Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Komunikat Termin ważności

KSr-V.6220.1.27.2023 (dawniej: KOS-V.6220.90.2021)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 104 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

o wydaniu postanowienia z dnia 2.02.2023 r. uzupełniającego decyzję Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 stycznia 2023 r. znak: KSr-V.6220.1.27.2023 (dawniej: KOS-V.6220.90.2021) określającą środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z infrastrukturą oraz zapleczami socjalno-biurowymi na działkach geodezyjnych nr 8/2, 8/9, 8/10, 8/12, 8/14, 8/15, 8/16, 8/17 ark. 45 i 46, obręb 36, miasto Poznań

Od wydanej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Klimatu i Środowiska przy ul. Gronowa 22a. Przesłanie swoich uwag i wniosków możliwe jest za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Klimatu i Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą elektroniczną na adres ksr@um.poznan.pl (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

W celu osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878 4939 w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną (na adres: paulina_bruch@um.poznan.pl), celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

KSr-V.6220.1.27.2023 (dawniej: KOS-V.6220.90.2021)

od 2023-02-03 do 2023-02-17

KSr-V.6220.1.54.2023 (dawniej: KOS-V.6220.1.81.2022)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),  zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2000 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia: RASCH ARCHITEKCI Ewelina Rasch, ul. Tęczowa 8, 60-275 Poznań, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo-handlowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Poznań, gmina Poznań, przy ulicy Strzeszyńskiej 30

zawiadamia Strony

 • o przekazaniu pismem z 02.02.2023 r. Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu, Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia z 09.12.2022 r. stanowiącego odpowiedź na wezwanie tutejszego Organu z 25.11.2022 r. 

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z treścią pisma jak i pozostałą dokumentacją sprawy Strony mogą się zapoznać w siedzibie Wydziału przy ul. Gronowej 22a, (pn-pt od 7.30-15.30) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (+48 618784081) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: natalia_kaczmarek@um.poznan.pl lub ksr@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca zapoznania się z dokumentacją.

KSr-V.6220.1.54.2023 (dawniej: KOS-V.6220.1.81.2022)

od 2023-02-02 do 2023-02-16

KSr-V.6220.1.40.2023 (dawniej: KOS-V.6220.1.35.2022)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),  zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2000 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia: Echo Investment S.A., Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Adama Marczaka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w Poznaniu przy ul. Opieńskiego i ul. Szeligowskiego, na działkach nr ew. 157/5, 158/6, 189/57 (ark. 18)  obr. 0053 Piątkowo"

zawiadamia Strony

 • o przekazaniu pismem z 30.01.2023 r. Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu, Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia, a także o wystąpieniu o ponowne zajęcie stanowiska przez ww. Organy co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z treścią pisma jak i pozostałą dokumentacją sprawy Strony mogą się zapoznać w siedzibie Wydziału przy ul. Gronowej 22a, (pn-pt od 7.30-15.30) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (+48 618784081) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: natalia_kaczmarek@um.poznan.pl lub ksr@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca zapoznania się z dokumentacją.

KSr-V.6220.1.40.2023 (dawniej: KOS-V.6220.1.35.2022)

od 2023-01-31 do 2023-02-14

KSr-V.6220.1.67.2023 (dawniej: KOS-V.6220.1.104.2022)

OBWIESZCZENIE

Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowie "Zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych "A", "B", "C", "D" i "E" z garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu" zlokalizowanego na działkach nr 27/10, 28/4, 29/6, ark. 09, obręb Jeżyce.

Wnioskodawca: Fama Development Sp. z o.o. Sp. J., ul. J. H. Dąbrowskiego 81/85, 60-529 Poznań reprezentowany przez pełnomocnika Pana Ireneusza Nowickiego

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania,

zawiadamia Strony

 • o wezwaniu Pełnomocnika przez tut. Wydział w zakresie ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony powierzchni ziemi, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony zieleni oraz ponownie o jednoznaczne wskazanie zakresu planowanego przedsięwzięcia.

