Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Komunikat Termin ważności

KOS-V.6220.134.2020

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),  zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku Inwestora: BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań, reprezentowanego przez Pełnomocnika: Panią Martę Szadach, dla przedsięwzięcia pn. "Budowa hali produkcyjno-magazynowej  dla produktów przemysłowych wraz z częścią biurową na terenie działek 9, 10, 11, arkusz 12, obręb 0015 Karolin, gmina miasto Poznań, powiat poznański, województwo wielkopolskie",

zawiadamia Strony

 • o przekazaniu pismem z 23.09.2022 r. Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z 13.09.2022 r., stanowiącego odpowiedź na wezwanie tutejszego Organu z 06.07.2022 r., w tym na zakres uwag zawartych w piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 27.06.2022 r., znak: WOO-I.4221.115.2022.NB.3.

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z treścią pisma jak i pozostałą dokumentacją sprawy Strony mogą się zapoznać w siedzibie Wydziału przy ul. Gronowej 22a, (pn-pt od 7.30-15.30) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (+48 618784081) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: natalia_kaczmarek@um.poznan.pl lub kos@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca zapoznania się z dokumentacją.

KOS-V.6220.134.2020

od 2022-09-26 do 2022-10-10

KOS-V.6220.1.39.2022

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),  zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia: VEOLIA ENERGIA POZNAŃ  S.A., ul. Energetyczna 3,  61-016 Poznań, reprezentowanego przez: Pana Roberta Cieślika, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa sieci cieplnej DN 800 mm w rejonie ulicy Lechickiej w Poznaniu na terenie działek 2/1, ark. 03, obręb Winiary oraz 49/17, 49/23, 43, ark. 02, obręb Winiary"

zawiadamiam Strony

 • o przekazaniu pismem z dnia 23.09.2022 r. Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu, Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu uzupełnień z 05.09.2022 r., stanowiących odpowiedź na wezwanie tutejszego Organu z 24.08.2022 r.

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z treścią pisma jak i pozostałą dokumentacją sprawy Strony mogą się zapoznać w siedzibie Wydziału przy ul. Gronowej 22a, (pn-pt od 7.30-15.30) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (+48 618784081) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: natalia_kaczmarek@um.poznan.pl lub kos@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca zapoznania się z dokumentacją.

KOS-V.6220.1.39.2022  

od 2022-09-26 do 2022-10-10

KOS-V.6220.1.46.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm., zwanej dalej: ustawą ooś), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm. zwanej dalej: ustawą k.p.a.), w toku postępowania  administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  Budowa hali magazynowo - biurowej H1 wraz z niezbędną infrastrukturą oraz miejscami parkingowymi naziemnymi, drogami komunikacji wewnętrznej, placami manewrowymi i terenami zieleni na dz. nr ew. 4 z obrębu Dębiec przy ul. Samotnej w Poznaniu (Inwestor: IDEAL DISTRIBUTION PARK Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, reprezentowany przez Panią Martę Marzysz), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

 • przekazaniu pismem z dnia 23.09.2022 r uzupełnienia z dnia 19.09.2022 r. otrzymanego (data wpływu 21.09.2022r.) od Pełnomocnika Pani Marty Marzysz (Inwestor: IDEAL DISTRIBUTION PARK Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa), do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu dotyczące wezwania do wyjaśnień z dnia 30.08.2022 r. z zakresu gospodarki odpadami.

Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e - PUAP. Z treścią pism jak i pozostałą dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału przy ul. Gronowej 22a, (pn-pt od 7.30-15.30) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (+48 618784939). Prosimy o ww. kontakt telefoniczny lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: paulina_bruch@um.poznan.pl lub kos@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca zapoznania się z dokumentacją

Zawiadomienie (doręczenie) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie (wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń organu oraz jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej).

KOS-V.6220.1.46.2022   

od 2022-09-26 do 2022-10-10

KOS-V.6220.124.2021

OBWIESZCZENIE

Dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego toru samochodowego w celu utworzenia nowej trasy toru (asfaltowo-szutrowego) do przeprowadzenia zawodów samochodowych Rallycross w Przeźmierowie przy ul. Wyścigowej 3, gmina Tarnowo Podgórne, powiat poznański, województwo Wielkopolskie

Wnioskodawca: Automobilklub Wielkopolski, ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań reprezentowany przez Pana Artura Czyża

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, spełniając wymóg art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021r., poz. 735 ze zm.) mając na uwadze art. 77 i 7 tejże ustawy

zawiadamia Strony,

iż na prośbę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, wezwał Inwestora do złożenia ponownych wyjaśnień i uzupełnienia materiałów odnośnie zapisów raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, niezbędnych do zajęcia stanowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

