Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Komunikat Termin ważności

KOS-V.6220.190.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku Inwestora: MURAPOL REAL ESTATE Spółka Akcyjna, ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowanego przez Pana Michała Neumanna, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, c.o., wentylacją grawitacyjną, wentylacja mechaniczną, instalacją elektryczną, słaboprądową i oświetleniem terenu, wraz z budową naziemnych miejsc postojowych oraz z usługą w parterze budynku nr 1, na działce 513/84, obręb Naramowice, Ar_11, przy ul. Sielawy/Czarnucha w Poznaniu,

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

 • o przekazaniu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektorowi Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy
ul. Gronowa 22a, pokój 103 (pn-pt od 7.30-15.30).

KOS-V.6220.190.2019

od 2020-01-21 do 2020-02-04

KOS-V.6220.190.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 36 §1 tejże ustawy, Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku Inwestora:  MURAPOL REAL ESTATE Spółka Akcyjna, ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowanego przez Pana Michała Neumanna, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Budowa siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, c.o., wentylacją grawitacyjną, wentylacja mechaniczną, instalacją elektryczną, słaboprądową i oświetleniem terenu, wraz z budową naziemnych miejsc postojowych oraz z usługą w parterze budynku nr 1, na działce 513/84, obręb Naramowice, Ar_11, przy ul. Sielawy/Czarnucha w Poznaniu

zawiadamia Strony

 • że przewidywany termin załatwienia ww. sprawy ustala się na dzień 24.02.2020 r.

Uprzejmie wyjaśniamy, że ww. termin wynika z konieczności analizy przedłożonych dotychczas materiałów w celu zajęcia stanowiska odnośnie potrzeby lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a, pokój 103 (pn-pt od 7.30-15.30).

KOS-V.6220.190.2019

od 2020-01-21 do 2020-02-04

KOS-V.6220.214.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, spełniając wymóg art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 2096 ze zm.)

zawiadamia Strony:

że wydał postanowienie z dnia 20.01.2020r., w treści którego wyjaśniono, iż przewidywany termin załatwienia sprawy dotyczącej wniosku złożonego przez podejmującego przedsięwzięcie: Bridgestone Poznań Sp. z o.o., ul. Bałtycka 65, 61-017 Poznań reprezentowanej przez pełnomocnika: Pana Ireneusza Bartkowiaka, HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa przepompowni oraz rurociągu tłocznego podczyszczonych ścieków przemysłowych z terenu zakładu Bridgestone Poznań Sp. z o.o. (inwestycja realizowana będzie na działkach ewidencyjnych nr: 1/10, 1/4, ark. 18, obręb Główna, 2, 4/8, 8/1, 8/14, ark. 05, obręb Karolin, 1, 2, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 14/3, ark. 07, obręb Karolin, 345/12, 345/14, 345/15, 345/69, 345/70, ark. 06, obręb Koziegłowy), ustala się na dzień 28.02.2020r.

Uprzejmie wyjaśniamy, że ww. termin wynika z konieczności:

 • uzyskania zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko.
 • uzyskania zgodnie z art. 75 ust. 4 oraz 5b ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku (...), od Wójta Gminy Czerwonak opinii w przedmiotowej sprawie w odniesieniu do części terenu przedsięwzięcia będącej w obszarze właściwości gminy.

Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

Na niniejsze postanowienie stronom nie służy zażalenie.

KOS-V.6220.214.2019

od 2020-01-21 do 2020-02-03

KOS-V.6220.68.2019

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)

informuje:

 • o wydanej w dniu 17 stycznia 2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów budowlanych na działce o nr ewid. 34/2 obręb 0025 Strzeszyn, Poznań ul. Szarych Szeregów,
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

KOS-V.6220.68.2019

od 2020-01-20 do 2020-02-20

KOS-V.6220.198.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2096)  

zawiadamia strony o

 • przekazaniu wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek objętych inwestycją do organów wydających opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 • przekazaniu organom opiniującym sprawę oświadczenia wraz z uzasadnieniem, iż wnioskodawca jest podmiotem niezależnym od jednostki samorządu terytorialnego

W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, pok. 213 w godzinach urzędowania (pn. - pt. 730-1530).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.198.2019

od 2020-01-20 do 2020-02-03

KOS-V.6220.201.2019

OGŁOSZENIE  INFORMACJI

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informacje:

 • wydanej w dniu 17.01.2020r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do przesyłu ciepłej wody do budynków - Poznań, ul. Małachowskiego.
 • możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 od pn do pt w godz.: 7.30 - 15.30.

KOS-V.6220.201.2019

od 2020-01-20 do 2020-02-18

KOS-V.6220.201.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) Prezydent Miasta Poznania, po rozpatrzeniu wniosku podejmującego przedsięwzięcie: Veolia Energia Poznań S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań

zawiadamia Strony

o wydanej w dniu 17.01.2020r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do przesyłu ciepłej wody do budynków - Poznań, ul. Małachowskiego.