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Przesłanie swoich uwag i wniosków możliwe jest za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Klimatu i Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą elektroniczną na adres ksr@um.poznan.pl (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z COVID-19 ograniczona będzie możliwość osobistego zapoznania się z treścią ww. opinii, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878-40-73 od pon. do pt. w godzinach 8:00-10:00 i 13:30-15:30) lub poprzez pocztę elektroniczną (na adres: aleksandra_krzemien@um.poznan.pl), celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

KSr-V.6220.1.67.2023 (dawniej: KOS-V.6220.1.104.2022)

od 2023-01-31 do 2023-02-14

KSr-V.6220.1.51.2023 (dawniej: KOS-V.6220.1.74.2022) - treść decyzji

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) Prezydent Miasta Poznania,

informuje:

 • o wydaniu, na wniosek Inwestora: Veolia Energia Poznań S.A. z/s w Poznaniu, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Jacka Szypiłko decyzji z dnia 26 stycznia 2023 r., znak: KSr-V.6220.1.51.2023 (dawniej: KOS-V.6220.1.74.2022) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa i przebudowa wysokoparametrowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków na os. Polan w Poznaniu", planowanego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 2/11, 2/10, 2/9, 6/5, 2/8, 1/1, 2/14, 2/15, 2/19, 2/20, 2/18 ark. 36; 5, 1/20, 1/24, 3 ark. 35; 1/1, 1/7 ark. 32, obręb Żegrze,
 • o terminie udostępnienia treści powyższej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.poznan.pl, dział: Ogłoszenia, decyzje, rejestry; kategoria: Komunikaty Urzędu Miasta Poznania)  na okres 14 dni, tj. od 27.01.2023 r. do 10.02.2023 r.
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z ogólnodostępną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Klimatu i Środowiska przy ul. Gronowej 22a w godzinach urzędowania.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Klimatu i Środowiska przy ul. Gronowej 22a, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Klimatu i Środowiska.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: joanna_grzeskowiak@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

Treść decyzji do wglądu w załączniku!!

od 2023-01-27 do 2023-02-10

KSr-V.6220.1.51.2023 (dawniej: KOS-V.6220.1.74.2022)

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) Prezydent Miasta Poznania,

informuje:

 • o wydaniu, na wniosek Inwestora: Veolia Energia Poznań S.A. z/s w Poznaniu, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Jacka Szypiłko decyzji z dnia 26 stycznia 2023 r., znak: KSr-V.6220.1.51.2023 (dawniej: KOS-V.6220.1.74.2022) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa i przebudowa wysokoparametrowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków na os. Polan w Poznaniu", planowanego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 2/11, 2/10, 2/9, 6/5, 2/8, 1/1, 2/14, 2/15, 2/19, 2/20, 2/18 ark. 36; 5, 1/20, 1/24, 3 ark. 35; 1/1, 1/7 ark. 32, obręb Żegrze,
 • o terminie udostępnienia treści powyższej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.poznan.pl, dział: Ogłoszenia, decyzje, rejestry; kategoria: Komunikaty Urzędu Miasta Poznania)  na okres 14 dni, tj. od 27.01.2023 r. do 10.02.2023 r.
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z ogólnodostępną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Klimatu i Środowiska przy ul. Gronowej 22a w godzinach urzędowania.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Klimatu i Środowiska przy ul. Gronowej 22a, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Klimatu i Środowiska.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: joanna_grzeskowiak@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

Treść decyzji do wglądu w kolejnym komunikacie (wywieszona w terminie 27.01.2023 - 10.02.2023)

od 2023-01-27 do 2023-02-27

KSr-V.6220.1.51.2023 (dawniej: KOS-V.6220.1.74.2022)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) Prezydent Miasta Poznania,

zawiadamia Strony

 • o wydaniu, na wniosek Inwestora: Veolia Energia Poznań S.A. z/s w Poznaniu, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Jacka Szypiłko decyzji z dnia 26 stycznia 2023 r., znak: KSr-V.6220.1.51.2023 (dawniej: KOS-V.6220.1.74.2022) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa i przebudowa wysokoparametrowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków na os. Polan w Poznaniu", planowanego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 2/11, 2/10, 2/9, 6/5, 2/8, 1/1, 2/14, 2/15, 2/19, 2/20, 2/18 ark. 36; 5, 1/20, 1/24, 3 ark. 35; 1/1, 1/7 ark. 32, obręb Żegrze.