KOS-V.6220.124.2021

od 2022-09-26 do 2022-10-10

KOS-V.6220.1.62.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 735)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz.1029), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony o

 • pismem z dnia 22.09.2022 r. na podstawie art. 50 § 1 ustawy k.p.a., działając w myśl art. 77 i 7 cyt. ustawy, tut. Organ wezwał Pełnomocnika Inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia mając na uwadze wymogi art. 62 a oraz 63 ust. 1 ustawy ooś w zakresie zagadnień związanych z gospodarką odpadami

Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e - PUAP. Z treścią pism jak i pozostałą dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału przy ul. Gronowej 22a, (pn-pt od 7.30-15.30) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (+48 618784939). Prosimy o ww. kontakt telefoniczny lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: paulina_bruch@um.poznan.pl lub kos@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca zapoznania się z dokumentacją.

KOS-V.6220.1.62.2022

od 2022-09-23 do 2022-10-07

KOS-V.6220.1.10.2022

OBWIESZCZENIE

Dotyczy: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Smoluchowskiego w Poznaniu" zlokalizowanych na dz. nr  8/1, 8/2, 9/1, 9/2 ark. 30, obręb 0036 Junikowo"

Wnioskodawca: JHM DEVELOPMENT S.A, ul. Unii Europejskiej 18A, 96-100 Skierniewice, reprezentowany przez: Panią Martę Bartoszewicz

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, spełniając wymóg art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.)

zawiadamia Strony

 • o wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu opinii sanitarnej znak: NS.9011.1.69.2022.DK z dnia 05.09.2022 r., w której to tamtejszy organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 • o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu opinii znak: PO.ZZŚ.4.435.144.2022.MS.2 z dnia 06.09.2022, w której to tamtejszy organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:
 1. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, zaplecze techniczne, miejsca postoju sprzętu budowlanego (maszyn
  i środków transportu) oraz miejsca składowania materiałów budowlanych należy zorganizować na terenie utwardzonym, tak aby zabezpieczyć grunt przed ewentualnym zanieczyszczeniem substancjami niebezpiecznymi (ropopochodnymi).
 2. Powstające w trakcie budowy planowego przedsięwzięcia odpady, należy gromadzić selektywnie w wyznaczonych miejscach, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach na utwardzonym podłożu, a następnie przekazywać zewnętrznym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.
 3. W miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
 4. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.
 5. Budynki należy zaopatrywać w wodę z miejskiej sieci wodociągowej.
 6. Ścieki socjalno-bytowe należy odprowadzać do istniejącej kanalizacji sanitarnej.
 7. Podczyszczone wody opadowe i roztopowe odprowadzać do zbiornika retencyjnego, dalej do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej po uzgodnieniu warunków z gestorem sieci.
 • o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowienia znak:
  WOO-I.4220.49.2022.ES.5 z dnia 12.08.2022 r., w którym to tamtejszy organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji
  o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań

Pełna treść obwieszczenia w załączniku!

od 2022-09-23 do 2022-10-07

KOS-V.6220.1.73.2022

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

informuje o:

 • o wydanej w dniu 21.09.2022 r., na wniosek Inwestora Veolia Energia Poznań S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Jacka Szypiłkę, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KOS-V.6220.1.73.2022, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowie i przebudowie wysokoparametrowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków na os. Bolesława Chrobrego w Poznaniu", zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 534/15, 536/3, 432, 535/3, 535/4, 540/2, 541/4, 541/3, ark. 06, obręb Piątkowo oraz na działkach ewidencyjnych nr 285/34, 285/35, 431/14, 431/15, 285/10, 285/11, 285/20, 282/5, 282/9, 282/13, 285/62, 285/30, 285/63, 285/68, ark. 10, obręb Piątkowo
 • terminie udostępnienia treści powyższej w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni, tj. od 23 września 2022 r. do 7 października 2022 r.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowa 22a.

Przesłanie swoich uwag i wniosków możliwe jest za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą elektroniczną na adres kos@um.poznan.pl (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z COVID-19 ograniczona będzie możliwość osobistego zapoznania się z treścią ww. opinii, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878 4939 w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną (na adres: aleksandra_krzemien@um.poznan.pl), celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

Treść decyzji do wglądu w załączniku!!

od 2022-09-23 do 2022-10-07

KOS-V.6220.1.73.2022

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

informuje o:

 • o wydanej w dniu 21.09.2022 r., na wniosek Inwestora Veolia Energia Poznań S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Jacka Szypiłkę, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KOS-V.6220.1.73.2022, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowie i przebudowie wysokoparametrowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków na os. Bolesława Chrobrego w Poznaniu", zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 534/15, 536/3, 432, 535/3, 535/4, 540/2, 541/4, 541/3, ark. 06, obręb Piątkowo oraz na działkach ewidencyjnych nr 285/34, 285/35, 431/14, 431/15, 285/10, 285/11, 285/20, 282/5, 282/9, 282/13, 285/62, 285/30, 285/63, 285/68, ark. 10, obręb Piątkowo
 • terminie udostępnienia treści powyższej w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni, tj. od 23 września 2022 r. do 7 października 2022 r.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowa 22a.

