KOS-V.6220.34.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 256 ze zm.)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),

zawiadamia Strony o

 • przekazaniu uzupełnienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn: "Budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, wraz z garażem podziemnym, towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową oraz zagospodarowaniem terenu dz. nr ewid. 21/10, 21/11, 21/12, 39/6, obręb 0039 Łazarz, ark. 10 w Poznaniu przy ul. Kolejowej"., a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w trosce o Państwa zdrowie, jak również pracowników, sugerujemy przesłanie swoich uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą elektroniczną na adres kos@um.poznan.pl  (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

Jeżeli w okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID -19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878 4939 w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną (na adres: monika_mrozek@um.poznan.pl), celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

KOS-V.6220.34.2021

od 2021-05-10 do 2021-05-24

KOS-V.6220.34.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 256 ze zm.)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),

zawiadamia Strony

 • o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, wraz z garażem podziemnym, towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową oraz zagospodarowaniem terenu dz. nr ewid. 21/10, 21/11, 21/12, 39/6, obręb 0039 Łazarz, ark. 10 w Poznaniu przy ul. Kolejowej", NOVAFORM POLSKA Sp. z.o.o., ul. Tylne Chwaliszewo 23, 61-103 Poznań reprezentowanego przez: Pana Adama Brzezińskiego

Z treścią akt sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z  aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osoba prowadzącą sprawę (+48618784939, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: monika_mrozek@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy. Informujemy ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w holu wejścia głównego siedziby Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania znajdującej się w Poznaniu przy ul. Gronowej 22a (w godzinach urzędowania).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.34.2021

od 2021-05-10 do 2021-05-24