Od wydanej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W związku z powyższym informuje się Strony o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Klimatu i Środowiska przy ul. Gronowej 22a, w godzinach urzędowania.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Klimatu i Środowiska.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: joanna_grzeskowiak@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

KSr-V.6220.1.51.2023 (dawniej: KOS-V.6220.1.74.2022)

od 2023-01-27 do 2023-02-10

KSr-V.6620.1.76.2023 (dawniej: KOS-V.6220.118.2022)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3f i 3h ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2000 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia: Miasto Poznań reprezentowane przez Prezydenta Miasta Poznania w imieniu, którego działa: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, których pełnomocnikiem jest Pan Krzysztof Pyszny, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Sportów Wrotkarskich (CSW) na Golęcinie w Poznaniu niedaleko ulic Niestachowskiej i Warmińskiej, zawiadamia Strony postępowania tj. osoby posiadające prawo rzeczowe do nieruchomości o nieujawionym stanie prawnym: dz. ewid. nr 38, 39, 40, 42 ark. 36 obręb 20 Golęcin: 

 • o wezwaniu Pełnomocnika Inwestora pismem z dnia 26.01.2023 r. do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia materiałów zgodnie z zakresem przedstawionym w piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 18.01.2023 r., znak: WOO-IV.4220.1706.2022.AK.1

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z treścią pisma jak i pozostałą dokumentacją sprawy Strony mogą się zapoznać w siedzibie Wydziału przy ul. Gronowej 22a, (pn-pt od 7.30-15.30) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (+48 618784081) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: natalia_kaczmarek@um.poznan.pl lub ksr@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca zapoznania się z dokumentacją.

KSr-V.6620.1.76.2023 (dawniej: KOS-V.6220.118.2022)

od 2023-01-27 do 2023-02-10

KSr-V.6220.1.24.2023 (dawn. KOS-V.6220.68.2021)

OBWIESZCZENIE

Dotyczy: Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna oraz zapleczem biurowo-socjalnym, dz. ewid. nr: 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14 ark. 13 obręb Karolin oraz dz. nr 8 ark. 14 obręb Karolin w Poznaniu przy ul. Janikowskiej 33

Wnioskodawca: GELF FIZPARTNER (POLSKA) Sp. z o.o. CRYSTAL LOGISTICS Sp. k., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa reprezentowanej przez Panią Magdalenę Stępniak, Cushman & Wakefield Polska Trading sp. z o.o. The Warsaw HUB, ul. Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania

zawiadamia Strony

iż pismem z dnia 25.01.2023 r. przekazał dokumentację sprawy KSr-V.6220.1.24.2023 (dawniej KOS-V.6220.68.2021) do Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w związku z przedłożonym  odwołaniem od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej w dniu 19.12.2022 r. znak: KOS-V.6220.68.2021.

KSr-V.6220.1.24.2023 (dawn. KOS-V.6220.68.2021)

od 2023-01-27 do 2023-02-09

KSr-V.6220.1.94.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2022 r., poz. 2000 ze zm.)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 zm.),

zawiadamia Strony

 • o wszczęciu postępowania na wniosek: podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia, ACG 24 Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Jacka Maślińskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie: zmiany decyzji Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2021 r. znak: KOS-V.6220.13.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 64/2, 64/3, 64/4, 33/1 obręb 0020 Golęcin ark 28 oraz 35 obręb 0020 Golęcin ark. 26 położonych w Poznaniu przy ul. Wincentego Witosa.",
 • o przekazaniu, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, wniosku o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuje się zainteresowane Strony o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Klimatu i Środowiska przy ul. Gronowej 22a w godzinach urzędowania (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym, celem sprawnej obsługi). W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona byłaby możliwość osobistego składania wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: joanna_grzeskowiak@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Ponadto, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Klimatu i Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 cyt. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem odnosi skutek prawny.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku!!

od 2023-01-26 do 2023-02-09

KSr-V.6220.1.74.2023 (dawniej KOS-V.6220.1.116.2022)