Przesłanie swoich uwag i wniosków możliwe jest za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą elektroniczną na adres kos@um.poznan.pl (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z COVID-19 ograniczona będzie możliwość osobistego zapoznania się z treścią ww. opinii, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878 4939 w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną (na adres: aleksandra_krzemien@um.poznan.pl), celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

Treść decyzji do wglądu w kolejnym komunikacie (wywieszona w terminie 23.09.2022 - 07.10.2022)

od 2022-09-23 do 2022-10-24

KOS-V.6220.1.73.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 104 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 2 i art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

 • o wydanej w dniu 21.09.2022 r., na wniosek Inwestora Veolia Energia Poznań S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Jacka Szypiłkę, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KOS-V.6220.1.73.2022, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowie i przebudowie wysokoparametrowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków na os. Bolesława Chrobrego w Poznaniu", zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 534/15, 536/3, 432, 535/3, 535/4, 540/2, 541/4, 541/3, ark. 06, obręb Piątkowo oraz na działkach ewidencyjnych nr 285/34, 285/35, 431/14, 431/15, 285/10, 285/11, 285/20, 282/5, 282/9, 282/13, 285/62, 285/30, 285/63, 285/68, ark. 10, obręb Piątkowo

Od wydanej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Przesłanie swoich uwag i wniosków możliwe jest za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą elektroniczną na adres kos@um.poznan.pl (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z COVID-19 ograniczona będzie możliwość osobistego zapoznania się z treścią ww. opinii, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878 4939 w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną (na adres: aleksandra_krzemien@um.poznan.pl), celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

KOS-V.6220.1.73.2022

od 2022-09-23 do 2022-10-07

KOS-V.6220.1.3.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

 • Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska w Poznaniu, działając w imieniu Prezydenta Miasta Poznania w związku z tokiem prowadzonego postępowania, znak: KOS-V.6220.1.3.2022 pismem z dnia 21.09.2022 r. przekazał złożone wyjaśnienie Pełnomocnika Pani Joanny Atamaniuk z dnia 16.09.2022 r. (data wpływu: 19.09.2022 r.) dot. omyłki pisarskiej w nazwie Inwestora we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.01.2022 r.  do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W związku z powyższym, wskazuje się iż pełna nazwa Inwestora brzmi: 7R Projekt 35 Sp. z o.o.

Z treścią pism jak i pozostałą dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału przy ul. Gronowej 22a, (pn-pt od 7.30-15.30) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (+48 618784939). Prosimy o ww. kontakt telefoniczny lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: paulina_bruch@um.poznan.pl lub kos@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca zapoznania się z dokumentacją.

Zawiadomienie (doręczenie) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie (wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń organu oraz jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej).

KOS-V.6220.1.3.2022

od 2022-09-22 do 2022-10-06

KOS-V.6220.1.38.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz spełniając wymóg art. 10 tejże ustawy, w toku postępowania toczącego się na wniosek Inwestora: JAKON INWEST 5 Sp. z o.o., ul. Sowia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Adama Brzezińskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą na terenie nieruchomości przy ul. Wieruszowskiej w Poznaniu", dz. nr ewid. 73/1, 73/2, 73/4, 73/5, 73/6 i 74, ark. 42, obręb 36, Junikowo, Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

W nawiązaniu do pisma z dnia 15.09.2022 r. (data wpływu 19.09.22 r.) Pełnomocnika Inwestora: Pana Adama Brzezińskiego o prolongatę terminu złożenia wymaganych uzupełnień do 14.10.2022 r., tut. Wydział przychyla się do składanej prośby.

W związku z powyższym, ustala się termin złożenia materiałów wyjaśniających do 14.10.2022 r.

Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e - PUAP. Z treścią pism jak i pozostałą dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału przy ul. Gronowej 22a, (pn-pt od 7.30-15.30) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (+48 618784939). Prosimy o ww. kontakt telefoniczny lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: paulina_bruch@um.poznan.pl lub kos@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca zapoznania się z dokumentacją

Zawiadomienie (doręczenie) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie (wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń organu oraz jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej).