POUCZENIE

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią dokumentu w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a, pok.103, (pn. - pt: 730 - 1530).

KOS-V.6220.201.2019

od 2020-01-20 do 2020-02-03

KOS-V.6220.207.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2096)  

zawiadamia strony o

 • wszczęciu postępowania na wniosek UWI Inwestycje S. A., ul. Roosevelta 18, 60-829 Poznań, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Piotra Stępniaka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie zespołu budynków mieszkaniowo-usługowych (AB) i mieszkaniowych (CD, E, F) z garażami podziemnymi oraz usługowego (G) w rejonie ulicy Wołkowyska/Lwowska w Poznaniu, przewidzianego do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 2/13, arkusz 13, obręb Komandoria - 61-132 Poznań.
 • przekazaniu wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Poznaniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia
 • przekazaniu wniosku do Wydziału Urbanistyki i Architektury oraz do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej o wydanie opinii w sprawie zgodności lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami obowiązującego na terenie objętym wnioskiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przedłożenie wypisu i wyrysu dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej inwestycji, w celu konieczności przedłożenia powyższych dokumentów Organom opiniującym w procedurze wydawania decyzji o środowiskowy uwarunkowaniach.

W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, pok. 213 w godzinach urzędowania (pn. - pt. 730-1530).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.207.2019

od 2020-01-17 do 2020-01-31

KOS-V.6220.161.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. art. 125, 124, 113 § 1 i § 3 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

o wydaniu dnia 15 stycznia 2020 r., z urzędu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Prezydenta Miasta Poznania z dnia 9 stycznia 2018 r., znak:KOS-V.6220.161.2019 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkaniowo-usługowych (AB) i mieszkaniowych (CD, E, F) z garażami podziemnymi oraz usługowego (G) w rejonie ulic Wołkowyska /Lwowska w Poznaniu, przewidzianego do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 2/13, arkusz 13, obręb Komandoria - 61-132 Poznań",

w ten sposób, że:

na stronie 2, w treści punktu II. 8. określającego warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia, w brzmieniu:

"Dopuszcza się odstępstwo od pkt 1 w przypadku udokumentowania przez nadzór przyrodniczy braku miejsc lęgowych ptaków lub uzyskania stosownego odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych zwierząt."

zastępuje się treścią w brzmieniu:

"Dopuszcza się odstępstwo od pkt 7 w przypadku udokumentowania przez nadzór przyrodniczy braku miejsc lęgowych ptaków lub uzyskania stosownego odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych zwierząt.".

Na wydane postanowienie Stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania w terminie 7 dni od daty otrzymania.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.161.2019

od 2020-01-16 do 2020-01-30

KOS-V.6220.193.2019

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

informuje:

 • Wydanej, w dniu 14 stycznia 2020 r., decyzji o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Poznania z dnia 1 grudnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OS-V.6220.135.2017 dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowana w Poznaniu, obręb ewidencyjny nr 36 Junikowo, arkusz 42, działki ewid. 32 i 33" wydanej na wniosek podmiotu: R&I "Nawroccy" s.c. Rafał Nawrocki i Ilona Nawrocka reprezentowanego przez Pana Rafała Nawrockiego, przeniesionej  decyzją znak:  KOS-V.6220.134.2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. na rzecz: Pana Rafała Nawrockiego reprezentowanego przez Panią Aleksandrę Tomiak;
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

KOS-V.6220.193.2019

od 2020-01-15 do 2020-02-15

KOS-V.6220.192.2019

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

informuje:

 • Wydanej, w dniu 14 stycznia 2020 r., decyzji o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Poznania z dnia 1 grudnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OS-V.6220.135.2017 dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowana w Poznaniu, obręb ewidencyjny nr 36 Junikowo, arkusz 42, działki ewid. 32 i 33" wydanej na wniosek podmiotu: R&I "Nawroccy" s.c. Rafał Nawrocki i Ilona Nawrocka reprezentowanego przez Pana Rafała Nawrockiego, przeniesionej  decyzją znak:  KOS-V.6220.134.2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. na rzecz: Pana Rafała Nawrockiego reprezentowanego przez Panią Aleksandrę Tomiak;
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

KOS-V.6220.192.2019

od 2020-01-15 do 2020-02-15

KOS-V.6220.174.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2096)  

zawiadamia strony

 • przekazaniu uzupełnienia Karty Informacyjnej do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, w związku z wydaniem opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą zapoznać się ze złożoną dokumentacją oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, pok. 213 w godzinach urzędowania (pn. - pt. 730-1530).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.174.2019

od 2020-01-15 do 2020-01-29

KOS-V.6220.77.2019

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

informuje:

 • o wydanej w dniu 14 stycznia 2020 r., na wniosek Inwestora: Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. Grupa Beiersdorf, ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań reprezentowanego przez Pełnomocnika: Panią Zuzannę Kucharską decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa zakładu Beiersdorf Manufacturing Poznań polegająca na: przebudowie i rozbudowie budynków produkcyjnych nr 1 i nr 2; budowie budynku socjalno-biurowo-laboratoryjnego, modułu logistycznego, magazynu wysokiego składowania z wiatą na odpadki, oraz budynku technicznego; budowie parkingu wielopoziomowego; przebudowie istniejącego magazynu na budynek produkcyjny; przebudowie i rozbudowie wewnętrznych dróg, placów manewrowych, ciągów pieszych oraz infrastruktury technicznej.",
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

KOS-V.6220.77.2019

od 2020-01-14 do 2020-02-13

KOS-V.6220.77.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 86d ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

o wydaniu, na wniosek Inwestora: Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. Grupa Beiersdorf, ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań reprezentowanego przez Pełnomocnika: Panią Zuzannę Kucharską, decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KOS-V.6220.77.2019 z dnia 14 stycznia 2020 r. dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa zakładu Beiersdorf Manufacturing Poznań polegająca na: przebudowie i rozbudowie budynków produkcyjnych nr 1 i nr 2; budowie budynku socjalno-biurowo-laboratoryjnego, modułu logistycznego, magazynu wysokiego składowania z wiatą na odpadki, oraz budynku technicznego; budowie parkingu wielopoziomowego; przebudowie istniejącego magazynu na budynek produkcyjny; przebudowie i rozbudowie wewnętrznych dróg, placów manewrowych, ciągów pieszych oraz infrastruktury technicznej.".

Od wydanej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.77.2019

od 2020-01-14 do 2020-01-28

KOS-V.6220.20.2019

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)

informuje:

 • o wydanej w dniu 10 stycznia 2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami towarzyszącymi na działkach ewidencyjnych nr 1/3 - arkusz 51; 42/1, 44/2, 45, 46/1, 46/2, 47/1, 47/2, 47/3, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9, 48/11, 48/12, 48/13 - arkusz 49, zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Wołowskiej, obręb Junikowo, województwo wielkopolskie,
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

KOS-V.6220.20.2019

od 2020-01-10 do 2020-02-10

KOS-V.6220.161.2019

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

informuje:

 • wydanej w dniu 9 stycznia 2020 r., na wniosek Inwestora:  UWI Inwestycje S.A., ul Roosevelta 18, 60-829 Poznań reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Piotra Stępniaka decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KOS-V.6220.161.2019, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkaniowo-usługowych (AB) i mieszkaniowych (CD, E, F) z garażami podziemnymi oraz usługowego (G) w rejonie ulic Wołkowyska /Lwowska w Poznaniu, przewidzianego do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 2/13, arkusz 13, obręb Komandoria - 61-132 Poznań.
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

KOS-V.6220.161.2019

od 2020-01-10 do 2020-02-09

KOS-V.6220.161.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 104 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

o wydaniu, na wniosek Inwestora: UWI Inwestycje S.A., ul Roosevelta 18, 60-829 Poznań reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Piotra Stępniaka decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KOS-V.6220.161.2019 z dnia 9 stycznia 2020 r., stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkaniowo-usługowych (AB) i mieszkaniowych (CD, E, F) z garażami podziemnymi oraz usługowego (G) w rejonie ulic Wołkowyska /Lwowska w Poznaniu, przewidzianego do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 2/13, arkusz 13, obręb Komandoria - 61-132 Poznań.

Od wydanej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.161.2019

od 2020-01-10 do 2020-01-24

KOS-V.6220.188.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku Inwestora: WIEPOFAMA DEVELOPMENT SP. z o.o. Sp. k., ul. J. H. Dąbrowskiego 81/85, 60-529 Poznań, reprezentowanego przez Pana Michała Idziakowskiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci ciepłowniczej DN500 w rejonie ul. Dąbrowskiego/Kościelnej w Poznaniu,

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

 • przekazaniu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektorowi Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a, pokój 103 (pn-pt od 7.30-15.30).

KOS-V.6220.188.2019

od 2020-01-10 do 2020-01-24

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Mariola Łój w oobie p. Małgorzata Szewczuk.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Mariola Łój w oobie p. Małgorzata Szewczuk. I Ns 1165/19

od 2020-01-09 do 2020-01-27

KOS-V.6220.188.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 36 §1 tejże ustawy, Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku Inwestora: WIEPOFAMA DEVELOPMENT SP. z o.o. Sp. k., ul. J. H. Dąbrowskiego 81/85, 60-529 Poznań, reprezentowanego przez Pana Michała Idziakowskiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci ciepłowniczej DN500 w rejonie ul. Dąbrowskiego/Kościelnej w Poznaniu

zawiadamia Strony

że przewidywany termin załatwienia ww. sprawy ustala się na dzień 14.02.2020 r.

Uprzejmie wyjaśniamy, że ww. termin wynika z konieczności analizy przedłożonych dotychczas materiałów w celu zajęcia stanowiska odnośnie potrzeby lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a, pokój 103 (pn-pt od 7.30-15.30).

KOS-V.6220.188.2019

od 2020-01-09 do 2020-01-23