OBWIESZCZENIE

Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na: budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - na działkach nr ewid. 21/2, 22/5, 22/6, 23/3, 23/4, 24/3, 24/4 obręb Jeżyce (Ark. 07)

Wnioskodawca: Pan Arkadiusz Sugiero

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania,

zawiadamia Strony

 • możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w całości umarzającej postępowanie, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Klimatu i Środowiska (dawniej Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska) przy ul. Gronowej 22a, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (061)-878-49-39) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: alina_berkowska@um.poznan.pl. Zainteresowane Strony mogą składać uwagi  i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

KSr-V.6220.1.74.2023 (dawniej KOS-V.6220.1.116.2022)

od 2023-01-26 do 2023-02-09

KSr-V.6220.1.68.2023 (dawniej KOS-V.6220.1.109.2022)

OBWIESZCZENIE

Dotyczy:  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn.: Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z podziemną halą garażową na terenie nieruchomości w Poznaniu przy ul. Unii Lubelskiej 4 - działka nr 5/15, ark. 15, obręb Żegrze.

Wnioskodawca: AGROBEX Spółka z o.o., ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań, reprezentowany przez pełnomocnika: Pana Piotra Stępniaka

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania,

zawiadamia Strony

 • o wezwaniu do wyjaśnień w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i środowiska gruntowo-wodnego, w zakresie gospodarki odpadami, ochrony przed hałasem i ochrony powietrza, pełnomocnika wnioskodawcy Pana Piotra Stępniaka.

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Przesłanie swoich uwag i wniosków możliwe jest za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Klimatu i Środowiska  (dawniej Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska). Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą elektroniczną na adres ksr@um.poznan.pl (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z COVID-19 ograniczona będzie możliwość osobistego zapoznania się z treścią ww. opinii, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878 4939 w godzinach: 8:00-10:00 lub 13:30-15:30) lub poprzez pocztę elektroniczną (na adres: alina_berkowska@um.poznan.pl), celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

KSr-V.6220.1.68.2023 (dawniej KOS-V.6220.1.109.2022)

od 2023-01-26 do 2023-02-09

KSr-V.6220.1.31.2023 (dawniej KOS-V.6220.143.2021)

OBWIESZCZENIE

Dotyczy: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ulicy Babimojskiej w Poznaniu na działkach geodezyjnych nr 7/9 (ark. 33), 2/4 (ark. 34), obręb Junikowo, miasto Poznań, powiat Poznań, województwo wielkopolskie

Wnioskodawca: Ronson Development SPV2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa reprezentowana przez Pana Dominika Kretschmera, Ronson Development SPV2 Sp. z o.o., ul. Kamiennogórska 7 lok. U2, 60-179 Poznań

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

 • o przekazaniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu, aktualnej karty informacyjnej przedsięwzięcia, z prośbą o wydanie ponownej opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska uwzględniającym łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...).

KSr-V.6220.1.31.2023 (dawniej KOS-V.6220.143.2021)

od 2023-01-26 do 2023-02-08

KSr-V.6220.1.80.2023 (dawniej: KOS-V.6220.1.123.2022)

OBWIESZCZENIE

Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie centrum logistyczno-magazynowo-produkcyjnego z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą towarzyszącą" przewidzianego do realizacji na działkach: 10/5, 10/14, 11/17, 11/12, 11/9, 10/1, ark. 18, obręb Krzesiny oraz na działce nr 1/8, ark. 19, obręb Krzesiny w Poznaniu.

Wnioskodawca: IPD 8 Sp. z o.o., ul. Grzybowska 2/78, 00-131 Warszawa, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Marka Benedykcińskiego

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania,

zawiadamia Strony

 • o wszczęciu na wniosek podmiotu IPD 8 Sp. z o.o., ul. Grzybowska 2/78, 00-131 Warszawa postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • o przekazaniu wniosku z 30.11.2022 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska uwzględniającym łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Przesłanie swoich uwag i wniosków możliwe jest za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Klimatu i Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą elektroniczną na adres ksr@um.poznan.pl (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z COVID-19 ograniczona będzie możliwość osobistego zapoznania się z treścią ww. opinii, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878-40-73 od pon. do pt. w godzinach 8:00-10:00 i 13:30-15:30) lub poprzez pocztę elektroniczną (na adres: aleksandra_krzemien@um.poznan.pl), celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