KOS-V.6220.1.38.2022

od 2022-09-22 do 2022-10-06

KOS-V.6220.1.75.2022

OBWIESZCZENIE

Dotyczy: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowie i przebudowie wysokoparametrowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków na os. Bolesława Chrobrego w Poznaniu", zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 555/10, 552/6, 552/4, 552/3, 552/5, ark. 06, obręb Piątkowo; dz. ew. nr 438/10, 527/11, 527/12, 527/9, 527/14, 409/8, 406/36, 406/37, 406/35, 406/27, 406/32, 285/17, ark. 07, obręb Piątkowo; dz. ew. nr 285/68, 285/30, 285/66, ark. 10, obręb Piątkowo; dz. ew. nr 36/1, 36/2, 38/77, 38/82, ark. 02, obręb Winiary.

Wnioskodawca: Veolia Energia Poznań S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Jacka Szypiłkę

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r.,poz. 1029 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

 • o przekazaniu pismem z 19.09.2022 r. Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu oraz Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu przedłożonej przez Pełnomocnika korekty omyłki pisarskiej numeru działki ewidencyjnej, tj. zamiast "553/5, ark. 06, obręb Piątkowo" winno być "552/5, ark. 06, obręb Piątkowo".

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Przesłanie swoich uwag i wniosków możliwe jest za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą elektroniczną na adres kos@um.poznan.pl (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z COVID-19 ograniczona będzie możliwość osobistego zapoznania się z treścią ww. opinii, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878 4939 w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną (na adres: aleksandra_krzemien@um.poznan.pl), celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

KOS-V.6220.1.75.2022

od 2022-09-21 do 2022-10-05

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej z częścią socjalno-biurową, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną..

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej z częścią socjalno-biurową, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. 230/73 i 230/74 Bogucin, gmina Swarzędz. WOS.6220.1.10.2022-10

od 2022-09-21 do 2022-10-05

KOS-V.6220.1.69.2022

OBWIESZCZENIE

Dotyczy: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową i garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego przy ulicy Fortecznej w Poznaniu, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 19/9, 19/10, 19/11, 19/13, 19/18, 19/19, 19/20, 19/21, 48/1, 48/2, 48/3, 35/11, 37/6, części działki 37/1, ark. 5, obręb Starołęka, Poznań

Wnioskodawca: Project Management Ferchmin Equity Sp. z o. o. sp. komandytowa, ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Pysznego

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r.,poz. 1029 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony:

 • o przekazaniu uzupełnienia z dnia 13.09.2022 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w celu wykorzystania go przy wydawaniu opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku,
  o określenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz w celu ujednolicenia akt sprawy.

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Przesłanie swoich uwag i wniosków możliwe jest za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą elektroniczną na adres kos@um.poznan.pl (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

W celu osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878 4939 w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną (na adres: aleksandra_krzemien@um.poznan.pl), celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

KOS-V.6220.1.69.2022

od 2022-09-21 do 2022-10-05

KOS-V.6220.1.78.2022

OBWIESZCZENIE

Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową i garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego przy ulicy Fortecznej w Poznaniu.", zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 19/9, 19/10, 19/11, 19/13, 19/18, 19/19, 19/20, 19/21, 48/1, 48/2, 48/3, 35/11, 37/6, części działki 37/1, ark. 5, obręb Starołęka, Poznań

Wnioskodawca: Ewa Bemke oraz Sławomir Bemke, reprezentowani przez Pełnomocnika Pana Karola Jesiaka

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) w związku z art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania,

zawiadamia Strony

 • o wszczęciu na wniosek podmiotów planujących realizację przedsięwzięcia: Ewa Bemke oraz Sławomir Bemke, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Karola Jesiaka, postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • o przekazaniu wniosku z 21.07.2022 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska uwzględniającym łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Przesłanie swoich uwag i wniosków możliwe jest za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą elektroniczną na adres kos@um.poznan.pl (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z COVID-19 ograniczona będzie możliwość osobistego zapoznania się z treścią ww. opinii, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878 4939 w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną (na adres: aleksandra_krzemien@um.poznan.pl), celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

KOS-V.6220.1.78.2022

od 2022-09-21 do 2022-10-05

KOS-V.6220.1.81.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

 • o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek podejmującego przedsięwzięcie: RASCH ARCHITEKCI Ewelina Rasch, ul. Tęczowa 8, 60-275 Poznań, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo-handlowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Poznań, gmina Poznań, przy ulicy Strzeszyńskiej 30;
 • o przekazaniu kopii wniosku z dnia 04.08.2022 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska uwzględniającym łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (...).