KSr-V.6220.1.80.2023 (dawniej: KOS-V.6220.1.123.2022)

od 2023-01-25 do 2023-02-08

KSr-V.6220.1.59.2023 (dawniej: KOS-V.6220.1.90.2022)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz U. 2022 r., poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

 • o przekazaniu pismem z dnia 23.01.2023 r. uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia  otrzymanych od Inwestora: AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań dnia 18.01.2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu zbiornika naziemnego na olej napędowy o pojemności do 5 m3 przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu, na działce ewid. 1/10, akr. 04, obręb 0060 Dębiec do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu.

Z treścią pism jak i pozostałą dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału przy ul. Gronowej 22a, (pn-pt od 7.30-15.30) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (+48 618784939). Prosimy o ww. kontakt telefoniczny lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: paulina_bruch@um.poznan.pl lub ksr@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca zapoznania się z dokumentacją.

Zawiadomienie (doręczenie) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie (wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń organu oraz jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej).

KSr-V.6220.1.59.2023 (dawniej: KOS-V.6220.1.90.2022)

od 2023-01-24 do 2023-02-07

KSr-V.6220.1.37.2023 (dawniej: KOS-V.6220.22.2022)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),  zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2000), Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia: INVEST COMPLEX DEVELOPER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., os. Edwarda Raczyńskiego 1/4, 62-020 Swarzędz, reprezentowanego przez Pełnomocnika: Panią Zuzannę Kucharską, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, przewidzianej do realizacji na części działki nr 5 oraz części działki nr 6/3, arkusz 23, obręb Umultowo, położonych przy ulicy Maków Polnych w Poznaniu"

zawiadamiam Strony

 • o wydaniu w dniu 20 stycznia 2023 r. postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, przewidzianej do realizacji na części działki nr 5 oraz części działki nr 6/3, arkusz 23, obręb Umultowo, położonych przy ulicy Maków Polnych w Poznaniu".

Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

Na wydane postanowienie, zgodnie z art. 101 § 3 służy Stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z treścią pisma jak i pozostałą dokumentacją sprawy Strony mogą się zapoznać w siedzibie Wydziału przy ul. Gronowej 22a, (pn-pt od 7.30-15.30) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (+48 618784081) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: natalia_kaczmarek@um.poznan.pl lub ksr@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca zapoznania się z dokumentacją.

KSr-V.6220.1.37.2023 (dawniej: KOS-V.6220.22.2022)

od 2023-01-23 do 2023-02-06

KSr-V.6220.1.68.2023 (dawniej KOS-V.6220.1.109.2022)

OBWIESZCZENIE

Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia   pn.: Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z podziemną halą garażową na terenie nieruchomości w Poznaniu przy ul. Unii Lubelskiej 4 - działka nr 5/15, ark. 15, obręb Żegrze.

Wnioskodawca: AGROBEX Spółka z o.o., ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań, reprezentowany przez pełnomocnika: Pana Piotra Stępniaka

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania,

zawiadamia Strony

o przekazaniu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP dla obszaru w rejonie ul. Unii Lubelskiej w Poznaniu, przyjętego uchwałą Nr XI/156/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14 maja 2019 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 5226.

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Przesłanie swoich uwag i wniosków możliwe jest za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Klimatu i Środowiska (dawniej Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska). Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą elektroniczną na adres ksr@um.poznan.pl (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z COVID-19 ograniczona będzie możliwość osobistego zapoznania się z treścią ww. opinii, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878 4939 w godzinach: 8:00-10:00 lub 13:30-15:30) lub poprzez pocztę elektroniczną (na adres: alina_berkowska@um.poznan.pl), celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

KSr-V.6220.1.68.2023 (dawniej KOS-V.6220.1.109.2022)

od 2023-01-23 do 2023-02-06

KSr-V.6220.1.32.2023 (dawniej: KOS-V.6220.153.2021) - treść decyzji

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) Prezydent Miasta Poznania

informuje o:

 • o wydanej w dniu 19.01.2023 r., na wniosek Inwestora PLEK 6 Sp. z o.o., ul. Grodziska 8, 60-363 Poznań, reprezentowanego przez: Pana Adama Brzezińskiego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KSr-V.6220.1.32.2023, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na dz. nr 3/1 (cz.), ark. 09, 39/1 (cz.), 39/3 (cz.), 40/1, 40/2, 41, ark. 11, obręb Łazarz położonych w Poznaniu przy ul. Śniadeckich 10".
 • terminie udostępnienia treści powyższej w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni, tj. od 23 stycznia 2023 r. do 6 lutego 2023 r.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowa 22a.

Przesłanie swoich uwag i wniosków możliwe jest za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Klimatu i Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą elektroniczną na adres ksr@um.poznan.pl (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z COVID-19 ograniczona będzie możliwość osobistego zapoznania się z treścią ww. opinii, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878-40-73 od pon. do pt. w godzinach 8:00-10:00 i 13:30-15:30) lub poprzez pocztę elektroniczną (na adres: aleksandra_krzemien@um.poznan.pl), celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

Treść decyzji do wglądu w załączniku!!

od 2023-01-23 do 2023-02-06

KSr-V.6220.1.32.2023 (dawniej: KOS-V.6220.153.2021)

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) Prezydent Miasta Poznania

informuje o:

 • o wydanej w dniu 19.01.2023 r., na wniosek Inwestora PLEK 6 Sp. z o.o., ul. Grodziska 8, 60-363 Poznań, reprezentowanego przez: Pana Adama Brzezińskiego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KSr-V.6220.1.32.2023, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na dz. nr 3/1 (cz.), ark. 09, 39/1 (cz.), 39/3 (cz.), 40/1, 40/2, 41, ark. 11, obręb Łazarz położonych w Poznaniu przy ul. Śniadeckich 10".
 • terminie udostępnienia treści powyższej w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni, tj. od 23 stycznia 2023 r. do 6 lutego 2023 r.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowa 22a.

Przesłanie swoich uwag i wniosków możliwe jest za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Klimatu i Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą elektroniczną na adres ksr@um.poznan.pl (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z COVID-19 ograniczona będzie możliwość osobistego zapoznania się z treścią ww. opinii, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878-40-73 od pon. do pt. w godzinach 8:00-10:00 i 13:30-15:30) lub poprzez pocztę elektroniczną (na adres: aleksandra_krzemien@um.poznan.pl), celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

Treść decyzji do wglądu w kolejnym komunikacie (wywieszona w terminie 23.01.2023 - 06.02.2023)

od 2023-01-23 do 2023-02-21

KSr-V.6220.1.32.2023 (dawniej: KOS-V.6220.153.2021)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 104 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 2 i art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

 • o wydanej w dniu 19.01.2023 r., na wniosek Inwestora PLEK 6 Sp. z o.o., ul. Grodziska 8, 60-363 Poznań, reprezentowanego przez: Pana Adama Brzezińskiego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KSr-V.6220.1.32.2023, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na dz. nr 3/1 (cz.), ark. 09, 39/1 (cz.), 39/3 (cz.), 40/1, 40/2, 41, ark. 11, obręb Łazarz położonych w Poznaniu przy ul. Śniadeckich 10".

Od wydanej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Przesłanie swoich uwag i wniosków możliwe jest za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22A - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Klimatu i Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap oraz drogą elektroniczną na adres ksr@um.poznan.pl (w przypadku złożenia ich w drodze mailowej, konieczne będzie ich uzupełnienie podpisem wnoszącego i przesłanie drogą pocztową lub złożenie osobiście w terminie późniejszym).

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z COVID-19 ograniczona będzie możliwość osobistego zapoznania się z treścią ww. opinii, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 61 878-40-73 od pon. do pt. w godzinach 8:00-10:00 i 13:30-15:30) lub poprzez pocztę elektroniczną (na adres: aleksandra_krzemien@um.poznan.pl), celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

KSr-V.6220.1.32.2023 (dawniej: KOS-V.6220.153.2021)

od 2023-01-23 do 2023-02-06