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W związku z powyższym informuje się zainteresowane Strony o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a w godzinach urzędowania (najlepiej po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym celem sprawnej obsługi).

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784081, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: natalia_kaczmarek@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

KOS-V.6220.1.81.2022       

od 2022-09-20 do 2022-10-04

KOS-V.6220.1.68.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz spełniając wymóg art. 10 tejże ustawy, w toku postępowania toczącego się na wniosek InwestoraKW Technology Sp. z o.o., ul. Bóżnicza 15/6, 61-751 Poznań, reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Krzysztofa Pysznego
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych dwulokalowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 4/12, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16, 4/17, 4/18, 4/19, 4/31, obręb Spławie, arkusz 01, Poznań, Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

 • o przekazaniu pismem z dnia 15.09.2022 r. uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia (data wpływu 12.09.2022 r.) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Z treścią pism jak i pozostałą dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału przy ul. Gronowej 22a, (pn-pt od 7.30-15.30) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (+48 618784939). Prosimy o ww. kontakt telefoniczny lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: paulina_bruch@um.poznan.pl lub kos@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca zapoznania się z dokumentacją.

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

KOS-V.6220.1.68.2022

od 2022-09-20 do 2022-10-04

KOS-V.6220.1.79.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz spełniając wymóg art. 10 tejże ustawy, w toku postępowania toczącego się na wniosek Inwestora VEOLIA ENERGIA POZNAN S.A, ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań, reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Ryszarda Sobańskiego, ul. Grunwaldzka 167A/31, 60-322 Poznań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa magistrali sieci cieplnej kanałowej na sieć cieplną preizolowaną przy ul. Hercena/Księcia Mieszka I w Poznaniu, na działkach ewid. 76/2, 76/11, 76/12, 86/1, ark. 21 obręb 52, Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

 • o przekazaniu pismem z dnia 15.09.2022 r. uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia (data wpływu 12.09.2022 r.) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Jednocześnie tut. Wydział zwrócił się z prośbą o wydanie opinii/ponownej opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia

Z treścią pism jak i pozostałą dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału przy ul. Gronowej 22a, (pn-pt od 7.30-15.30) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (+48 618784939). Prosimy o ww. kontakt telefoniczny lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: paulina_bruch@um.poznan.pl lub kos@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca zapoznania się z dokumentacją.

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

KOS-V.6220.1.79.2022

od 2022-09-20 do 2022-10-04

KOS-V.6220.1.67.2022 (dawn. OS.V/7684-312/06, OS.V/6220-11/11)

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.),

informuję o:

 • wydanej w dniu 19.09.2022r. decyzji umarzającej postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: KOS-V.6220.1.67.2022 (dawn. OS.V/7684-312/06, OS.V/6220-11/11), dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 oznaczonej nr POZ0141 zlokalizowanej na dachu i poddaszu budynku mieszkalnego w Poznaniu przy ul. Horacego 23, działka nr 1/666, ark. 13, obr. Golęcin. (Inwestor: P4 Sp. z o.o., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa reprezentowany przez Pana Wojciecha Dziela - INSTAL-TEC, ul. Główna 88, 62-007 Biskupice Wlkp)

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowa 22a w Poznaniu.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19", ograniczona byłaby możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 (61)878-40-83, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: kamila_bogucka@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia dokumentacji sprawy.

KOS-V.6220.1.67.2022 (dawn. OS.V/7684-312/06, OS.V/6220-11/11)

od 2022-09-21 do 2022-10-21

KOS-V.6220.1.67.2022 (dawn. OS.V/7684-312/06, OS.V/6220-11/11)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) Prezydent Miasta Poznania, po rozpatrzeniu wniosku podejmującego przedsięwzięcie: P4 Sp. z o.o., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa reprezentowany przez Pana Wojciecha Dziela - INSTAL-TEC, ul. Główna 88, 62-007 Biskupice Wlkp

zawiadamia Strony

 • o wydanej w dniu 19.09.2022r. decyzji umarzającej postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: KOS-V.6220.1.67.2022 (dawn. OS.V/7684-312/06, OS.V/6220-11/11), dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 oznaczonej nr POZ0141 zlokalizowanej na dachu i poddaszu budynku mieszkalnego w Poznaniu przy ul. Horacego 23, działka nr 1/666, ark. 13, obr. Golęcin.

POUCZENIE

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuje się strony postępowania o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z ww. decyzją oraz aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (+48 61-878-40-83).

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61-878-40-83, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: kamila_bogucka@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

KOS-V.6220.1.67.2022 (dawn. OS.V/7684-312/06, OS.V/6220-11/11)

od 2022-09-21 do 2022-10-05